česko-anglicko překlad pro "porušování"

CS

"porušování" anglický překlad

volume_up
porušovaný {příd. jm. m.}
CS

porušování {střední rod}

volume_up
porušování (také: falšování, ovlivňování)
volume_up
tampering {podstatné jméno}

Příklady použití pro "porušování" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPomocí odkazu Nahlásit zneužití lze oznámit porušování těchto Pravidel chování.
You may use the Report Abuse link to report violations of this Code of Conduct.
CzechZneklidňují nás četné případy porušování lidských práv, o nichž jsme informováni.
We are concerned about the numerous human rights violations being reported to us.
CzechS tímto porušováním pravidel je nutno nyní skoncovat a zabránit novému porušování.
These infringements must now be removed and new infringements must be prevented.
CzechVždy jsem odsuzovala jakékoli porušování lidských práv, ať k němu došlo kdekoli.
I have always denounced all human rights abuses, wherever they are committed.
CzechTuto zbraň musíme použít tehdy, není-li jiná cesta jak napravit porušování práva.
This weapon must be used when there is no other way to remedy violation of the law.
CzechToto ovzduší strachu a zastrašování a porušování lidských práv musí skončit.
This climate of fear and intimidation and the breaches of human rights must end.
CzechNejedná se jen o hospodářský problém, ale je to i otázka porušování lidských práv.
This is not only an economic problem, but is also a violation of human rights.
CzechSemena porušování lidských práv leží v historii, někdy ve vzdálené historii.
The seeds of human rights violations lie in history, sometimes in distant history.
CzechV Latinské Americe dochází k mnoha zjevným případům porušování lidských práv.
There are many flagrant cases of violations of human rights in Latin America.
CzechEU by se měla v politice migrace zaměřit pouze na porušování lidských práv.
The EU should focus migration policy exclusively on violations of human rights.
CzechRozpravy o případech porušovaní lidských práv, demokracie a právního státu(rozprava)
Debates on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law(debate)
CzechPříkladem takových problémů je porušování autorských práv a nelegální sdílení souborů.
Copyright infringements and illegal file sharing are examples of such challenges.
CzechNelidské zacházení s přistěhovalci a porušování lidských práv nelze připustit.
No-one accepts the inhumane treatment of immigrants or the violation of human rights.
CzechRozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
Debates on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law(debate)
CzechRozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
Debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law (debate)
CzechJen ukončení války umožní snížit množství případů porušování lidských práv.
Only an end to war can make it possible to reduce violations of human rights.
CzechZa odhalení případů porušování lidských práv zaplatili mnozí cenu nejvyšší.
Many have paid the ultimate price for bringing to light violations of human rights.
CzechRozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
Debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law (debate)
CzechMěli bychom jako Evropský parlament trpět takové porušování práv, paní předsedající?
Shall we, as the European Parliament, brook this violation, Madam President?
CzechZavádí rovněž nové postupy, které umožňují reagovat na porušování lidských práv.
It also introduces new procedures for dealing with human rights abuses.