CS

poskytování {střední rod}

volume_up
volume_up
supplying {podstatné jméno}
Poskytování informací, zajištění toho, aby se dostaly k lidem, je velmi důležité.
Supplying information, ensuring that information reaches people, is very important.
Využití zprostředkovatele při poskytování služeb a dodávce výrobků může šetřit čas a peníze.
Supplying services and products through an intermediary can save time and money.
. - Budoucí nástroj pro poskytování rozvojové pomoci EU musí být dostatečně vybaven z finančního hlediska.
. - The future instrument for supplying EU development aid must be adequately equipped in financial terms.

Příklady použití pro "poskytování" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJde nejen o rámec pro státní podporu, ale také o její efektivní poskytování.
Not only the State aid framework, but also the effective provision of State aid.
CzechPoskytování informací, zajištění toho, aby se dostaly k lidem, je velmi důležité.
Supplying information, ensuring that information reaches people, is very important.
CzechPoskytování podpory na technologie a znalosti musí být v rozpočtu EU priorita.
Providing support for technology and knowledge must be a priority in the EU budget.
CzechEU musí udělat víc pro poskytování vhodných právních rad při zakládání firem.
The EU needs to do more by providing proper legal advice on setting up a business.
CzechČlenské státy ve skutečnosti jeví zájem o poskytování údajů, což je povzbudivé.
The Member States do actually show interest in providing data, which is encouraging.
CzechRád bych nicméně upozornil na zpoždění při poskytování tohoto druhu pomoci.
I would, however, like to highlight the delay in mobilising this type of support.
CzechJedním z nich je poskytování pomoci v důsledku neštěstí, které ji nedávno postihlo.
One is to provide assistance following the misfortune that has recently befallen it.
CzechZdá se, že nové prostředky poskytování podpory oslabily pozornost věnovanou ženám.
The new means for granting support seem to have weakened the attention given to women.
CzechProto také požaduji, aby byl pacient při poskytování informací na prvním místě.
I therefore also want the patient to be at the centre of the information.
CzechKaždý členský stát je zodpovědný za poskytování zdravotní péče svým občanům.
Each Member State is responsible for providing its citizens with healthcare.
CzechV oblasti poskytování služeb a zboží neexistuje v otázce směrnice Rady žádná aktivita.
On the supply of goods and services, there is no movement on the Council directive.
CzechCo to tedy znamená získat kritický nadhled o poskytování naděje pro miliardu nejchudších?
So, what does it mean to get serious about providing hope for the bottom billion?
CzechTato technika nezlepšuje chov zvířat a bezpečnost potravin ani bezpečnost poskytování.
It neither improves breeding, nor food safety nor the security of provision.
CzechProto vyzývám Komisi, aby přezkoumala pravidla týkající se poskytování státní podpory.
That is why I urge the Commission to review the rules on State aid support.
CzechNový návrh Evropské komise nyní navrhuje prodloužit poskytování podpory až do roku 2014.
Now, the European Commission's new proposal is suggesting extending aid until 2014.
CzechPo liberalizaci na Novém Zélandu bylo poskytování služeb nevidomým ukončeno.
After liberalisation in New Zealand, blind people's services were ended.
CzechVyužití zprostředkovatele při poskytování služeb a dodávce výrobků může šetřit čas a peníze.
Supplying services and products through an intermediary can save time and money.
Czechpoužívá server pro ověřování uživatelů a pro poskytování přístupu k síti.
uses an authentication server to validate users and provide network access.
CzechMusíme však pokročit dále, pokud jde o poskytování informací a komunikaci.
We need to go further, however, in terms of information and communication.
CzechOdstavec 1 článku 37 se týká dokumentů a poskytování informací tomuto Parlamentu.
Rule 37(1) concerns the access to documents and provision of information to this Parliament.