česko-anglicko překlad pro "poskytnutý"

CS

"poskytnutý" anglický překlad

volume_up
poskytnutý {příd. jm. m.}
CS

poskytnutý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
poskytnutý (také: poskytovaný)
Díky tomu budou první mikropůjčky poskytnuty už tento měsíc.
As a result, the first micro-loans will be provided starting from this month.
Rovná práva a příležitosti musí být poskytnuty všem občanům Evropy včetně Romů.
Equal rights and opportunities must be provided to all citizens of Europe, including the Roma.
Vítám také další rozpočty, které byly poskytnuty na tři pilotní projekty.
I also welcome the additional budgets that have been provided for three pilot projects.
poskytnutý (také: udělený)
poskytnutý (také: udělený)

Příklady použití pro "poskytnutý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTito poskytovatelé vydělali peníze na půjčkách, které neměly být nikdy poskytnuty.
These lenders have earned money with loans that should never have been made.
CzechA skutečně, záruky, které byly poskytnuty, jsou příliš vysoké a riskantní.
Indeed, the guarantees that have been granted have been too large and too risky.
CzechPokud by se zakládala na důkazech, domnívám se, že nám měly být poskytnuty.
Or, if it was based on evidence, I think we should have been given that evidence.
CzechV rámci přípravných akcí byly finanční prostředky poskytnuty rovněž nadnárodním projektům.
Transnational projects have also received funding under the preparatory actions.
CzechVítám také další rozpočty, které byly poskytnuty na tři pilotní projekty.
I also welcome the additional budgets that have been provided for three pilot projects.
CzechAčkoli jsme o ně žádali, výsledky těchto testů nebyly rodině poskytnuty.
Although we asked for them, the results of the tests have not been given to the family.
CzechRovná práva a příležitosti musí být poskytnuty všem občanům Evropy včetně Romů.
Equal rights and opportunities must be provided to all citizens of Europe, including the Roma.
CzechNičení nelze zastavit, dokud těmto lidem nebudou poskytnuty zásoby jiného paliva.
This devastation cannot be halted without organising supplies of some other fuel for these people.
CzechDíky tomu budou první mikropůjčky poskytnuty už tento měsíc.
As a result, the first micro-loans will be provided starting from this month.
CzechShromážděné informace budou samozřejmě poskytnuty Komisi, Radě a předkladateli.
The information collected will naturally be supplied to the Commission, the Council and the petitioner.
CzechMusíme se ptát, jaké záruky mohou být poskytnuty, pokud jde o jejich bezpečnost?
We must ask what guarantee can be given of their safety?
CzechTo by však vyžadovalo spolehlivé biometrické údaje, které nemohou být v současné době poskytnuty.
Yet this would require reliable biometric data, which at the moment cannot be guaranteed.
CzechTěmito opatřeními mají být údajně poskytnuty finanční prostředky občanům na nákup nových osobních automobilů.
These measures would supposedly provide financing for citizens to buy new cars.
CzechCo máme, to je leviathanský oddíl, poskytnutý Amerikou, jež řekne, "Mám toho chlapíka sejmout?
What we do have is the U.S.-enabled Leviathan Force that says, "You want me to take that guy down?
CzechCo je však horší, tyto zdroje nebudou poskytnuty dostatečně rychle.
Worse still, these resources will not arrive quickly enough.
CzechVážená paní předsedající, rád bych vyjádřil vděk za poskytnutý prostor.
Thank you very much, Madam President, for your licence.
CzechTakto ušetřené peníze by mohly být poskytnuty na programy prováděné organizacemi producentů.
The money saved as a result could be made available to programmes conducted by producers' organisations.
CzechProstředky budou poskytnuty z Fondu solidarity, který je určen na velké katastrofy, jakou je tato.
The funds will come from the Solidarity Fund, which is allocated for major catastrophes such as this.
CzechČlenské státy v diskusi na toto téma souhlasí, že by na to měly být poskytnuty podstatné zdroje.
In discussions on the subject, Member States agree that significant resources should be provided for this.
CzechSpotřebitelé musí znát svá práva pro případ, že by byly služby poskytnuty se zpožděním nebo špatným způsobem.
Consumers must know their rights when a service is provided too late or in an incorrect manner.