česko-anglicko překlad pro "poselství"

CS

"poselství" anglický překlad

EN
CS

poselství {střední rod}

volume_up
poselství (také: vzkaz, zpráva)
volume_up
message {podstatné jméno}
Poskytl jste nám jasné poselství politické a poskytl jste nám jasné poselství lidské.
You gave us a clear political message and you gave us a clear human message.
Jako slovinský prezident jste toto poselství zprostředkoval se zvláštním důrazem.
As the President of Slovenia, you convey that message with particular resonance.
Některé nedávné tržní iniciativy naznačují, že tomuto poselství je rozuměno.
Several recent market initiatives indicate that this message is understood.

Příklady použití pro "poselství" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJako slovinský prezident jste toto poselství zprostředkoval se zvláštním důrazem.
As the President of Slovenia, you convey that message with particular resonance.
CzechZanechejte na nás dnes tento dojem a máte skutečné poselství pro obyčejné lidi.
Give us that impression today and you have the real message for ordinary people.
CzechCelkové poselství z roku 2007 je poselstvím o velké naději a o nemalém očekávání.
The overall message from 2007 is one of great hope, and no little expectation.
CzechMyslím si, že poselství bylo vyslechnuto, ale budu o něm samozřejmě informovat.
I think that the message has been fully understood but I will of course pass it on.
CzechToto je poselství, které bychom měli zcela jednoznačně tlumočit gruzínským orgánům.
That is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.
CzechA já vidím dvě důležitá poselství, dvě lekce, které bychom si měli uvědomit.
And there are two important messages, or two lessons, to take from that reality.
CzechTo je poselství, které chceme dát prostřednictvím stockholmského programu najevo.
That is the message that we want to send out through the Stockholm Programme.
CzechTo je poselství, které chtěl Parlament vyjádřit, a já tento postoj podporuji.
This is the message that Parliament wanted to convey and I support this position.
CzechChceme ovšem, aby toto poselství slyšela i evropská veřejnost a pochopila ho.
However, we also want the European public to hear and understand this message.
Czechposelství pro další Parlament zní: "Buďte bdělí; hlídejte tento proces".
My message to the next Parliament is, 'Be vigilant; keep an eye on the process'.
CzechV tomto opakuji poselství přednesené mým kolegou panem Bushillem-Matthewsem.
Here I am repeating the message delivered by my colleague Mr Bushill-Matthews.
CzechJe výborným příkladem toho, jak můžeme světu předat své kulturní poselství.
It is an excellent example of how we can bring our cultural message to the world.
CzechMusíme být velmi opatrní, pokud jde o zprostředkování skutečného poselství projektu EU.
We must be very careful to communicate exactly what the EU project is all about.
CzechTato zpráva zkresluje několik důležitých poselství obsažených v této Úmluvě.
This report distorts several important messages contained in the Convention.
CzechPoselství, jež dnes vysíláme, se netýká jen těch, kdo využívají program Marco Polo.
The message we are sending out today is not only directed at those who use Marco Polo.
CzechTím se dostávám ke čtvrtému a poslednímu klíčovému poselství této výroční zprávy.
This brings me to the fourth and last key message of this Annual Report.
CzechNěkteré nedávné tržní iniciativy naznačují, že tomuto poselství je rozuměno.
Several recent market initiatives indicate that this message is understood.
CzechPoskytl jste nám jasné poselství politické a poskytl jste nám jasné poselství lidské.
You gave us a clear political message and you gave us a clear human message.
CzechDoufám, že vlády zemí EU budou na toto důrazné poselství Parlamentu nyní reagovat.
I hope EU governments now respond to this strong message from Parliament.
CzechNa těchto filosofiích záleží, ale důležitý je skutečný cíl, skutečné poselství.
These philosophies matter, but the important thing is the real purpose, the real message.