česko-anglicko překlad pro "porovnávat"

CS

"porovnávat" anglický překlad

CS

porovnávat {sloveso}

volume_up
Díky předpisům EU mohou cestující snadněji porovnávat ceny letecké dopravy.
EU rules allow travellers to compare prices of air travel.
Chcete-li snadno porovnávat výsledky, musíte pro každý formát vytvořit samostatný personalizovaný kanál.
To easily compare results, be sure to use a different custom channel on each format.
A tak můžeme porovnávat a dávat do kontrastu velké myšlenky.
And so we can compare and contrast the big ideas.

Příklady použití pro "porovnávat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechUvedená shrnutí nelze porovnávat, a neobsahují všechny potřebné informace.
The summaries cannot be compared and they do not contain all the information we need.
CzechMusíme více porovnávat a více zjednodušovat, abychom projekt posunuli ještě dále.
More comparators and more simplification are needed in order to advance the project even further.
CzechDíky předpisům EU mohou cestující snadněji porovnávat ceny letecké dopravy.
EU rules allow travellers to compare prices of air travel.
CzechMyslím si, že bylo opravdu zajímavé porovnávat lidství vůči této masivní rozdělené mřížce.
I think it was really interesting to juxtapose this humanity versus this massive distributed grid.
CzechChcete-li snadno porovnávat výsledky, musíte pro každý formát vytvořit samostatný personalizovaný kanál.
To easily compare results, be sure to use a different custom channel on each format.
CzechŽadatele o azyl však nelze porovnávat s ilegálními přistěhovalci.
Asylum seekers, however, are not comparable to illegal immigrants.
CzechPotřebuji prostě vysvětlit, jak budou spotřebitelé schopni objektivně porovnávat tyto různé vzorce.
I just need an explanation of how consumers are going to be able to compare those various formulae objectively.
CzechA tak můžeme porovnávat a dávat do kontrastu velké myšlenky.
And so we can compare and contrast the big ideas.
CzechSkvělým příkladem je sestavování tabulek s konkrétními ukazateli, podle kterých můžeme porovnávat jednotlivé členské státy.
Drawing up tables with concrete indicators by which Member States can be compared is an excellent example.
CzechV tomto případě nenajdete nic, s čím bychom mohli porovnávat. Jsme totiž jediné zvíře, které chodí vzpřímeně po dvou nohách.
Here you can't find anybody to compare it with, because we're the only animal that walks upright on two legs.
CzechV naší studii budeme tedy pozorně porovnávat požadavky úmluvy Mezinárodní námořní organizace a acquis Společenství.
And in our study, we will therefore carefully compare the requirements of the IMO Convention with our Community acquis.
CzechDruhé komory se většinou skládají ze zástupců federativních států nebo regionů, a z toho důvodu je nelze porovnávat.
Second chambers generally comprise delegates from federal states or regions, and for this reason they are not comparable.
CzechVětšinu hranic uvnitř EU můžete překročit bez kontrol a díky euru můžete snadněji porovnávat ceny a nakupovat výhodněji.
You can cross many borders within the EU without being checked and the euro makes it easier to shop around for bargains.
CzechProto abychom našli pravidla platná v určitý okamžik, musíme hodně hledat a porovnávat různé právní akty.
Therefore, in order to find the rules in force at a given moment one has to conduct significant research, comparing various legal acts.
CzechAle v zápětí jsem opět unesena zpět do La La Landu, a jakmile jsem opět schopná porovnávat, tak nevím, která čísla jsem už vytočila.
But then I would drift back out into La La Land, and not remember when I came back if I'd already dialed those numbers.
CzechPři porovnávání cen konkrétního modelu v různých zemích nezapomeňte porovnávat automobily se stejným vybavením.
When comparing the price of a particular model in different countries, make sure you are comparing cars with the same equipment and interiors.
CzechMyslím, že na tom bude Komise velmi tvrdě pracovat, a to organizacím pomůže se porovnávat s podobnými organizacemi.
I think the Commission is going to work very hard at this, and this will help organisations to benchmark themselves against similar organisations.
CzechProgram Fotogalerie obsahuje funkci rozpoznávání obličejů, s jejíž pomocí můžete porovnávat již označené lidi s neoznačenými lidmi na jiných fotkách.
Photo Gallery has face recognition so you can compare the people you've tagged with people in other photos that haven't been tagged yet.
CzechDíky činnosti střediska Cedefop je odborníkům umožněno sdílet a porovnávat výsledky výzkumu a vytvářet komparativní analýzy.
Cedefop’s added value is the high quality of its comparative analyses and expertise gathered through research and networking, which are used to:
CzechTakže lidé začali porovnávat tyto nové léky s těmi starými, které ale podávali ve směšně velkých dávkách - 20 miligramů haloperidolu denně.
So people set about doing trials of these new drugs against the old drugs, but they gave the old drugs in ridiculously high doses -- 20 milligrams a day of haloperidol.