česko-anglicko překlad pro "posílání"

CS

"posílání" anglický překlad

EN
CS

posílání {střední rod}

volume_up
Psaní a posílání e-mailových zpráv je rychlé a snadné, někdy až příliš.
Writing and sending an e‑mail message is fast and easy—sometimes too easy.
Další protokoly existují pro zvláštní úlohy, například přenos datových proudů videa nebo posílání e-mailů.
Other protocols exist for special tasks, such as streaming video or sending e‑mail.
Posílání skotských krevet do Thajska, aby tam byly očištěny a pak vráceny do Skotska, je nesmysl a ztráta energie.
Sending Scottish prawns to Thailand to be peeled and returned to Scotland is just nonsense, and a waste of energy.

Příklady použití pro "posílání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVaše číslo nikdy nikomu nepředáme ani je nepoužijeme k posílání nevyžádaných zpráv.
We will never share your number or use it to send you unwanted messages.
CzechPsaní a posílání e-mailových zpráv je rychlé a snadné, někdy až příliš.
Writing and sending an e‑mail message is fast and easy—sometimes too easy.
CzechJsou posíláni na moře se svázanýma rukama a v bezmotorových člunech.
They are sent out to sea with tied hands and in boats without engines.
CzechDalší protokoly existují pro zvláštní úlohy, například přenos datových proudů videa nebo posílání e-mailů.
Other protocols exist for special tasks, such as streaming video or sending e‑mail.
CzechZa běžných okolností nelze informace přečíst ani falšovat během posílání.
When you send information to the website, it is encrypted at your computer and decrypted at the website.
CzechV opačném směru sledujeme pouze velmi pomalý pokrok, pokud jde o posílání těchto osob zpět do jejich země původu.
In the other direction, very little progress is being made with regard to repatriation.
CzechAni v tom období se nehovořilo o demokracii a odpůrcové režimu byli pronásledováni a posíláni do exilu.
There was no talk of democracy then either, and opponents of the regime were persecuted or exiled.
CzechVšichni ekonomičtí migranti by proto měli být podle mého názoru posíláni zpět ještě dříve, než se dostanou do Evropy.
Therefore, all economic migrants should, in my view, be sent back even before they reach Europe.
CzechVývoj v Ázerbájdžánu, kde jsou provozovatelé internetových blogů a demonstranti posíláni do vězení, je alarmující.
The developments in Azerbaijan, where bloggers and demonstrators are being imprisoned, are alarming.
CzechPokud chcete soubory obrázků zmenšit a odeslat je e‑mailem, podívejte se na téma Posílání obrázků a videosouborů e‑mailem.
If you want to make pictures smaller to send in e‑mail, see Send pictures or videos in e‑mail.
CzechZa to, že ukradli pět klasů obilí z kolchozu, byli lidé posíláni na smrt nebo na mnoho let do pracovních táborů.
For stealing five ears of grain from a collective farm, people were put to death or sent to camps for years.
CzechPosílání skotských krevet do Thajska, aby tam byly očištěny a pak vráceny do Skotska, je nesmysl a ztráta energie.
Sending Scottish prawns to Thailand to be peeled and returned to Scotland is just nonsense, and a waste of energy.
CzechKromě těchto kroků na zlepšení ochrany v rámci EU jsou podnikány různé kroky pro posílání ochrany na hranicích.
In addition to actions to improve protection within the EU, various actions are under way to strengthen protection at borders.
CzechBezdrátová připojení poskytují nejvyšší možnosti mobility, protože k posílání informací mezi počítači používají rádiové vlny.
Wireless connections give you the most mobility since they use radio waves to send information between computers.
CzechJelikož je pro dealery posílání takovýchto nevyžádaných nabídek velmi levné, mnozí lidé jich dostávají velké množství.
Because it's very inexpensive for marketers to send junk e‑mail, it's not uncommon for people to receive a large amount of it.
CzechNyní by měl nastat čas, kdy bude výrobcům poskytnuta pomoc, a nebudou místo toho posíláni do spirály nezaměstnanosti a sníženého příjmu.
Now should be the time to assist the producers, instead of sending them into a spiral of unemployment and reduced income.
CzechNavzdory nedávným přesunům zůstává situace na Lampeduse velmi kritická a lidé jsou nadále posíláni do stanového městečka Manduria.
Despite the recent transfers, Lampedusa remains in a situation of absolute emergency and people are still streaming into the tent city of Manduria.
CzechIlegální přistěhovalci by měli být posíláni zpět domů, přičemž všechny členské státy by se nyní měly zavázat, že budou přijímat libyjské uprchlíky.
The illegal immigrants should be sent back home, while all Member States must now commit themselves to receiving the Libyan refugees.
CzechPodle zpráv Amnesty International a Vysokého komisariátu OSN pro uprchlíky jsou lidé posíláni zpět do zemí původu bez jakéhokoli vyšetřování.
According to reports from Amnesty International and the UNHCR, people are sent back to their countries of origin without any form of investigation.
CzechDobrá tedy - snížíme tyto ceny tak, aby se posílání textových zpráv stalo běžnou věcí bez ohledu na to, zda jste doma, nebo v sousední zemi.
Good: we are bringing those prices down so that text messaging will become a normal thing if you are at home or if you are in a neighbouring country.