česko-anglicko překlad pro "poskytnout pomoc"

CS

"poskytnout pomoc" anglický překlad

CS

poskytnout pomoc {sloveso}

volume_up
poskytnout pomoc

Příklady použití pro "poskytnout pomoc" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusíme nyní poskytnout Tchajwancům veškerou pomoc, která je v lidských silách.
We now have to provide the Taiwanese with all the help that is humanly possible.
CzechEU musí tomuto stabilizačnímu procesu poskytnout značnou podporu a pomoc.
The EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.
CzechZnamená to okamžitě bez úředních průtahů poskytnout infrastrukturální pomoc Gruzii.
It means providing immediate infrastructural assistance to Georgia without red tape.
CzechVážený pane předsedo, dámy a pánové, musíme samozřejmě Řecku poskytnout pomoc.
Mr President, ladies and gentlemen, we must, of course, provide assistance to Greece.
CzechPokud jde o vzdělání a zjednodušení vízového styku, můžeme poskytnout skutečnou pomoc.
We can provide real assistance when it comes to education and visa facilitations.
CzechEU se zavázala poskytnout dostatečnou finanční pomoc pro splnění těchto závazků.
The EU is committed to providing sufficient financial support to meet these obligations.
CzechOd počátku bylo řečeno, že bychom měli poskytnout také humanitární pomoc.
Since the beginning, it has been said that there should also be humanitarian aid.
CzechJiž rok probíhá operace, jejímž cílem je poskytnout pomoc a pomáhat při obnově.
An operation to provide aid and to help in reconstruction has been going on for a year.
CzechPředevším bychom chtěli čínskému lidu poskytnout pomoc, kterou potřebuje.
Above all, we are willing to give the Chinese people the assistance they need.
CzechTento program jim může přinést práci a zároveň poskytnout náležitou pomoc.
This programme can provide them with work while offering them appropriate assistance.
CzechMusíme jim poskytnout veškerou podporu a pomoc v jakékoliv možné formě.
We need to give them all the support and every possible form of assistance we can.
CzechA mohu vás ubezpečit, že Rada bude nadále připravena pomoc poskytnout.
And I can assure you that the Council will continue to be prepared to provide help.
CzechJe nepřijatelné, aby pan Barroso rozhodoval o tom, zda má Nizozemí poskytnout pomoc.
It is unacceptable that Mr Barroso should decide whether the Netherlands should grant aid.
CzechTaké zde musíme projevit naši solidaritu a zhostit se své úlohy a poskytnout pomoc.
Here too we must demonstrate our solidarity and do our part to help.
CzechK obětem se tudíž můžeme dostat rychleji a také poskytnout pomoc více lidem.
This means that we can reach the victims faster and give aid to a greater number of people.
CzechLidé tam volají o pomoc a naší povinností je tuto pomoc jim poskytnout.
People there are calling for help and it is our duty to provide that help.
CzechTaké bych chtěl zdůraznit, že je obětem potřeba poskytnout okamžitou pomoc a podporu.
I would also like to emphasise the need to provide immediate aid and support for the victims.
CzechSouhlasím s rozhodnutím poskytnout Ukrajině výjimečnou makrofinanční pomoc.
I agree with this decision to provide Ukraine with exceptional MFA.
CzechMohou poskytnout určitou pomoc v souvislosti s dlouhodobou obnovou.
They may be able to provide some help in connection with the long-term reconstruction.
CzechMusíme zvážit, jakým způsobem jim můžeme poskytnout praktickou pomoc.
We need to consider how we can provide them with practical assistance.

Podobné překlady pro "poskytnout pomoc" anglicky

pomoc podstatné jméno
poskytnout sloveso