česko-anglicko překlad pro "poskytnutí"

CS

"poskytnutí" anglický překlad

volume_up
poskytnutý {příd. jm. m.}
CS

poskytnutí {střední rod}

volume_up
Poskytnutí mezinárodní pomoci při vyšetřování bombového útoku z října by dokázalo naši účast.
The supply of international assistance to the authorities in the investigation into the bomb attack in October would show our concern.
Vhodnější a účinnější metodou může někdy být poskytnutí informací, vzdělávání či samoregulace.
Sometimes a more appropriate and more effective method may be the supply of information, education or self-regulation.
• Zvýšená zodpovědnost výrobce za poskytnutí informací veřejnosti o možnostech opakovaného využití a recyklování produktů.
• Increased responsibility of the manufacturer to supply information to the public regarding the possibilities to reuse and recycle products.
poskytnutí (také: opatření, ustanovení, zajištění)
volume_up
provision {podstatné jméno}
Předmět: Poskytnutí humanitární pomoci zemím severní Afriky
Subject: Provision of humanitarian aid to countries in North Africa
Zpráva zmiňuje i poskytnutí praktické a psychologické podpory příbuzným.
The report also refers to the provision of practical and psychological support for relatives.
(DA) Paní předsedající, dnes jsme hlasovali o poskytnutí 46 milionů eur na makrofinanční pomoc Gruzii.
(DA) Madam President, we have voted today on the provision of EUR 46 million in macro-financial assistance to Georgia.

Příklady použití pro "poskytnutí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMěli bychom v těchto případech zvážit poskytnutí mimořádné a výjimečné pomoci.
Extraordinary and exceptional help should be considered in these precise cases.
CzechDodatečné operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech pokrývající konec roku
Additional US dollar liquidity-providing operations covering the end of the year
CzechZa třetí to zahrnuje poskytnutí potřebných příležitostí pro získání kvalifikace.
Thirdly, it includes providing the necessary opportunities for gaining qualifications.
CzechNejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, však není vždy poskytnutí nevratných peněz.
The best way of doing that is not always by contributing non-repayable money.
CzechHlasovala jsem tedy ve prospěch zprávy o poskytnutí záruky Evropské investiční bance.
I therefore voted in favour of the report on providing a guarantee to the EIB.
CzechJe nutné urychlit poskytnutí úvěru ve výši 100 milionů EUR, který přislíbila Komise.
The granting of the EUR 100 million credit promised by the Commission must be speeded up.
CzechNamísto poskytnutí samosprávy Kosovu muselo přijmout jeho nezávislost.
Instead of granting autonomy to Kosovo, it has had to accept Kosovo's independence.
CzechRád bych zdůraznil, že se nesnažíme o snížení kritérií nebo poskytnutí úlev.
I should stress that we are not advocating lowering the criteria or providing a short cut.
CzechDosud měly instituce právo odmítnut poskytnutí takovýchto informací.
Up till now the institutions have had the right to refuse to disclose information.
CzechMěli bychom zvážit poskytnutí mimořádné a výjimečné pomoci, a to výhradně v těchto případech.
Extraordinary and exceptional help should be considered, strictly in these cases.
CzechTo je dost na poskytnutí péče všem lidem v Americe, kteří ji nemají.
That's enough to provide care to all the people in America who don't have it.
CzechKromě stížností se každoročně zabýváme více než 11 000 žádostmi o poskytnutí informací.
We handle more than 11 000 requests for information in addition to complaints each year.
CzechPomůže skutečně poskytnutí velkých částek, o nichž tady teď mluvíme?
Will it really help to move the major sums that we are actually talking about here?
CzechRychlé poskytnutí této pomoci bylo hmatatelným výrazem evropské solidarity.
The rapid delivery of this assistance ensured a tangible expression of European solidarity.
CzechOni by měli být zodpovědní za poskytnutí útočiště v daném regionu, ne my.
It is them we should hold responsible for arranging shelter in the region, not ourselves.
CzechJste vyzváni k poskytnutí čísla kreditní karty bez důkazu, že je transakce zabezpečená.
You're asked to provide a credit card number without proof that the transaction is secure.
CzechMezitím se musíme zaměřit na poskytnutí jasné podpory našim sousedům.
In the meantime, we must focus on giving our neighbours our clear support.
CzechJste vyzváni k poskytnutí čísla kreditní karty bez důkazu, že je transakce zabezpečená.
You are asked to provide a credit card number without proof that the transaction is secure.
CzechPokud budou tato kritéria v daném případě splněna, pak lze poskytnutí pomoci zaručit.
If this is assessed to be the case, then the aid can be guaranteed.
CzechNení to již otázka poskytnutí snadnějšího přístupu k veřejným zakázkám.
It is no longer a question of giving easier access to public contracts.