česko-anglicko překlad pro "Portugalsko"

CS

"Portugalsko" anglický překlad

volume_up
portugalský {příd. jm. m.}
CS

Portugalsko {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Portugalsko
Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Portugalsko.
Portugal takes over the Presidency of the Council of the European Communities.
Portugalsko ukládá ratifikační listiny Amsterodamské smlouvy.
Portugal deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Portugalsko zakázalo společnostem poskytovat hazardní hry a sázky na internetu.
Portugal had banned companies from providing games of chance on the Internet.

Příklady použití pro "Portugalsko" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPortugalsko zakázalo společnostem poskytovat hazardní hry a sázky na internetu.
Portugal had banned companies from providing games of chance on the Internet.
CzechPortugalsko je schopné mít státní službu, která je efektivnější a pod kontrolou.
Portugal is capable of having a civil service that is more efficient and controlled.
CzechPortugalsko bude platit Evropské unii zhruba 3 miliardy EUR na úrocích ročně.
Portugal will pay the European Union around EUR 3 billion in interest per year.
CzechMám rovněž velmi rád Portugalsko, a proto José Manuela s velkým potěšením podporuji.
I am also a strong friend of Portugal, so I am very happy to support José Manuel.
CzechNení pravda, že Německo má obchodní přebytek, protože Portugalsko má deficit.
It is not true that Germany has a trade surplus because Portugal has a trade deficit.
CzechPortugalsko je zvlášť citlivé na otázku lidských práv z vlastních historických důvodů.
Portugal is particularly attentive to human rights, for its own historical reasons.
CzechTo je úkolem předsednictví a úkolem, který musí vykonat Portugalsko jako členský stát.
That is the Presidency's role, and that is what Portugal must do as a Member State.
CzechPortugalsko je jednou z osmi zemí s nejvyššími úrovněmi dětské chudoby.
Portugal is one of the eight countries with the highest levels of child poverty.
CzechNejprve padlo Řecko, nyní padá Irsko a po nich bude následovat Portugalsko a Španělsko.
First Greece fell, now Ireland is falling, and behind them are Portugal and Spain.
CzechPro EU a Portugalsko vidím u tohoto závazného cíle více výhod než ztrát.
For the EU and Portugal I see more gains than losses with this binding objective.
CzechTotéž platí pro Řecko, Portugalsko, Belgii, Českou republiku a Maďarsko.
The same applies to Greece, Portugal, Belgium, the Czech Republic and Hungary.
CzechJinými slovy, Portugalsko nemá v úmyslu využít této směrnice ke snížení norem.
In other words, it does not intend to make use of the Directive to water down standards.
CzechBohužel, od doby, kdy Portugalsko vstoupilo do EU, je toto právo na vyrovnání 0 %.
Unfortunately, ever since Portugal joined the EU, this right to compensation has been 0%.
CzechŘecko je na pokraji úpadku a Španělsko a Portugalsko mají rovněž problémy.
Greece is on the verge of bankruptcy and Spain and Portugal are also in difficulties.
CzechVelké rozpočtové deficity bohužel zažívá i Španělsko, Portugalsko a Itálie.
Unfortunately, Spain, Portugal and Italy also have high budget deficits.
CzechPortugalsko je schopno dát své veřejné účty do pořádku disciplinovaně.
Portugal is capable of putting its public accounts in order with discipline.
CzechVyužití prostředků z Fondu solidarity EU: Portugalsko - povodně; Francie - bouře Xynthia (
Mobilisation of the EU Solidarity Fund: Portugal - floods; France - Xynthia (storm) (
CzechJedná se o krizi eurozóny, jíž jsou Řecko, Irsko a Portugalsko prvními oběťmi.
It is a crisis of the euro area, of which Greece, Ireland and Portugal are the first victims.
CzechV Portugalsku ho můžete používat jen proto, že Portugalsko uznává brazilské řidičské průkazy.
You can use it in Portugal only because Portugal recognises your Brazilian licence.
CzechUvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Qimonda, Portugalsko (
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Qimonda/Portugal (