česko-anglicko překlad pro "posila"

CS

"posila" anglický překlad

CS

posila {ženský rod}

volume_up

Příklady použití pro "posila" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKromě toho Evropská unie pravidelně posílá do Myanmaru klíčová politická oznámení.
In addition, the EU regularly sends key political communications to Burma/Myanmar.
CzechKomise nám posílá zprávy, z nichž tři čtvrtiny problémů zamete pod koberec.
It sends us a report which sweeps three-quarters of the subjects under the carpet.
CzechNegativem je, že Čína stále posílá do Afriky zbraně diktátorským režimům.
On the negative side, China has still sent arms to dictatorial regimes in Africa.
CzechNěkdo řekne, že posílá odkaz na něco zajímavého a to co dostanete je osmdesátková popová píseň.
Somebody says they're linking to something interesting, and you get an '80s pop song.
CzechKaždý členský stát sem posílá poslance, aby prosazovali své názory.
Every Member State sends its parliamentarians here for them to put their views forward.
CzechEU jim posílá poselství, že očekáváme, že se stanou členy Evropské unie.
The EU is sending them a message that we expect them to become members of the European Union.
CzechE-mailový virus posílá mnoho vlastních kopií prostřednictvím e-mailu.
An e‑mail virus works by sending many copies of itself by e‑mail.
CzechPolsko posílá 400členný tým, včetně techniků a zdravotníků.
Poland is sending a 400-strong contingent, including engineers and medics.
CzechKomise posílá Evropskému parlamentu stejné informace jako Radě a ve stejné době.
The Commission is sending the European Parliament the same information as to the Council and at the same time.
Czech. - (DE) Tato sněmovna hájí demokracii a posílá pozorovatele k nejrůznějším volbám.
in writing. - (DE) This House flies the flag for democracy and sends its observers to various elections.
CzechTo je systém vysílající signály a posílá signál stop.
That is the signal broadcasting system sending out the stop signal.
CzechA ten třetí řekl: „Tohle posílá Frank.“ ~~~ (Smích) Tyto věci mají jedno společné.
And the third boy said, "Frank sent this." (Laughter) What these things have in common is that kids will take a chance.
CzechPosílá roboty do jeskyní, aby zkoumali, co se tam děje.
He's sending robots into caves, looking at what's going on.
CzechEvropská unie pozorně monitoruje situaci v postižených zemích a posílá jim humanitární pomoc.
The European Union is closely monitoring the situation in the affected countries and is sending humanitarian aid.
CzechProto náš tým každý den posílá programu Microsoft Security Essentials aktualizace, které pomáhají zajistit vaši ochranu.
So every day, our team sends updates to Microsoft Security Essentials to help keep you protected.
Czech„Zrovna teď, když s tebou mluvím, tak vlastně ani nejsem kluk.“ „Jsem opice,“ (Smích) „co posílá polibky“ „motýlovi
I'm a monkey -- (Laughter) -- blowing kisses at a butterfly.
CzechSpojuje póly našich životů zpět k sobě, kladný a záporný, a posílá malý proud života zpět k nám.
It connects the poles of our lives back together, the positive and the negative, and it sends a little current of life back into us.
CzechV každé seriózní organizaci se auditorská zpráva posílá před 30. červnem roku následujícího po roce, pro který se audit prováděl.
In any serious organisation, the auditor's report should be sent before 30 June in the year following the year audited.
CzechOznámení se posílá e-mailem a zobrazuje se při příštím přihlášení, kopie oznámení se pro srovnání zaznamenávají v účtu uživatele.
Notice is provided by email and at next log-in; for reference, copies of the notices are also logged within a user's account.
CzechOd roku 2006 posílá Komise parlamentům nejen konzultační materiály, ale také legislativní návrhy a žádá je o reakci.
Since 2006, the Commission has sent to parliaments not only consultation papers, but also legislative proposals, inviting them to respond.