česko-anglicko překlad pro "porušení zákona"

CS

"porušení zákona" anglický překlad

CS

porušení zákona {střední rod}

volume_up
porušení zákona
volume_up
break the law {podstatné jméno}

Příklady použití pro "porušení zákona" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechToto číslo zahrnuje 150 000 dětí ve věku do 16 let, z kterých 25 000 nikdy nebylo obviněných za porušení zákona.
That figure includes 150 000 children under the age of 16, of whom 25 000 have never been charged with an offence.
CzechÚčelem je zabránit jakémukoli porušení zákona, k němuž by mohlo dojít při náhlém a přílišném omezení kontroly.
The purpose of this is to avoid any kind of illegality which might arise from a sudden and excessive reduction of controls.
CzechTo snižuje rozsah zatýkání (zejména u méně závažných porušení zákona) a podporuje účinnější právní spolupráci.
This reduces the scope for arrests (especially in the case of less serious offences) while encouraging more efficient legal cooperation.
CzechSystém opt-in poskytuje záruku, že osoby, kterým byly způsobeny škody v důsledku porušení zákona o hospodářské soutěži, budou odškodněny.
The 'opt-in' system guarantees that victims affected by the infringement of competition law will actually be compensated.
CzechPřípadná omezení by měla vyplývat z psychologického profilu jednotlivce a týkat by se měla i osob podezřelých z porušení zákona kvalifikovaného jako trestný čin.
All restrictions should relate to the psychological state of the individual and should also apply to people suspected of offences classed as crimes.
CzechMohl jsem to udělat zde v Evropském parlamentu, avšak podle slovenských právních předpisů by to bylo riskantní kvůli hrozícímu porušení národního jazykového zákona.
I was able to do this in the European Parliament, but under Slovak legislation, this would have been risky without violating the national language law.
CzechNástrojem, který může ohrozit soukromí lidí a lze jej zařadit do stejné kategorie jako "porušení tiskového zákona", jsou blogy, jsou-li nepravdivé a zlovolné.
Blogs are tools that may be a threat to people's privacy and can be put in the same category as 'violation of the press laws' if they are untrue or malicious.
CzechNeoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými právy může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech.
Unauthorized use and/or duplication of copyrighted material may be a violation of copyright law in the United States and/or other countries/regions.
CzechNeoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými zákony může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech.
Unauthorized use and/or duplication of copyrighted material may be a violation of copyright law in the United States and/or other countries/regions.
CzechZ tohoto důvodu vítám záměr Komise zlepšit metody pro poskytnutí záruky práv spotřebitelům v celé Evropě, kterým byly způsobeny škody v důsledku porušení zákona.
This is why I welcome the Commission's intention to improve the methods for guaranteeing the rights of consumers affected by infringement of the law throughout Europe.

Podobné překlady pro "porušení zákona" anglicky

porušení podstatné jméno
návrh zákona podstatné jméno
English
porušení licence podstatné jméno
porušení patentu
požadavky zákona podstatné jméno
English
v mezích zákona příslovce
ve znění zákona
vrátit návrh zákona sloveso