česko-anglicko překlad pro "porodnost"

CS

"porodnost" anglický překlad

CS

porodnost {ženský rod}

volume_up
porodnost
volume_up
birth rate {podstatné jméno}
Střední délka života se bude dále zvyšovat a porodnost zůstane nízká.
Life expectancy will continue to increase and the birth rate will remain low.
Není pochyb o tom, že porodnost v mnoha členských státech je stále velmi nízká.
The birth rate in many Member States is still undoubtedly very low.
Podle statistických údajů porodnost v EU klesá.
According to the statistics, the birth rate is falling in the EU.
porodnost
volume_up
birth-rate {podstatné jméno}
Střední délka života se bude dále zvyšovat a porodnost zůstane nízká.
Life expectancy will continue to increase and the birth rate will remain low.
Není pochyb o tom, že porodnost v mnoha členských státech je stále velmi nízká.
The birth rate in many Member States is still undoubtedly very low.
Podle statistických údajů porodnost v EU klesá.
According to the statistics, the birth rate is falling in the EU.
porodnost
volume_up
birthrate {podstatné jméno}
Mají jen příležitost si polepšit, a hned mají méně, ale lépe zaopatřených dětí, a porodnost radikálně klesá.
Just the opportunity of coming up in the world means they will have fewer, higher-quality kids, and the birthrate goes down radically.
(ET) Pane komisaři, pane předsedající, dámy a pánové, průměrná porodnost je dnes v Evropě 1,5, ale to znamená, že nedochází k růstu obyvatelstva.
(ET) Commissioner, Mr President, ladies and gentlemen, the average birth-rate in Europe today is 1.5, but this means that there is no population growth.
porodnost (také: natalita)
volume_up
natality {podstatné jméno}

Příklady použití pro "porodnost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNízká porodnost a delší průměrná délka života znamená, že naše společnost stárne.
A low birth rate and longer average life expectancy mean that our society is ageing.
CzechNení pochyb o tom, že porodnost v mnoha členských státech je stále velmi nízká.
The birth rate in many Member States is still undoubtedly very low.
CzechStřední délka života se bude dále zvyšovat a porodnost zůstane nízká.
Life expectancy will continue to increase and the birth rate will remain low.
CzechVlastně se očekává, že porodnost dokonce do roku 2050 klesne pod 2,5 %.
Indeed, its fertility rate is expected to decline even below 2.5% by 2050.
CzechNejistá pracovní místa znamenají, že nás nesmí překvapovat nízká porodnost.
Insecure jobs mean that we should not be surprised at low birth rates.
CzechOdkazuji zde na skutečnost, že v 70. letech prudce vzrostla porodnost.
I am referring here to the fact that the birth rate soared in the 1970s.
CzechMyslím, že problémem je, že porodnost je otázkou, která je obsažena ve všem.
I think the problem is that the birth rate is the issue that has given, if you like, in all of this.
CzechPorodnost mezi přistěhovalci je mnohem vyšší než u původního obyvatelstva.
The birth rates of the immigrant population are much higher than that of the indigenous population.
CzechZa 30 let budou tito lidé odcházet do důchodu, přičemž v současnosti je porodnost velmi nízká.
In 30 years' time, these people will be retiring, while at the moment, the birth rate is very low.
CzechTak prosím netvrďte, že dvaceti týdny plně placené mateřské dovolené zvýšíme porodnost.
So please do not tell me that we will increase the population by giving 20 weeks fully paid maternity leave.
CzechStárnutí Evropy a nízká porodnost v Evropě by byly bez našeho sociálního systému ještě závažnější.
The ageing of Europe and the low birth rate in Europe would be even more serious without our social system.
CzechZde jsem dal porodnost - počet dětí na ženu - jedno, dvě, tři, čtyři až osm dětí na ženu.
I put fertility rate here: number of children per woman: one, two, three, four, up to about eight children per woman.
CzechPodle statistických údajů porodnost v EU klesá.
According to the statistics, the birth rate is falling in the EU.
CzechNa tuto osu jsem umístil porodnost.
The size of the bubble is the population, and on this axis here I put fertility rate.
CzechZároveň Estonsko cítí, že nízká porodnost ohrožuje udržitelnost naší kultury, možná i národa.
At the same time, Estonia feels that low birth rates endanger the sustainability of our culture, maybe even nationhood.
CzechPorodnost v posledních třech desetiletích v Evropě klesá a není zaznamenáván obrat tohoto trendu.
Birth rates have declined in the European Union for the last three decades and no reversal of the trend is observed.
CzechJejich občany trápí nízké důchody, porodnost, která je nižší než průměr EU, alkohol a zneužívání drog...
Their citizens are plagued by pitiful pensions, birth rates lower than the EU average, alcohol and drug abuse...
Czech(PT) Evropa stárne a má velmi nízkou porodnost.
(PT) Europe is ageing, and it has very low birth rates.
CzechPorodnost je velmi nízká, naděje dožití se zvyšuje a veřejné výdaje v důsledku stárnutí společnosti stoupají.
The birth rate is very low, life expectancy is increasing, and public spending is growing due to ageing societies.
CzechV mnoha zemích sice zmírnilo nedostatečnou porodnost přistěhovalectví, ale to nemůžeme považovat za úspěch.
In many countries, although immigration has mitigated the insufficient birth rate, we cannot consider that a success.