CS

porozumění {střední rod množné číslo}

volume_up
porozumění
Nejčastější překážkou udržení porozumění bývá zpochybňování výkladu dohodnutých skutečností.
The most common obstacle to abiding by understandings are questions of interpretation of the things which have been agreed.
Základní podmínkou je trvalé politické porozumění, které především konání voleb umožní.
A basic condition is the consistent abidance by the political understandings which allowed the elections to be held in the first place.

Příklady použití pro "porozumění" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSkutečně musíme pojem a porozumění tomu, co lidská práva znamenají, prezentovat.
We really need to present a concept and understanding of what human rights mean.
CzechParlament vyzýval k lepšímu vzájemnému porozumění mezi zmíněnými dvěma bankami.
Parliament had called for a better mutual understanding between the two banks.
CzechProtože si myslím, že jen skrze nejistotu existuje potenciál pro porozumění.
Because I think only through uncertainty is there potential for understanding.
CzechJe třeba, aby mezi partnery v mnoha oblastech vládla vyváženost a porozumění.
There is a need for symmetry and understanding between the partners in many fields.
CzechPane komisaři, řekl jste nám svůj názor na memorandum o porozumění s Irskem.
Commissioner, you gave your opinion on the Memorandum of Understanding with Ireland.
CzechDíky lepšímu porozumění ze strany veřejnosti je tato politika hodnověrnější a účinnější.
public understanding makes the policy more credible and effective. Transparency
CzechMyslím, že Evropská unie by se měla také vydat cestou vzájemného porozumění.
I think that the European Union should also go down the road of mutual understanding.
CzechTo nám pomůže zvýšit úroveň vzájemného porozumění a vzájemného propojení.
That will help us raise the level of mutual understanding and interconnection.
CzechVe skutečnosti bylo často zmraženo spíše naše porozumění jádru těchto konfliktů.
In fact, our own understanding of the substance of these conflicts has often been frozen.
CzechA Nathanielovo šílenství se proměnilo v porozumění, tichou zvědavost a vděčnost.
And Nathaniel's manic rage was transformed into understanding, a quiet curiosity and grace.
CzechV jednáních WTO musíme ukázat větší porozumění vůči ostatním a více dobré vůle.
In the WTO negotiations, we need to show greater understanding of others and more goodwill.
CzechJe spíše výjimkou než pravidlem vyjadřovat takto přátelské porozumění.
It is the exception rather than the rule for such kind sentiments to be expressed.
CzechPozornost je nutné upřít především na vzájemné porozumění a učení se jeden od druhého.
Learning from each other and understanding each other must be a key focus of attention.
CzechObjektivně musíme uznat, že Bělorusko také udělalo mnoho pro rozvoj porozumění.
Objectively speaking, we must admit that Belarus has also done a lot to foster understanding.
CzechTolerance, dialog, vzájemná úcta a porozumění jsou pro některé součástí jejich víry.
Tolerance, dialogue, mutual respect and understanding are, for some, parts of their faith.
CzechToto je proto nástroj, který by mohl zvýšit důvěru a porozumění na obou stranách.
This is an instrument, therefore, that could boost confidence and understanding on both sides.
CzechPorozumění příčin nenávisti je dobré k tomu, že je můžete přimět k tomu, aby přestali.
The reason you're trying to understand why they hate us, is to get them to quit hating us.
CzechNicméně dialog a mezikulturní porozumění narážejí na určité problémy.
However, dialogue and intercultural understanding have faced some problems.
CzechVýše příspěvku závisí na konkrétním programu a je stanovena v memorandu o porozumění.
This varies from programme to programme, and is set out in the Memorandum of Understanding.
CzechDoufám, že i v budoucnu se nám dostane vaší podpory a porozumění.
I hope that I will continue to have your support and understanding in the future.