česko-anglicko překlad pro "poslanci"

CS

"poslanci" anglický překlad

volume_up
poslanci {m mn. č.}
CS

poslanci {mužský rod množné číslo}

volume_up
poslanci (také: zástupci)
Na zasedání Parlamentního shromáždění se poslanci poprvé sdružují podle politické orientace, nikoli podle státní příslušnosti.
The deputies of the Parliamentary Assembly sit for the first time according to political groups rather than nationality.
Ale já myslím, že my bychom zde měli, a to by měli i čeští poslanci a senátoři, diskutovat institucionální rovnováhu v České republice.
However, I think we should also discuss here - and this should be done by Czech deputies and senators as well - the institutional balance in the Czech Republic.

Příklady použití pro "poslanci" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechČervnová kandidátka tuto správu zamítá a doufá, že ostatní poslanci učiní totéž.
The June List rejects this report and hopes that other Members will do the same.
CzechMusím učinit dvě prohlášení jako reakci na problémy, na něž upozornili poslanci.
I have to make two declarations in response to points raised by parliamentarians.
CzechChci blahopřát panu poslanci Brokovi a dalším lidem, kteří se na zprávě podíleli.
I want to congratulate Mr Brok and also many others who made their contributions.
CzechNechápu, proč někteří kolegové poslanci nechtějí, aby byly rybářské lodě chráněny.
I cannot understand why certain fellow Members do not want to protect fishermen.
CzechProč někteří poslanci odmítají oprávněnou kritiku afghánského soudního systému.
Why do some Members reject legitimate criticisms of the Afghan judicial system?
CzechPoslanci, které jsem vybral, jsou Philip Bushill-Matthews a Silvia-Adriana Ţicău.
The Members I have selected are Philip Bushill-Matthews and Silvia-Adriana Ţicău.
CzechJsme demokratičtí poslanci Parlamentu, kteří mají právo vyjádřit své stanovisko.
We are democratic Members of Parliament with the right to state our position.
Czech. - Pane předsedající, se zájmem jsem poslouchal to, co poslanci říkali.
rapporteur. - Mr President, I listened with interest to what the Members said.
CzechRád bych panu poslanci Brokovi blahopřál za podrobnou a velmi věcnou zprávu.
I should like to congratulate Mr Brok on a detailed and very substantive report.
CzechMyslím, že tato sněmovna a my, její poslanci, musíme hrát tři důležité role.
I think that this House, and we, its Members, have three essential roles to play.
CzechNevím, jak je to možné, když všichni bulharští poslanci jsou, jak se zdá, tady.
I do not know how that can be, as all the Bulgarian Members seem to be here.
CzechDoufám proto, že poslanci budou mít pro pozměňovací návrhy pana Parishe pochopení.
I therefore hope that Members will be sympathetic to Mr Parish's amendments.
CzechDokonce i poslanci této sněmovny mají právo na rodinný život a na soukromý život.
Indeed, even Members of this House also have a right to family life and private life.
CzechPan komisař uvedl, že někteří poslanci byli proti dohodě, a jiní s ní souhlasili.
The Commissioner said that some Members opposed the agreement and others endorsed it.
CzechDěkuji vám, vážení poslanci, za dobrou práci, kterou jste v tomto případě odvedli.
Thank you, honourable Members, for the good work you have done in this case.
CzechDomnívám se, že poslanci musí mít stejnou příležitost zasáhnout do rozpravy.
I think there has to be a fair opportunity for Members to intervene in debate.
CzechVčera se setkal také s poslanci tohoto Parlamentu, kteří pochází z různých zemí.
Yesterday he also met with a number of Members of this House from different countries.
Czech(RO) Především bych chtěla poděkovat kolegovi poslanci Surjánovi za jeho úsilí.
(RO) I would first of all like to thank my fellow Member, Mr Surján, for his efforts.
CzechNěkteří poslanci, a tím skončím, poukazovali na otázku hraničních kontrol.
Finally, and to close, some Members have raised the question of border controls.
CzechPřezkoumá Parlament právní předpisy, na kterých tito čtyři poslanci pracovali?
Will this Parliament review the legislation these four MEPs have worked on?