česko-anglicko překlad pro "posedlost"

CS

"posedlost" anglický překlad

CS

posedlost {ženský rod}

volume_up
posedlost
volume_up
obsession {podstatné jméno}
Posedlost tím, být hubený, je pro zdraví stejně škodlivá jako nutkavé jezení.
An obsession with being thin is as bad for health as compulsive eating.
Posedlost fiskální konsolidací v období krize se nám totiž může stát osudnou.
The obsession with fiscal consolidation in a period of crisis may prove fatal for us.
Pro mě je tato posedlost zdrojem a základem veškeré naší produktivity a kreativity.
To me, this obsession is the source and root of all of our productivity and creativity.
posedlost (také: držení, majetek, vlastnictví)
volume_up
possession {podstatné jméno}
posedlost (také: mánie, vášeň)
volume_up
mania {podstatné jméno}
posedlost (také: zlozvyk)
volume_up
cacoethes {podstatné jméno}

Příklady použití pro "posedlost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPosedlost fiskální konsolidací v období krize se nám totiž může stát osudnou.
The obsession with fiscal consolidation in a period of crisis may prove fatal for us.
CzechPro mě je tato posedlost zdrojem a základem veškeré naší produktivity a kreativity.
To me, this obsession is the source and root of all of our productivity and creativity.
CzechPosedlost tím, být hubený, je pro zdraví stejně škodlivá jako nutkavé jezení.
An obsession with being thin is as bad for health as compulsive eating.
CzechVe skutečnosti získala vrch posedlost volným obchodem před původním cílem, kterým byl rozvoj.
In fact, the obsession with free trade has taken precedence over the goal of development.
CzechDruhý z těchto systémů je romantická láska: radostné vzrušení a posedlost prvotní lásky.
The second of these three brain systems is romantic love: that elation, obsession of early love.
CzechVaše posedlost vytvářením tohoto eurostátu vás vede k tomu, že demokracii s radostí likvidujete.
Your obsession with creating this euro-state means that you are happy to destroy democracy.
CzechZa druhé, je to jakási hysterická posedlost globálním oteplováním zapříčiněným člověkem.
Second, a hysterical obsession with man-made global warming.
CzechA posedlost se může zhoršit, když jste byli odmítnuti.
And the obsession can get worse when you've been rejected.
CzechJe však rovněž pravda, že existuje silná posedlost, naléhavost a skutečný požadavek na to, být hubený.
It is also true, however, that there is a strong obsession, insistence and indeed a requirement to be thin.
CzechPrvní je, že se letiště v poslední době stala místy, kde se posedlost "bezpečností" uplatňuje především.
The first is that in recent years airports have become the places in which the 'security' obsession finds its prime application.
CzechA v neposlední řadě je to posedlost.
CzechJsem tím vlastně posedlý už 30 let a tato posedlost byla, "Co způsobuje rozdíly v kvalitě lidských životů?
So, I've had an obsession basically for 30 years, and that obsession has been, "What makes the difference in the quality of peoples lives?
CzechPaní předsedající, některé z pozměňovacích návrhů, které tu dnes večer posuzujeme, odrážejí naši šílenou posedlost obnovitelnými zdroji.
Madam President, some of the amendments that we are considering tonight reflect our manic obsession with renewables.
CzechRomantická láska je posedlost.
CzechNesmíme však zavírat oči nad faktem, že skutečný účinek, skutečná příčina těchto věcí je posedlost po přírodních zdrojích.
However we must not turn a blind eye to the fact that the real effect, the real cause of these things is this obsession with natural resources.
CzechNechápu proto tuto posedlost čínské vlády překrucovat skutečnost a donekonečna vytrvale blokovat kolo rozhovorů.
That is why I fail to understand this obsession by the Chinese Government both to twist reality and to insist on blocking the round of talks again and again.
CzechPo dnešním historickém hlasování Evropského parlamentu je Evropa odhodlána přenést se přes posedlost produktivitou v zemědělství.
After this historic vote by the European Parliament, Europe is committed to putting this obsession with productivity in agriculture behind it.
CzechPosedlost bezpečností podrývá spolupráci a vede k vnitřní politice "všechno je přijatelné": od jaderné fúze po spoléhání na biopaliva.
The obsession with security undermines cooperation and leads to an 'anything goes' internal policy: from nuclear fusion to reliance on biofuels.
CzechTato posedlost harmonizací nás přivedla k jednotné měně, která nezohledňuje vnitrostátní rozdíly a rozdíly hospodářských cyklů.
This obsession with harmonisation has led us to a single currency that does not take account of national differences and differences in economic cycles.
CzechJeho posedlost ustavičnou opozicí vůči Parlamentu na národní úrovni nám do velké míry odhaluje postoj předešlého řečníka k demokracii.
His obsession with conveying to Parliament the systematic opposition at national level says a great deal about the previous speaker's democratic stance.