česko-anglicko překlad pro "porušuje"

CS

"porušuje" anglický překlad

CS

porušuje {sloveso}

volume_up
porušuje
volume_up
violates {sl.} (simple present tense)
Zatýkaní politických oponentů v Bělorusku porušuje všechny tyto základní svobody.
The arrest of political opponents in Belarus violates all these basic freedoms.
To je pravda, ale tato ústava porušuje suverenitu jiných zemí.
That is true, but this constitution violates the sovereignty of other states.
Výklad, který poskytly soudní orgány, porušuje přijaté závazky.
The interpretation provided by the judicial authorities violates the commitments undertaken.
porušuje
volume_up
infringes {sl.} (third pers. sing. simple present)
Takovýto zákaz také porušuje antidiskriminační pravidla EU.
Such a ban also infringes the anti-discrimination rules of the EU.
Zpráva neustále porušuje zásadu subsidiarity.
It persistently infringes the principle of subsidiarity.
Plánovaná investice porušuje směrnici 2008/98/ES.
This planned investment infringes Directive 2008/98/EC.

Příklady použití pro "porušuje" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZatýkaní politických oponentů v Bělorusku porušuje všechny tyto základní svobody.
The arrest of political opponents in Belarus violates all these basic freedoms.
CzechVláda pana Rajoeliny porušuje lidská práva a utlačuje své vlastní občany.
Rajoelina's administration breaches human rights and oppresses its own citizens.
CzechKomise sama tak nyní porušuje evropské právní předpisy, takže panuje naprostý zmatek.
The Commission itself is now in breach of European law, so this is a complete mess.
CzechMůže to naplňovat literu pravidla dvoutřetinové většiny, ale porušuje to jeho logiku.
It may be following the letter of the two-thirds rule, but it is violating its spirit.
CzechMusíme jejich varováním naslouchat, protože navrhovaná směrnice porušuje lidská práva.
We must listen to their warnings, since the proposed directive breaches human rights.
CzechPokud mapa z kategorie Moje mapy porušuje jakékoli zásady, označte ji jako nevhodnou.
If a My Map appears to violate any policy, please Flag as inappropriate.
CzechUvidíte-li obsah, který porušuje tato Pravidla chování, oznamte to, aby mohl být přezkoumán.
If you see content that violates this Code of Conduct, please report it for review.
CzechPane předsedající, Čína porušuje lidská práva v Tibetu v obrovském měřítku už léta.
(DE) Mr President, China has been violating human rights on a massive scale in Tibet for years.
CzechPokud zjistíme, že recenze porušuje zásady Map Google, bude odstraněna.
If the review is found to be in violation of our Google Maps policies, it will be removed.
CzechTo je pravda, ale tato ústava porušuje suverenitu jiných zemí.
That is true, but this constitution violates the sovereignty of other states.
CzechCelá léta jsme si byli vědomi toho, že Frontex v jednotlivých případech lidská práva porušuje.
For years we have been aware that Frontex has violated human rights in individual cases.
CzechÍrán cynicky porušuje mezinárodní závazky, které podepsal.
Iran is cynically violating the international commitments to which it signed up.
CzechZnamená to rušení právních předpisů se zpětným účinkem, což porušuje zásadu právní jistoty.
It means rescinding laws retrospectively, which undermines the principle of legal certainty.
CzechBělorusko stále porušuje všechna základní práva a občanské svobody.
Belarus keeps on violating all fundamental rights and civil liberties.
CzechPod záminkou bezpečnosti se tu opět porušuje svoboda projevu.
Once more, the right of opinion is violated under the pretext of security.
CzechTrest smrti porušuje základní právo člověka na život a není pro něj žádné ospravedlnění.
The death penalty infringes man's fundamental right to life and there is no justification for it.
CzechSpolková většina Evropského parlamentu tak porušuje základní nařízení ústavy.
The European Parliament's federalist majority is thus breaching fundamental constitutional principles.
CzechAčkoli současný návrh výslovně podporuje zásadu subsidiarity, zároveň jej porušuje.
Even though the current draft explicitly supports the principle of subsidiarity, it also undermines it.
CzechZneužívání atypického zaměstnání porušuje evropský sociální model.
The abuse of atypical employment breaches the European social model.
CzechPři rozhodování nemůžeme o této otázce mlčet, protože porušuje politickou korektnost Evropské unie.
We cannot remain silent on this issue, just because it violates EU political correctness.