CS

poskytovat {sloveso}

volume_up
Daňové údaje nemusí poskytovat všichni majitelé stránek.
Please be aware that not all publishers are required to provide tax information.
Evropská unie musí Moldavsku nadále poskytovat rozsáhlou podporu.
The European Union must continue to provide comprehensive support to Moldova.
Cestovní společnosti musejí mít mandát poskytovat velmi přesné informace.
Travel companies must be mandated to provide very clear information.
Toto je správný postup, nehodlám nikomu poskytovat preferenční zacházení.
That is the proper procedure, but I shall not give anyone preferential treatment.
Osobní údaje byste neměli poskytovat webu, kterému nedůvěřujete.
You should not give personal information to a website you do not trust.
Je naší povinností poskytovat občanům správné a jasné informace.
It is our responsibility to give our citizens good, clear information.
Důležitá je však i možnost soukromých společností poskytovat služby veřejného zájmu.
However, the opportunity to offer public services run by private companies is also crucial.
Komise hodlá poskytovat informace a pomoc jak členským státům, tak samotným občanům.
The Commission intends to offer information and assistance to both Member States and the citizens themselves.
Musíme investovat; musíme poskytovat jistoty, nabízet příležitosti.
We must invest; we must provide certainties, offer opportunities.
Za druhé chceme poskytovat peníze EU pouze tehdy, pokud města dokážou předložit plán trvale udržitelné mobility.
Secondly, we only want to grant EU money if cities can present a sustainable mobility plan.
Zpráva také stanoví povinnost poskytovat informace a požadavek na přítomnost Komise v Parlamentu.
It also sets out the obligations to provide information and the requirement for the Commission to be present in Parliament.
Zpráva také stanoví povinnost poskytovat informace a obsahuje požadavek na přítomnost Komise v Parlamentu.
It also sets out the obligations to provide information and requirement for the Commission to be present in Parliament.
Tak mohou tyto subjekty poskytovat cestujícím tu nejlepší pomoc.
This allows them to be in the best possible position to aid the passengers.
Umožní poskytovat bezpečnější a levnější silniční dopravu i omezit dopravní přetížení a emise skleníkových plynů.
They will allow for the provision of safer and cheaper road transport, as well as the reduction of traffic jams and greenhouse gas emissions.
Umožňuje poskytovat spolehlivé informace a pomůže spotřebitelům s výběrem zdravějších potravinářských výrobků.
It allows the provision of authentic information and will help consumers choose healthier food products.

Příklady použití pro "poskytovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA tady je 25-dolarový inkubátor poskytující to, co takový inkubátor poskytovat má.
And there's a 25-dollar incubator giving that performance that had been created.
CzechJsme připraveni i nadále poskytovat pomoc v tomto nevyhnutelně dlouhém procesu.
We are prepared to continue providing assistance in this unavoidably long process.
CzechEvropa musí nejen poskytovat platby Světové bance, ale musí také podniknout kroky.
Europe must not only make payments to the World Bank; it must also take action.
CzechCílové stránky by měly poskytovat informace a služby slibované v reklamním textu.
Read more about writing effective web headlines to decrease your bounce rate.
CzechPortugalsko zakázalo společnostem poskytovat hazardní hry a sázky na internetu.
Portugal had banned companies from providing games of chance on the Internet.
CzechTato debata by ani neměla poskytovat příležitost pro základní politické zneužívání.
Nor should this debate provide an opportunity for base political exploitation.
CzechJestliže pocházím ze třetí země, jakým způsobem mohu poskytovat služby v jiné zemi?
How should I, if I come from a third country, provide services in another country?
CzechKromě toho v některých případech může HDP poskytovat nepřesné a zavádějící informace.
Moreover, in certain cases, GDP may provide inaccurate and misleading information.
CzechMěli bychom být ještě praktičtější a poskytovat členským státům větší pomoc.
We should make it even more practical and give greater assistance to Member States.
CzechProto si myslím, že je důležité poskytovat v tomto smyslu určité informace.
Therefore, I feel that it is important to provide some information in this respect.
CzechToto je správný postup, nehodlám nikomu poskytovat preferenční zacházení.
That is the proper procedure, but I shall not give anyone preferential treatment.
CzechCílem systému GHS je poskytovat zaměstnancům a spotřebitelům informace o chemikáliích.
The GHS aims to pass information about chemicals on to workers and consumers.
CzechObal potraviny musí poskytovat jasné a pravdivé informace o svém obsahu.
The packaging of food must provide clear and truthful information on its content.
CzechMěla by také poskytovat prognózy produktivity a efektivnosti v oblasti výroby.
It would also need to forecast productivity and efficiency in the spheres of production.
CzechAle to, co chceme - a co přece již děláme - je poskytovat právní jistotu.
But what we want - and what we will do already - is to give legal certainty.
CzechPoskytovat osobní údaje doporučujeme pouze na weby, které znáte a důvěřujete jim.
You should only consider giving personal information to a website that you know and trust.
CzechTuto pomoc je třeba poskytovat i nadále, dokud nebude situace v Japonsku stabilizovaná.
This aid must be given continuously until the situation in Japan stabilises.
CzechRodinný život často ztrácí svou podstatu, jíž je poskytovat pocit jistoty a bezpečí.
Family life often loses its meaning, which is to provide a sense of safety and security.
CzechNení třeba připomínat, že tato zpráva nesmí poskytovat příležitost ke zneužití údajů.
It goes without saying that this report must not provide an opportunity for data abuse.
CzechMyslím, že je nutné poskytovat lepší informace o energetické účinnosti výrobků.
I feel that it is necessary to provide better information about products' energy efficiency.