česko-anglicko překlad pro "portugalský"

CS

"portugalský" anglický překlad

volume_up
portugalský {příd. jm. m.}
CS

portugalský {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
portugalský
Na portugalský stát je v současné době uvalena žaloba za nesplnění povinnosti.
Infringement proceedings are currently being brought against the Portuguese State.
A portugalský předseda vlády prohlásil, že "listina je součástí zahraniční politiky EU".
And the Portuguese Prime Minister stated that 'the Charter is part of the EU foreign policy'.
Finsko nyní nemá v úmyslu podpořit portugalský balíček.
Finland does not now intend to endorse the Portuguese package.

Příklady použití pro "portugalský" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNa portugalský stát je v současné době uvalena žaloba za nesplnění povinnosti.
Infringement proceedings are currently being brought against the Portuguese State.
CzechDosud to byla rozprava mezi portugalsky mluvícími a italsky mluvícími poslanci.
So far, it has been a debate between Lusophones and Italophones.
CzechNejedná se zde o podobné volby, jako když je volen francouzský nebo portugalský prezident.
It is not an election like that for the President of France or the President of Portugal.
CzechKaždý portugalský region má vlastní tradiční jídla z různých druhů masa a plodů moře.
Each region of Portugal has its traditional dishes made with various kinds of meat and seafood.
CzechA portugalský předseda vlády prohlásil, že "listina je součástí zahraniční politiky EU".
And the Portuguese Prime Minister stated that 'the Charter is part of the EU foreign policy'.
CzechMezi lety 2002 a 2006 bylo do Guantánama přesunuto přes portugalský vzdušný prostor 728 osob.
Between 2002 and 2006, 728 people were transferred to Guantánamo via Portuguese airspace.
CzechMám tím pochopitelně na mysli největší zemi na světě, v níž se hovoří portugalsky: Brazílii.
I am talking, obviously, about the largest Portuguese-speaking country in the world: Brazil.
CzechPrůměrná úroková sazba na portugalský veřejný dluh je 3.6 %.
The interest rate on the Portuguese public debt is 3.6% on average.
CzechPortugalský Guimarães a slovinský Maribor se stávají Evropskými hlavními městy kultury na rok 2012.
Guimarães (Portugal) and Maribor (Slovenia) become the ‘European Capitals of Culture’ for 2012.
CzechV roce 2008 jsem strávil několik měsíců účastí ve vyšetřovacím výboru pro portugalský parlament.
I spent several months in 2008 participating in a committee of enquiry for the Portuguese Parliament.
CzechPortugalský parlament předtím odmítl nový fiskální vyrovnávací balíček navržený vládou.
The Portuguese Parliament had previously rejected the new fiscal conciliation package proposed by the government.
CzechFinsko nyní nemá v úmyslu podpořit portugalský balíček.
Finland does not now intend to endorse the Portuguese package.
CzechPamatuji si, že portugalský parlament jednomyslně přijal usnesení proti těmto obchodním koncesím.
I remember that the Portuguese Parliament unanimously adopted a resolution against these trade concessions.
CzechÚvěrové stropy stanovené v rámci této dohody jsou rovněž pro portugalský trh velmi pozitivním aspektem.
The credit ceilings laid down under this agreement are also a very positive aspect for the Portuguese market.
CzechJedná se o portugalský program, který si zaslouží podporu Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu.
It is a Portuguese programme that deserves the support of the European Union and of the International Monetary Fund.
Czech"To je skvělé," řekne portugalský premiér.
'That's great', the Portuguese Prime Minister will say.
CzechTo je důvod, proč portugalský lid bojuje proti této politice, stejně jako řecký lid a zaměstnanci po celé Evropě.
That is why the Portuguese people are fighting this policy, as are the Greek people and workers across Europe.
CzechChtěl bych také zdůraznit skutečnost, že portugalský stát promarnil stovky milionů eur z fondů prvního pilíře.
I would also stress the fact that the Portuguese State has been wasting hundreds of millions of euros in first pillar funds.
CzechTedy, nemluvil jsem portugalsky.
CzechVedoucí osoby tohoto odvětví v Portugalsku to považují za velice důležitou záležitost pro evropský a portugalský hudební průmysl.
Portuguese managers in this sector regard this as an extremely important issue for the European and Portuguese music industries.