CS

poskytnout {sloveso}

volume_up
Je nezbytné poskytnout inteligentní, cílenou hospodářskou a rozvojovou pomoc.
It is essential to provide intelligent, targeted economic and development aid.
Naším úkolem nebude poskytnout albánské společnosti řešení albánského problému.
It will not be for us to provide the solution to Albanian society and to the Albanian problem.
EU musí tomuto stabilizačnímu procesu poskytnout značnou podporu a pomoc.
The EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.
Především bychom chtěli čínskému lidu poskytnout pomoc, kterou potřebuje.
Above all, we are willing to give the Chinese people the assistance they need.
Jedná se o strop výše podpory, kterou mohou členské státy poskytnout svému odvětví.
This is the ceiling of the aid that Member States can give to their sector.
Je mnohem riskantnější poskytnout půjčku 50 000 dolarů, než 500 dolarů.
It is much riskier to give a 50,000 dollar loan than it is to give a 500 dollar loan.
Musíme romskému společenství poskytnout skutečnou příležitost ke změně jeho vyhlídek.
We must offer the Roma community a real chance to change their prospects.
A konečně musí zpráva poskytnout užitečné informace obětem uvedených podvodů.
Lastly, it also needs to offer these victims useful advice.
Musíme těmto lidem nabídnout řešení, poskytnout jim podporu a přijmout užitečné návrhy.
We must offer these people solutions, give them support and make useful proposals.
Červenému kříži to umožní poskytnout stany, přikrývky, pitnou vodu a základní potřeby.
This will allow the Red Cross to supply tents, blankets, drinking water and basic essentials.
Stát by měl rodinám tento volný čas poskytnout.
The state should allow parents this free time.
Dovolte mi, abych opět zdůraznil nezbytnost poskytnout prostředky k efektivnímu uplatňování budoucího nařízení.
Allow me to emphasise again the need to provide the resources to implement the future regulation effectively.
Červenému kříži to umožní poskytnout stany, přikrývky, pitnou vodu a základní potřeby.
This will allow the Red Cross to supply tents, blankets, drinking water and basic essentials.
Za tímto účelem budete muset poskytnout určité informace, jako je například vaše státní příslušnost a bydliště.
You will be asked to supply information such as your nationality and address.
Toto středisko pro sledování by mělo poskytnout statistiky o padělatelství a pirátství na vnitřním trhu.
This observatory should supply statistics on counterfeiting and piracy in the internal market.
Mezinárodní společenství by mělo tomuto dialogu poskytnout trvalou podporu.
The international community should lend sustained support to this dialogue.
Občané musí poskytnout Evropě svou podporu.
The citizens must lend their support to Europe.
Doufám, že Evropská lidová strana znovu zváží podporu, kterou by mohla tomuto obsahu poskytnout.
I hope that the European People's Party reconsiders and reflects on the support it could lend to the contents.
Nezní, zda "si můžeme dovolit jej poskytnout", ale zda "si můžeme dovolit jej neposkytnout".
It is not a question of 'can we afford to do it?' but 'can we afford not to do it?'
Tehdy si řekl, "Musím jim poskytnout dostupné auto, v ceně do 2.000 dolarů."
And then he said, "Well, I must give them a car that they can afford, one lakh car, $2,000 car."
Pouze kvalitně fungující vnitřní trh může poskytnout ochranu před určitými vývojovými změnami na mezinárodních trzích.
Only a properly functioning internal market can afford protection against certain developments in international markets.
To by byla ta nejlepší služba, jakou můžeme poskytnout ruskému obyvatelstvu.
This would be the best service we could render the Russian people.
Mezinárodní společenství, stejně jako Evropská unie, by měla poskytnout pomoc při překonávání takovýchto problémů.
The international community as well as the European Union should render assistance in overcoming these problems.
Cílem je poskytnout jim více než rozvojové přátelství a tento proces se uskutečňuje prostřednictvím konzultací s rozvojovými zeměmi.
The aim is to render them more development-friendly, and that process is governed in consultation with the developing countries.
Až do příjezdu záchranné služby by však každý z nás měl být schopný poskytnout první pomoc.
Until the emergency services arrive, however, each of us should be able to administer first aid.
. - Samozřejmě vám mohu ze strany Komise poskytnout veškeré záruky, že budeme usilovat o řádné uplatňování režimu.
President of the Commission. - Of course, I can give you all the guarantees on the part of the Commission that we will try to ensure that the scheme is properly administered.
poskytnout
Každá země je povinna poskytnout část prostředků na boj proti změně klimatu v závislosti na svých zdrojích a hospodářských možnostech.
Every country must make its contribution to funding the battle against climate change, according to its resources and economic potential.
Pokud země jako Spojené království, Dánsko a Švédsko neztrácejí nezávislost, pokud jde o měnovou politiku, potom bychom měli poskytnout toto právo i ostatním zemím.
If countries such as the United Kingdom, Denmark and Sweden retain independence in terms of currency policy, then we should accord this right to other countries too.
Podle zpravodaje ze skupiny PPE-DE musíme jít dál než návrhy Komise a poskytnout této agentuře větší nezávislost a více rozhodovacích pravomocí.
According to the rapporteur (from the PPE-DE Group), we must go beyond the Commission's proposals and give this Agency more independence and more decision-making powers.

