CS

posílit {tranzitivní sloveso}

volume_up
Velmi důležité je zejména posílit diplomatické vztahy s třetími zeměmi.
It is particularly important to strengthen diplomatic efforts with third countries.
Komise musí být ostražitá a musí posílit dohled nad trhem s dováženými hračkami.
The Commission must be vigilant and strengthen the market surveillance of imports.
Opakuji: musíme snížit příspěvky členských států a posílit evropský rozpočet.
I repeat: we need to reduce national contributions and strengthen the European budget.

Příklady použití pro "posílit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto bychom měli v souladu s tím posílit veškerá agroenvironmentální opatření.
We should therefore strengthen all agri-environmental measures along these lines.
CzechKomise musí být ostražitá a musí posílit dohled nad trhem s dováženými hračkami.
The Commission must be vigilant and strengthen the market surveillance of imports.
CzechJe třeba posílit instituce, aby nevypukl chaos a aby byl zajištěn stabilní vývoj.
Institutions must be strengthened to avoid chaos and ensure stable development.
CzechTato iniciativa se snaží posílit multilaterální evropsko-středomořský rozměr.
This initiative aims to reinforce the multilateral Euro-Mediterranean dimension.
CzechTo je nanejvýš nešťastné, pokud chceme skutečně posílit náš inovační potenciál.
This is most unfortunate if we really want to strengthen our innovative potential.
CzechMěli bychom hledat způsoby, jak posílit pocit přináležitosti k Evropě mezi občany.
We should search for ways to strengthen citizens' sense of belonging to Europe.
CzechHospodářský rozvoj by měl následně posílit politickou stabilitu v celém regionu.
In turn, economic development is to foster political stability in the entire region.
CzechNařízení musí posílit důvěru spotřebitelů v celém evropském potravinovém řetězci.
The regulation must bolster consumer confidence throughout the European food chain.
CzechPředstavují způsob, jakým říci, ano, skutečně musíme posílit rozpočtovou disciplínu.
They are a way of saying that, yes, we do need to strengthen budgetary discipline.
CzechJe zapotřebí posílit postavení Evropské unie na světovém trhu tohoto odvětví.
The European Union's position in the global market in this sector must be enhanced.
CzechZatřetí musíme podpořit a posílit Organizaci spojených národů jako hnací sílu.
Thirdly, we must keep and strengthen the United Nations as a driving force.
CzechEU nemůže opustit svůj evropský sociální model, měla by jej spíše posílit.
The EU cannot abandon its European social model, but should rather strengthen it.
CzechJe odhodlána přijmout další opatření s cílem posílit ochranu vnějších hranic EU?
Is it willing to take measures further to strengthen external EU borders?
CzechMěli bychom také posílit náš mechanismus včasného varování a učinit jej operativnějším.
We should also strengthen the early warning mechanism and make it more operative.
CzechToto je aspekt, který vy jako poslanci můžete pomoci posílit více než kdo jiný.
This is an aspect which you, as politicians, can help to bolster more than anyone else.
CzechCílem je optimalizovat a posílit roli Frontexu v otázce spolupráce na hranicích.
The aim is to optimise and strengthen the role of Frontex in border cooperation matters.
CzechMusíme zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a posílit dohledatelnost v rámci trhu.
We must ensure fair competition and also reinforce traceability during marketing.
CzechTaké je nezbytné posílit vazby mezi vnitrostátními finančními regulátory.
But we also need to strengthen the links between national financial regulators.
CzechNaším cílem je posílit preventivní a nápravné nástroje Paktu o stabilitě a růstu.
We aim to reinforce the preventive and corrective arm of the Stability and Growth Pact.
CzechProstě musíme ještě přidat plyn, chceme-li posílit bezpečnost evropského trhu.
We simply have to step on the gas if we want to enhance safety on the European market.