česko-anglicko překlad pro "poslanec"

CS

"poslanec" anglický překlad

EN
CS

poslanec {mužský rod }

volume_up
poslanec (také: náměstek, zmocněnec, zástupce)
volume_up
deputy {podstatné jméno}
. - (RO) Jako poslanec zvolený v Rumunsku, oceňuji schválení návrhu usnesení o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č.
. - (RO) As a deputy elected in Romania, I praise the approval of the European Parliament's draft resolution on the European Union Draft Amending Budget no.

Příklady použití pro "poslanec" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPodporoval jsem tuto myšlenku od samého začátku svého mandátu jako poslanec EP.
I have supported this idea right from the very beginning of my mandate as an MEP.
CzechPřijímám, co zde řekl pan poslanec na adresu Evropského sociálního fondu (ESF).
I accept what the honourable Member said about the European Social Fund (ESF).
CzechNáš bývalý kolega poslanec Otto von Habsburg dnes oslavuje své 96. narozeniny.
Our former fellow Member Otto von Habsburg is celebrating his 96th birthday today.
CzechFinanční důsledky z toho pramenících nedorozumění pak nese poslanec parlamentu.
The financial impact of the resultant misunderstandings is borne by the MEP.
CzechPaní úřadující předsedkyně Rady, pan poslanec Verhofstadt má naprostou pravdu.
Madam President-in-Office of the Council, Mr Verhofstadt is absolutely right.
CzechTo znamená, že se mohl zúčastnit každý poslanec, který měl o toto téma zájem.
This meant that every Member who was interested in this issue could take part.
CzechChtěla bych zopakovat dvě věci, které řekl jiný řecký poslanec, který hovořil.
I would like to reiterate two things said by another Greek member who spoke.
CzechV této otázce uvádí vážený poslanec podrobnosti také o jiných incidentech.
In this question, the honourable Member also provides details of other incidents.
CzechMůj kolega poslanec pan Lehne zmínil vypracování určitého druhu volitelného dokumentu.
My fellow Member Mr Lehne referred to establishing some type of optional document.
CzechPan poslanec Coelho například, jenž tu právě není, ji formuloval trochu podrobněji.
Mr Coelho, for example, who is not here at the moment, expressed this in some detail.
CzechTady jsme na tenkém ledě, náš kolega poslanec pan Farage by měl radost!
We are on a slippery slope here; our fellow Member Mr Farage would be delighted!
CzechPan poslanec pronesl velmi závažné obvinění týkající se hlasování ve sněmovně.
A Member has made a very serious allegation about voting in the Chamber.
CzechJako poslanec Evropského parlamentu, ale i jako lékař se ztotožňuji se závěry zprávy.
I agree with the conclusions of the report, both as an MEP and as a doctor.
CzechObětí se stal poslanec Evropského parlamentu, a to v blízkosti budov Parlamentu.
The theft was suffered by a Member in the proximity of the European Parliament's premises.
CzechDoufám, že bude možné předejít takovým událostem, které pan poslanec zmínil.
I hope that incidents of the kind mentioned by the Member can be avoided.
CzechZ mého pohledu je nejdůležitější otázka, co všechno může poslanec dělat.
As I see it, what is most important is the question of what MEPs are allowed to do.
CzechJako poslanec z Nizozemského království bych Vás rád zpravil o vývoji u nás doma.
As a Dutch MEP, I should like to report on developments in the Kingdom of the Netherlands.
CzechV Nizozemsku natáčí jeden poslanec parlamentu kontroverzní film o islámu.
In the Netherlands a Member of Parliament is making a controversial film about Islam.
CzechStarý poslanec Geoffrey Dickens navštívil ve svém volebním obvodu slavnost.
The late Geoffrey Dickens, M.P. was attending a fete in his constituency.
CzechNáš kolega poslanec Jacques Toubon zákon v okamžiku jeho přijetí nazval stalinistickým.
Our fellow Member, Jacques Toubon, called it Stalinist when it was adopted.