česko-anglicko překlad pro "posilující"

CS

"posilující" anglický překlad

CS

posilující {přídavné jméno}

volume_up
posilující (také: osvěžující, vzpružující)
posilující
volume_up
tonic {příd. jm.}
posilující

Příklady použití pro "posilující" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czechodkazy na Lisabonskou smlouvu posilující opatření EU v trestních věcech,
references to the Treaty of Lisbon strengthening EU action in criminal matters,
Czech. - Podporuji jakoukoli činnost posilující fungování evropských rad zaměstnanců.
in writing. - I support any work which strengthens the work of the European Works Councils.
CzechA tady zrovna v tom momentu, kdy to bylo tak krásné a posilující.
And just staying in the moment with it was a beautiful thing and really empowering actually.
CzechUpřednostnění zahraniční politiky posilující postavení Unie na mezinárodní scéně si zaslouží podporu.
Giving priority to foreign policy which strengthens the Union's position in the world arena is worthy of support.
CzechPoslední věc, za naprosto nezbytné považuji, abychom do června 2011 schválili nařízení posilující působnost agentury Frontex.
Lastly, adoption by June 2011 of the regulation enhancing the capabilities of Frontex is, I think, a must.
CzechA je to mocný a posilující nástroj.
And it's a -- it's a powerful and empowering tool.
CzechEvropský parlament dnes přijal historickou a mimořádně důležitou směrnici posilující boj proti obchodování s lidmi.
Today, the European Parliament adopted an historic and particularly important directive strengthening the fight against trafficking in human beings.
CzechHlasoval jsem pro, neboť se domnívám, že je třeba přivítat veškerá opatření posilující a zvyšující transparentnost práce Parlamentu.
I voted in favour because I believe all measures aimed at fostering and increasing the transparency of Parliament's work are to be welcomed.
CzechPovažuji text dohodnutý mezi Parlamentem a Radou za velmi vyrovnaný, posilující naši výzbroj v boji proti klimatickým změnám.
I consider the text agreed between Parliament and the Council to be a very balanced text, which reinforces our arsenal in the fight against climate change.
CzechPokud jde o práci, pracovní místa nestačí, protože existují rovněž špatná pracovní místa, kterými se nelze uživit a nemají posilující vliv.
When it comes to work, jobs are not enough, because there are also bad jobs from which it is not possible to support oneself and which are not empowering.
Czech. - (PT) Hlasovala jsem pro zprávu, neboť se zasazuje o konkrétní opatření posilující právní jistotu a přístup k rychlé a účinné spravedlnosti.
in writing. - (PT) I voted for this report because it advocates specific measures promoting legal certainty and access to rapid and efficient justice.
CzechS různým účelem je většinou jejich cílem sloužit jako katalyzátor posilující stále více nadnárodní povahu orgánů a politik Evropské unie.
Based on the most varied objectives, their goal, for the most part, is to serve as a catalyst for reinforcing the increasingly supranational nature of the European Union's institutions and policies.
CzechRovněž je důležité podporovat politické snahy posilující úlohu žen v zemědělství tím, že jim bude usnadněno vykonávání podnikatelské zemědělské činnosti.
It is also important for support to be given to political efforts to further the role of women in agriculture by making it easier for them to be active as agricultural entrepreneurs.
CzechKlíčovou zásadou je, že flexibilitu a jistotu musíme považovat za prvky vzájemně se podporující a posilující, nikoli protichůdné, a toto musí naši občané dobře pochopit.
The key principle is that flexibility and security must be seen as mutually supporting and reinforcing elements, rather than as opposing elements, and this must be fully understood by our citizens.