Příklady použití pro "poskytnout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo je nic v porovnání s 30 - 35 miliardami EUR, které by Evropa měla poskytnout.
This is peanuts compared to the EUR 30-35 billion Europe ought to be providing.
CzechMusíme nyní poskytnout Tchajwancům veškerou pomoc, která je v lidských silách.
We now have to provide the Taiwanese with all the help that is humanly possible.
CzechCílem je poskytnout občanům Unie ve všech členských státech maximum bezpečnosti .
The aim is to provide maximum security for Union citizens in all Member States.
CzechByl bych panu Antunesovi vděčný, kdyby nám k tomu mohl poskytnout nějaké informace.
I would be grateful if Mr Antunes could provide some information in that regard.
CzechMusíme jim poskytnout pobídky k tomu, aby provedli změny tam, kde jsou třeba.
We need to provide incentives for them to make changes where changes are needed.
CzechUž nyní vám však mohu poskytnout náčrt výsledků v některých klíčových otázkách.
However, I can already give you an outline of the results on some key issues.
CzechRovněž bychom měli naší společnosti poskytnout komplexní informace o tomto tématu.
We should also provide society with comprehensive information on this subject.
CzechNyní bych chtěl poskytnout některé konkrétní informace týkající se lesních požárů.
Now I would like to provide some specific information concerning forest fires.
CzechBudeme vám tak moci poskytnout informace týkající se vaší konkrétní situace.
Be sure to log in to your account for a more customized Help Center experience.
CzechVšichni se shodneme i na tom, že EU musí v tomto procesu poskytnout veškerou podporu.
We also all agree that the EU must provide all possible support in this process.
CzechTo však bude nezbytné, aby mohli poskytnout zákazníkům komplexní možnost výběru.
This will be necessary, however, to offer customers a comprehensive choice.
CzechJe nezbytné poskytnout inteligentní, cílenou hospodářskou a rozvojovou pomoc.
It is essential to provide intelligent, targeted economic and development aid.
CzechStáty se nesmí vyhýbat své povinnosti poskytnout všem občanům přiměřené důchody.
States must not shirk their obligation to provide adequate pensions for all citizens.
CzechJsem však připraven vám jej poskytnout a mohu jej také umístit na své webové stránky.
However, I am ready to make this available and I can also put it on my website.
CzechMěla by poskytnout účinnou podporu politickým silám, které podporují pluralitu.
It should provide effective support for the pro-pluralist political powers.
CzechToho lze nejlépe dosáhnout, pokud musí sám poskytnout podstatný finanční příspěvek.
This is best achieved if it has a substantial financial contribution to make itself.
CzechProč je tedy nepřidělíme jiným společnostem, které dokáží službu poskytnout?
Why, then, do we not give them to other companies that can provide a service?
CzechEU musí tomuto stabilizačnímu procesu poskytnout značnou podporu a pomoc.
The EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.
CzechZnamená to okamžitě bez úředních průtahů poskytnout infrastrukturální pomoc Gruzii.
It means providing immediate infrastructural assistance to Georgia without red tape.
CzechVážený pane předsedo, dámy a pánové, musíme samozřejmě Řecku poskytnout pomoc.
Mr President, ladies and gentlemen, we must, of course, provide assistance to Greece.