CS

porucha {ženský rod}

volume_up
Ale víme, komu může tato porucha prospět a komu může uškodit.
We do know, though, who stands to gain from this breakdown and who stands to lose.
. - Co se týče první otázky, Eutelsat nám řekl, že porucha je nenapravitelná a přenos televizních služeb nemůže být obnoven.
. - Concerning the first question, Eutelsat has told us that the breakdown is irreversible and that the transmission of TV services cannot be resumed.
volume_up
bug {podstatné jméno}
porucha (také: defekt, nedostatek, vada, závada)
volume_up
defect {podstatné jméno}
Augustin rozuměl naší schopnosti cokoli zpackat, že to není nějaká trapná porucha v systému lidstva, něco, co bychom mohli vymýtit nebo přecházet.
Augustine understood that our capacity to screw up, it's not some kind of embarrassing defect in the human system, something we can eradicate or overcome.
porucha (také: chyba, kaz, omyl, vina, závada)
volume_up
fault {podstatné jméno}
Plyn bude nadále unikat, dokud nebude porucha opravena, neboť pokud by se do něj dostala voda, zničilo by to plynovod úplně.
Gas will continue to flow out until the fault has been repaired, because if water got inside, it would cripple the pipeline completely.
porucha (také: závada)
volume_up
malfunction {podstatné jméno}
porucha (také: závada)
volume_up
glitch {podstatné jméno} [hovor.]

Příklady použití pro "porucha" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTřetí problém se sluchátky je: hluchota -- hlukem způsobená porucha sluchu.
The third problem with headphones is this: deafness -- noise-induced hearing disorder.
CzechVšichni známe extrémní případy, kdy tato porucha vedla ke smrti.
We are all aware of extreme cases in which this disorder has resulted in death.
CzechMóda se však naštěstí mění a tato porucha je dnes méně rozšířená.
Fortunately, however, fashion is changing and the disorder is now less widespread.
CzechSamozřejmě, pomineme případy, kde je příčinou dědičná porucha.
This is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.
CzechAle víme, komu může tato porucha prospět a komu může uškodit.
We do know, though, who stands to gain from this breakdown and who stands to lose.
CzechCapgrasův syndrom je porucha, kde máte specifické klamání smyslů.
So Capgras syndrome is a disorder where you get a specific delusion.
CzechTo je porucha, která zpomaluje mentální vývoj dítěte a způsobuje trvalé mentální poškození.
This is a disorder that retards mental development in the child and causes permanent mental impairments.
CzechDysmorfofobická porucha je extrémní případ toho, že my nevidíme sami sebe tak, jak nás vidí ostatní.
Dysmorphophobia is an extreme version of the fact that we don't see ourselves as others see us.
CzechVědli jste, že bipolární poruše se přezdívá porucha ředitelů?
Do you know that bipolar disorder is nicknamed the CEO disease?
Czechv EU je každý rok spácháno kolem 59 000 sebevražd a v 90 % z nich je na vině duševní porucha;
in the EU, some 59 000 suicides are committed every year, 90% of which are attributable to mental disorder;
CzechPokud se na autě objeví velká porucha, o které jste při koupi neměli ponětí, můžete mít nárok na nápravu.
You are covered by a two-year legal guarantee when you buy a new car from a professional seller.
CzechVíme, že porucha pozornosti je úzce spjata s nadměrným sledováním televize a přesyceností vnějšími podněty.
We know that ADS is closely connected to excessive television consumption and over-stimulation.
CzechNapříklad, myšlenkami ovládané počítače mohou naučit děti s ADD (porucha pozornosti), jak zlepšit jejich schopnost soustředit se.
For example, thought-controlled computing can teach children with ADD how to improve their focus.
CzechPorucha pozornosti, bipolární porucha.
Attention deficit disorder, bipolar disorder.
CzechTehdy to ještě nebyla dostupná porucha.
CzechPlyn bude nadále unikat, dokud nebude porucha opravena, neboť pokud by se do něj dostala voda, zničilo by to plynovod úplně.
Gas will continue to flow out until the fault has been repaired, because if water got inside, it would cripple the pipeline completely.
CzechI když porucha hardwaru může být frustrující, vaše dokumenty, obrázky a e-maily by měly být v bezpečí a po opravě počítače je budete mít k dispozici.
While failed hardware can be frustrating, your documents, pictures, and email should be safe and will be there when your computer is fixed.
CzechAugustin rozuměl naší schopnosti cokoli zpackat, že to není nějaká trapná porucha v systému lidstva, něco, co bychom mohli vymýtit nebo přecházet.
Augustine understood that our capacity to screw up, it's not some kind of embarrassing defect in the human system, something we can eradicate or overcome.
Czech. - Co se týče první otázky, Eutelsat nám řekl, že porucha je nenapravitelná a přenos televizních služeb nemůže být obnoven.
Member of the Commission. - Concerning the first question, Eutelsat has told us that the breakdown is irreversible and that the transmission of TV services cannot be resumed.
CzechA jak všichni víte, u chlapců je pětkrát vyšší pravděpodobnost, že u nich bude diagnostikována porucha pozornosti - a z toho důvodu je dopujeme Ritalinem.
And as you all know, boys are five times more likely than girls to be labeled as having attention deficit disorder -- and therefore we drug them with Ritalin.