CS

poradit {sloveso}

volume_up
Organizace na podporu podnikání mohou podnikům poradit, jak najít způsoby financování.
Business support organisations can advise businesses on how to find financing.
Pochopil jsem, že kandidátům na přistoupení je nutné poradit v otázce výhod a nutnosti regionálního rozvoje.
I realised that there was a need to advise the accession candidates about the benefits and the necessity of regional development.
A mohou vám poradit v nejrůznějších otázkách, jako je duševní vlastnictví, expanze do zahraničí nebo právo a normy EU.
And they can advise you on issues as diverse as intellectual property, going international, or EU law and standards.
Pokud bych vám mohl něco poradit, pane Daviesi, bylo by to následující.
If I may personally give you a piece of advice, Mr Davies, it is the following.
Pokud se cítíte v této otázce diskriminováni, můžete si nechat poradit.
If you feel discriminated against, you can seek personalised advice.
Poradit vám také mohou na stránkách Vaše Evropa – Poradenství.
You can also go to Your Europe Advice.

Příklady použití pro "poradit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOrganizace na podporu podnikání mohou podnikům poradit, jak najít způsoby financování.
Business support organisations can advise businesses on how to find financing.
CzechVčely jsou decimovány chorobami a škůdci, s nimiž si včelaři sami nedokáží poradit.
Bees are being decimated by disease and pests with which beekeepers cannot cope alone.
CzechPokud bych vám mohl něco poradit, pane Daviesi, bylo by to následující.
If I may personally give you a piece of advice, Mr Davies, it is the following.
CzechJedná se však o trvalý stav, se kterým si místní azylové orgány nedokážou poradit.
However, this is also an ongoing situation which the local asylum authorities cannot cope with.
CzechZdá se mi, že s kosovskou otázkou by si nikdo neuměl poradit lépe než Slovinsko.
It seems to me that no one else could deal more successfully with the 'Kosovo issue' than Slovenia.
CzechPokud se cítíte v této otázce diskriminováni, můžete si nechat poradit.
If you feel discriminated against, you can seek personalised advice.
CzechPokud si však chceme s takto závažným problémem poradit, bude třeba tyto zdroje nalézt.
However, if we want to deal with such a major issue, then the resources will have to be found.
CzechJak jim můžu poradit na svém příkladu, aby neudělali to samé?
How can I teach them about what I did so that they don't do the same thing?
CzechZde vám mohou rovněž pomoci najít příslušný úřad a poradit, jaké dokumenty máte předložit.
They can also help you identify the competent authority and which documents you need to submit.
CzechV Evropě k této trestné činnosti dochází a na evropské úrovni si s ní musíme poradit.
It is happening in Europe and we must tackle it from Europe.
CzechZde vám mohou rovněž pomoci najít příslušný úřad a poradit, jaké doklady máte předložit.
They can also help you to identify the competent authority and which documents you need to submit.
CzechNakonec, celí zoufalí, vyrazili poradit se s moudrou stařenou.
Finally, in desperation, they went and they consulted a wise old woman.
CzechPotřeboval bych poradit, a vy jste mnohem zběhlejší v jednacím řádu než já.
I would like some enlightenment, and you are far more expert in the Rules of Procedure than I am, sir.
CzechJsou ochotné vyslechnout si, co jim můžeme poradit o modelech osvědčených postupů, které jim můžeme poradit.
They are willing to hear the best practice models that we can encourage for them.
CzechAle dlouhou dobu jsme si s tím nedokázali poradit. ~~~ Páni, můžeme získat tento typ video vstupů?
But for a long time we couldn't quite figure out: Wow can we get these kinds of video inputs?
CzechMusíme ukázat, že si umíme s těmito nároky poradit a že dokážeme zavést účinné a užitečné nástroje.
We must show that we are equal to these demands and put in place effective and useful tools.
CzechPokud potřebujete poradit v konkrétní záležitosti, musíte nám zaslat dotaz prostřednictvím tohoto formuláře.
If you need help or a personalised reply, you can use our help form instead.
CzechJe to velká výzva, s níž si někdy nedokáží poradit ani zaměstnanci cestovní kanceláře.
It is a great challenge, a challenge that sometimes even those employed in the travel agents are not up to.
CzechBohužel si s tím Evropská unie nedokáže příliš dobře poradit.
Sadly, the European Union is not managing this in the best way.
CzechChtít však nestačí: tato země si musí umět s touto nezávislostí poradit ve všedním životě.
But wanting is not enough: the country also has to be able to manage that independence on a day-to-day basis.