česko-anglicko překlad pro "poradci"

CS

"poradci" anglický překlad

volume_up
poradci {m mn. č.}
CS

poradci {mužský rod množné číslo}

volume_up
poradci
Jednotky Spojených států jsou zde již rozmístěny jako poradci.
US troops are already being deployed there as advisers.
Oba tito poradci nám sdělili, že byl použit nesprávný právní základ.
Both these advisers informed us that the legal basis used was wrong.
Přestali jsme být poslanci Evropského parlamentu a stali jsme se namísto toho jen poradci.
We stopped being MEPs and instead became advisers.

Příklady použití pro "poradci" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMělo by existovat mnohem užší propojení mezi ECB, jejími znalostmi a poradci.
There should be a much closer link between the ECB and its knowledge and the supervisors.
CzechOba tito poradci nám sdělili, že byl použit nesprávný právní základ.
Both these advisers informed us that the legal basis used was wrong.
CzechChtěl bych poděkovat také Patricku Baragiolovi ze sekretariátu AGRI a svému poradci Danu Daltonovi.
I would also like to thank Patrick Baragiola from the AGRI secretariat and my adviser Dan Dalton.
CzechPřestali jsme být poslanci Evropského parlamentu a stali jsme se namísto toho jen poradci.
We stopped being MEPs and instead became advisers.
CzechPoukazuji na to, že parlamentní Výbor pro právní záležitosti a právní poradci došli ke stejnému závěru.
I note that Parliament's Legal Affairs Committee and legal advisers have made the same assessment.
CzechJednotky Spojených států jsou zde již rozmístěny jako poradci.
US troops are already being deployed there as advisers.
CzechNastavení hesla správce umožňuje zamezit ostatním v provádění změn nastavení v Poradci hodnocením obsahu.
Setting a supervisor password allows you to prevent others from changing settings in Content Advisor.
CzechExterní poradci odhadli, že toto opatření by mohlo dosáhnout úspory až 5,8 miliard EUR ročně.
The external consultants have estimated that this measure could generate savings of up to EUR 5.8 billion per year.
CzechVážené dámy, pánové, ti, kteří oficiálně nevystupují, jsou našimi poradci, asistenty a pracovníky administrativy.
The women and men who do not appear officially are our advisors, assistants and administrative staff.
CzechKaždopádně někteří poradci říkají, že se události neodehrávaly tak, jak o nich informoval mezinárodní tisk.
In any event, some advisors have said that things did not happen at all like the international press told it.
CzechSamozřejmě musím poděkovat i své asistentce, poradci naší politické skupiny a poradci výboru ITRE.
Of course, I also need to thank my assistant, the advisor in my political group and the advisor of the ITRE Committee.
CzechPoradci EURES současně poskytují pomoc pracovníkům a jejich rodinám, kteří plánují využít možností mobility.
At the same time the EURES advisers are on hand to help workers and their families who are planning to make use of the opportunities that mobility offers.
CzechPoradci Výkonné rady
CzechTato situace znamená administrativní práci navíc a výsledkem je, že poslanci potřebují kvalifikované zaměstnance, kteří budou fungovat jako poradci.
This situation means additional administrative work, with the result that Members need qualified staff to act as advisors.
CzechPoté, co jsem hovořila se švédskými poradci pro záležitosti spotřebitelů, je mi jasné, že je to velmi důležitý nástroj a že je běžně využíván.
Having talked to Swedish consumer advisers, I understand that this is a very important tool and that it is used on a routine basis.
CzechPracujme tedy s tímto rejstříkem pro zvýšení transparentnosti, který rovněž považuji za velký úspěch, jelikož odborníci a poradci jsou všude.
So let us work with this transparency register, which I also consider to be a great achievement, because experts and advisers are everywhere.
CzechPo spuštění se vám může v poradci při potížích zobrazit několik dotazů nebo může dojít k obnovení některých běžných nastavení, aby bylo možné dané potíže odstranit.
When you run a troubleshooter, it might ask you some questions or reset common settings as it works to fix the problem.
CzechOdborní poradci na tom pracují a při příštím setkání bude předložena řada návrhů, které se mají pokusit usnadnit přístup malých podniků k úvěrům.
The sherpas are at work, and at the next meeting, a series of proposals will be put forward to try to facilitate access to credit by small businesses.
CzechBez ohledu na to, jak se na tuto záležitost dívají kolegové, budeme dobrými poradci pouze tehdy, poskytneme-li Bývalé jugoslávské republice Makedonii přátelskou a vhodnou radu.
Irrespective of how colleagues judge this issue, if we want to be good advisers, we must give FYROM friendly, flexible advice.
CzechOdborníci, kteří pracují jako poradci pro evropské orgány ochrany veřejného zdraví, mají zveřejňovat prohlášení o zájmech, aby se tak zabránilo jakýmkoli střetům zájmů.
The publication of the declarations of interest of the experts who advise the European public health authorities, to prevent any conflicts of interest.