česko-anglicko překlad pro "poradenství"

CS

"poradenství" anglický překlad

CS

poradenství {střední rod}

volume_up
poradenství
volume_up
counselling {podstatné jméno}
Genetickému poradenství by tak neměl ovládat politický cíl.
Genetic counselling, likewise, should not be dominated by a political goal.
Jednou z těchto činností je psychologické poradenství.
One of the activities is psychological counselling.
Otázka potřeby evropských pokynů v otázce testování na HIV a poradenství je velmi naléhavá.
There is an urgent need for European-level guidance on HIV testing and counselling.
poradenství (také: konsultace, konzultace)
volume_up
consultancy {podstatné jméno}
Taková iniciativa by mohla být konkrétně realizována tak, že by bylo nabízeno internetové připojení a poradenství.
Such an initiative could be implemented by specifically offering free Internet connection and consultancy.
Je-li politika důvěryhodná a kompetentní, role expertů spočívá v poradenství a v podpoře.
If the policy is credible and competent, the experts' role is one of consultancy and support.
Musíme rovněž vytvářet sítě nabízející dětem a rodičům komplexní služby, poradenství a sociální podporu.
We must also set up networks offering comprehensive services, consultancy and social support for children and parents.

Příklady použití pro "poradenství" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPotřebují pomoci k lepší kvalifikaci prostřednictvím odborného vzdělávání a poradenství.
They need help to become better qualified, through vocational training and advice.
CzechTýká se to takových oblastí, jako jsou překladatelské služby a také právní poradenství.
This concerns areas such as the interpreting service and also legal advice.
CzechOtázka potřeby evropských pokynů v otázce testování na HIV a poradenství je velmi naléhavá.
There is an urgent need for European-level guidance on HIV testing and counselling.
CzechMám na mysli zejména účetnictví, založení společnosti a průběžné právní poradenství.
I am thinking, in particular, of accounting, establishing a company and ongoing legal advice.
CzechObrátil se tedy na evropské spotřebitelské centrum, kde mu poskytli právní poradenství.
Fred contacted a European consumer centre and obtained legal support.
CzechRovněž uživateli poradí, na jaké další související zdroje informací nebo poradenství se obrátit.
It also refers users to additional relevant sources of information or advice.
CzechMůžete rovněž vyhledat poradenství, které vám pomůže uspět ve světě práce!
You can also find advice to help you succeed in the world of work!
CzechJe-li politika důvěryhodná a kompetentní, role expertů spočívá v poradenství a v podpoře.
If the policy is credible and competent, the experts' role is one of consultancy and support.
CzechRatingové agentury očekávají tyto údaje a používají je při přípravě poradenství, které poskytují.
Ratings agencies await these figures and use them to inform the advice that they give.
CzechPotřebné je poradenství, možná tlumočení, nižší náklady a vyvážené rozdělení zátěže.
What is needed is advice, probably interpreting, lower costs and a balanced sharing of the burdens.
CzechGenetickému poradenství by tak neměl ovládat politický cíl.
Genetic counselling, likewise, should not be dominated by a political goal.
CzechPoradenství pro ty, ktěří chtějí použít jako zdroj či přeložit některou z publikací EU
Guidance if you want to re-use or translate EU publications
CzechPracovala jsem v kanceláři v Londýně v manažerském poradenství.
I was working in an office in London as a management consultant.
CzechJe důležité, aby oběti obchodování s lidmi měly možnost dostat ochranu a právní poradenství.
It is important that the victims of human trafficking are given the chance of protection and legal advice.
CzechV této souvislosti považuji za důležité, aby agentura využívala odborného poradenství manažerů sítí.
Here I also feel it is important that the Agency avail itself of expert advice from network managers.
CzechNyní využívají právní poradenství jak v rámci svých center, tak i v rámci příslušného úřadu státní správy.
They have access to legal advice both within their centre and within the competent administration.
CzechOdborné poradenství Evropské sítě pro podporu podniků
Get expert advice from the European business support network
CzechNabízejí poradenství ohledně stěhování, vyřizování každodenních záležitostí, studia, nakupování nebo na zahraničních cest.
This can mean moving, living, studying, working, shopping or simply travelling abroad.
CzechMyslím, že by členské státy mohly pečujícím rodinným příslušníkům poskytovat možnosti odborné přípravy a poradenství.
I think Member States could provide training and counselling opportunities to family carers.
CzechJednou z těchto činností je psychologické poradenství.
One of the activities is psychological counselling.