česko-anglicko překlad pro "porušující"

CS

"porušující" anglický překlad

CS

porušující {přídavné jméno}

volume_up
porušující
porušující

Příklady použití pro "porušující" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV některých případech můžeme pro webové stránky nebo účty porušující naše zásady zablokovat poskytování reklam.
In some cases, we may disable ad serving to webpages or accounts that violate our policies.
CzechV některých případech můžeme pro webové stránky nebo účty porušující naše zásady deaktivovat poskytování reklam.
In some cases, we may disable ad serving to webpages or accounts that violate our policies.
Czechza třetí, aby byly subjekty porušující zákony potrestány;
CzechDomnívám se, že vystěhovávání ujgurských obyvatel z jejich tradičních příbytků a demolování Kašgaru představují opatření porušující práva menšin.
I believe that moving the Uyghur population from their traditional dwellings and demolishing Kashgar are measures which violate minorities' rights.
CzechNení to poprvé, co íránská vláda pošlapala lidská práva, uvěznila nezákonně občany a vydala rozsudky porušující mezinárodní normy.
This is not the first time the Iranian Government has trampled on human rights, imprisoned people unlawfully and passed verdicts which contravene international standards.
CzechPodáním žádosti dle zákona DMCA (Digital Millennium Copyright Act) můžete také požádat společnost Google, aby web porušující autorská práva odstranila z výsledků vyhledávání.
In addition, you can request that Google remove the infringing page from our search results by filing a request under the Digital Millennium Copyright Act.
CzechEvropský soud pro lidská práva nedávno vynesl několik rozhodnutí ohledně právní úpravy v Polsku porušující Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv.
The European Court of Human Rights (ECHR) has recently delivered several rulings regarding legal provisions in Poland which are in breach of the European Convention on Human Rights.
CzechPokud 48hodinová lhůta vyprší a uživatel obsah porušující ochranu osobních údajů neodebere ani neupraví, video bude předáno ke kontrole zaměstnancům YouTube.
When the 48 hours are up, and if the uploader has not removed or edited any potential privacy violations within the content as requested, the video then comes to YouTube Staff for review.
CzechOvšem nejistota, která dnes při nakupování přes hranice států panuje, musí být rozptýlena vytvořením možnosti skupinových žalob na firmy porušující zákon.
But the insecurity which currently prevails in purchases across national borders needs to be resolved by creating the possibility for group actions to be brought against firms which break the law.
CzechSankcemi se nedá změnit svět, ale můžeme je považovat za důležitý nástroj, kterým je možné donutit země porušující mezinárodní právo a lidská práva, aby změnily své politiky.
Sanctions are not a means of changing the world, but they can be an important tool for compelling countries that violate international law and human rights to change their policy.