CS

poskytovaný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
poskytovaný (také: poskytnutý)
Tyto peníze budou poskytovány od roku 2010 a jsou plánovány jako podpora obchodu.
This money will be provided from 2010 and is intended as aid for trade.
Tyhle věci jsou poskytovány obchodní společností.
Those are the things to be provided by the business community.
Tyto podmínky navíc budou poskytovány ode dne zahájení dočasného zaměstnání.
Furthermore, these conditions will have to be provided from the very first day of temporary employment.

Příklady použití pro "poskytovaný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDoufám také, že nám budou poskytovány podrobnější informace, než tomu bylo dříve.
In addition, I hope they will supply us with yet more detailed information than before.
CzechKontrola produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky (hlasování)
Monitoring of exports of agricultural products receiving refunds or other amounts (vote)
CzechTyto peníze budou poskytovány od roku 2010 a jsou plánovány jako podpora obchodu.
This money will be provided from 2010 and is intended as aid for trade.
CzechOpět musí začít fungovat veřejná správa, aby mohly být poskytovány veřejné služby.
The administration must start functioning again so that public services can be provided.
CzechKlikněte na položku Vypnout omezení programů (sestavy aktivit budou poskytovány i nadále).
Click Turn off program restrictions (Activity reports will still be provided).
CzechOdpovídající služby by však měly být samozřejmě poskytovány v každém případě.
However, adequate services should, of course, be provided in any case.
CzechRáda bych také zdůraznila, že přeshraniční služby jsou poskytovány mnohými způsoby.
Also I would like to stress that cross-border services are provided in many different ways.
CzechMěly by být poskytovány klinickými experty, ne prodávány na trhu jako automobily nebo kosmetika.
They should be supplied by clinical experts, not marketed like cars or cosmetics.
CzechMusí být poskytovány lepší informace o právech dítěte a školní docházce.
Better information must be produced on children's rights and schooling.
CzechVýsledky jsou poskytovány „tak jak jsou“ a pouze pro informativní účely.
The Results are provided "as is", and for information purposes only.
CzechDoposud byly finanční prostředky poskytovány na základě HDP na osobu v daných regionech.
Until now, funding has been granted on the basis of GDP per person in the regions concerned.
CzechÚdaje nejsou poskytovány třetím stranám za účelem marketingu, ani k žádným jiným účelům.
Your data will not be shared with third parties for direct marketing or for any other purposes.
CzechV jakém rozsahu jsou mladým lidem poskytovány prostředky, aby se mohli podílet na výzkumu?
To what extent do young people in Europe receive special funding for participation in research?
CzechV současné době musí být tyto informace poskytovány a tyto kontroly musí být opakovaně prováděny.
At present, this information must be provided and these controls carried out repeatedly.
CzechTyto podmínky navíc budou poskytovány ode dne zahájení dočasného zaměstnání.
Furthermore, these conditions will have to be provided from the very first day of temporary employment.
CzechTyto údaje jsou poskytovány se zařízením nebo se službami mobilního širokopásmového připojení.
You can find these in the info that came with the device or with your mobile broadband service.
CzechNa druhou stranu by neměly nadále být poskytovány dlouhodobé dotace.
On the other hand, there should be no more long-term subsidies.
CzechZavádí také konkrétnější ustanovení o standardech jakosti služeb, které mají být poskytovány.
It also introduces more specific provisions on the quality standards of the services to be provided.
CzechÚdaje jsou poskytovány pouze v případě, požádání o ně (obvykle dopisem), a na vlastní náklady.
You have to supply data only when requested (normally upon receipt of a letter) and at your own cost.
CzechProdává letenky v obchodní třídě do letadel, ve kterých služby obchodní třídy nejsou poskytovány.
It is selling business-class tickets for aircraft on which business-class service is not provided.