česko-anglicko překlad pro "poslední"

CS

"poslední" anglický překlad

volume_up
poslední {příd. jm.}
CS

poslední {přídavné jméno}

volume_up
volume_up
last {příd. jm.}
To nemůže být poslední slovo, a není to ani poslední verze, kterou přijmeme.
This cannot be the last word, nor is it the final version that we will accept.
U příležitosti poslední takovéto připomínkové události vznikla Smlouva o Antarktidě.
The last such commemoration saw the emergence of a Charter for the Antarctic.
Znovu otevřít záložky z poslední relace procházení kliknutím na odkaz Znovu otevřít poslední relaci.
Reopen tabs from your last browsing session by clicking Reopen last session.
Poslední dodatek k tématu Rumunska. Poslouchal jsem rumunské poslance/poslankyně.
A final word on the subject of Romania: I have listened to the Romanian MPs.
poslední poznámka je, že zvířata by neměla být vystavována zbytečnému utrpení.
My final point is that animals should not be subjected to unnecessary suffering.
Chcete-li nakreslit poslední stranu a uzavřít mnohoúhelník, poklepejte myší.
To create the final side and close the polygon, double-click.
Poslední provokací je informace, že Gruzie unesla ruského vojáka.
The latest information provocation is that Georgia kidnapped a Russian soldier.
Tyto metody měnové politiky jsou velkou měrou původcem poslední krize.
These monetary policy methods are largely to blame for the latest crisis.
Třetí zasazuje poslední recesi v eurozóně do historického kontextu.
The third article puts the latest euro area recession into a historical context.
Řídit auto - to je pro dítě velmi silný zážitek, takže tento to je poslední.
Driving a car is a -- is a really empowering act for a young child, so this is the ultimate.
Komise se pod vedením pana Barrosa považuje za místodržitele všech evropských zemí, za poslední instanci.
The Commission sees itself as the governor of all European countries, as the ultimate decision-maker under the leadership of Mr Barroso.
poslední (také: krajní)
volume_up
ultima {příd. jm.}
Mohu vám samozřejmě říci, že uchýlení se k pomoci EFSF a k Mezinárodnímu měnovému fondu bylo chápáno jako poslední východisko: ultima ratio.
What I can tell you, obviously, is that recourse to the EFSF and to International Monetary Fund aid was seen to be a last resort: ultima ratio.
Další poznámka se týkala posílené spolupráce coby poslední instance, tedy toho, zda jsme skutečně udělali vše, abychom našli řešení přijatelné pro všechny členské státy.
Another comment concerned the ultima ratio, whether we have actually done everything possible to find a solution that is acceptable to all Member States.

Příklady použití pro "poslední" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czechposlední poznámka je, že zvířata by neměla být vystavována zbytečnému utrpení.
My final point is that animals should not be subjected to unnecessary suffering.
CzechTotiž právě v této otázce došlo v poslední době k několika mezinárodním sporům.
This issue was actually the subject of several international disputes recently.
Czechposlední poznámka bude o kodexu chování a postupu "dodržet anebo vysvětlit".
My last point is about the code of conduct and the 'comply-or-explain' procedure.
CzechSložitá pravidla EU poslední věcí, kterou tito lidé ve složité situaci potřebují.
Complicated EU rules are the last thing these people need during difficult times.
Czech(DE) Paní komisařko, právě tento poslední bod souvisí s tím, co mne znepokojuje.
(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.
CzechV této době také svět procházel svou největší hospodářskou krizí za poslední léta.
During this period, the world experienced its biggest economic crisis for years.
CzechS lítostí vám však musím oznámit, že od poslední rozpravy se situace zhoršila.
Regretfully, I have to say that the situation has worsened since our last debate.
CzechTaké by mělo být řečeno, že toto byl poslední rozpočet EU v rámci smlouvy z Nice.
It should also be noted that this was the last EU budget under the Treaty of Nice.
CzechLidé, kteří jsou odpovědní za bezpečnost, odvedli za poslední roky dobrou práci.
The people who are responsible for security have done a good job over recent years.
CzechAvšak nesmí se za žádných okolností o poslední krok, který v tomto ohledu učiníme.
However, this must not, under any circumstances, be the last step that we take.
CzechVelice mě to mrzí, ale pro poslední část vašeho projevu jsme neměli tlumočení.
I am very sorry, but we had no interpretation for the last part of your speech.
CzechČína je světově nejúspěšnější zemí v boji proti chudobě za poslední tři desetiletí.
China is the world's greatest anti-poverty program over the last three decades.
CzechPoslední důvod se týká toho, že ženy jsou součástí řešení, nikoliv problémem.
The last reason has to do with women being part of the solution, not the problem.
CzechMožná půjde o poslední zprávu pana Onesty, kterou vypracuje tady v Parlamentu.
This will probably be the last report that Mr Onesta will make here in Parliament.
CzechNestabilita poslední doby dopadla na obojí a zemědělství takto nemůže přežít.
The recent volatility has hit both of those and farming cannot survive on that.
CzechMůj poslední bod je, že bez řádného systému penalizací celý balíček ztroskotá.
My last point is that without a proper penalty system the whole package will fail.
CzechTřetí a poslední otázkou je, zda by neměla být výše pokut snížena během krize.
The third and final question is whether fines should be reduced during the crisis.
CzechPoslední slovo: velmi se také zaměřujeme na výzvy k většímu transferu technologií.
A last word: we also very much focus on the call for enhanced technology transfer.
Czech(PT) 10. června se uskuteční poslední summit EU-Spojené státy za Bushovy éry.
(PT) The last EU-United States summit in the Bush era will take place on 10 June.
CzechPoslední dodatek k tématu Rumunska. Poslouchal jsem rumunské poslance/poslankyně.
A final word on the subject of Romania: I have listened to the Romanian MPs.