česko-anglicko překlad pro "Porýní"

CS

"Porýní" anglický překlad

CS

Porýní {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Porýní (také: Porýnsko)
Také to znamená stop německé jaderné účasti, což znamená stažení jaderných zbraní USA z Evropy, například z Büchelu v Porýní-Falcku.
It also means a stop to Germany's nuclear participation, which means the withdrawal of US nuclear weapons from Europe, for example from Büchel in the Rhineland-Palatinate.

Příklady použití pro "Porýní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMám na mysli zejména jadernou elektrárnu ve Fessenheimu v Horním Porýní.
I am thinking, in particular, of the Fessenheim power plant in the Upper Rhine.
CzechMá druhá poznámka se týká zákona o veřejnoprávních médiích v Severním Porýní-Vestfálsku.
My second point concerns the state media law in North Rhine-Westphalia.
CzechRozhodnutí ve věci Marschall v. spolková země Severní Porýní–Vestfálsko.
Marschall vs Land Nordrhein-Westfalen ruling.
CzechJe to tak, že v Severním Porýní-Vestfálsku jedna strana rozhoduje o tom, zda zpravodajství je či není vyvážené?
Is it the case that in North Rhine-Westphalia, one party decides on whether reporting is or is not balanced?
CzechJe to tak, že orgán pro dohled nad médii v Severním Porýní-Vestfálsku bude vládou využíván devět let?
Is it the case that the media supervisory body in North Rhine-Westphalia will be used by the government for nine years?
CzechProblémy s vytvořením vlády v Severním Porýní-Vestfálsku naznačují, jak je tato záležitost i v současné době v Evropě aktuální.
The difficulties in forming a government in North Rhine-Westphalia highlight how current this issue is even at the moment in Europe.
CzechPaní Kroesová se v mé vlasti chce vypořádat se spořitelnami - a navíc za pomoci vlády Severního Porýní-Vestfálska!
In my country, your Mrs Kroes has just done away with savings banks - with the help of the government of the state of North Rhine-Westphalia, what is more!
CzechNěmecká vláda zašla z taktických předvolebních důvodů - s ohledem na Severní Porýní-Vestfálsko - ve svém populismu příliš daleko.
The German Government has, for tactical electoral reasons - with regard to North Rhine-Westphalia - gone quite far down the road of populism.
CzechSlovo Austrálie má stejnou váhu jako slovo některé středně velké země EU, anebo, přesněji řečeno, velkého regionu, jako například Severní Porýní - Vestfálsko.
Australia carries the same weight as a middle-sized EU country or, indeed, a big region like North Rhine-Westphalia.
CzechJako zvolená zástupkyně regionu Rhône-Alpes mohu dosvědčit, že se mnoha odvětvím silniční dopravy v oblasti Porýní nepovedlo přizpůsobit se.
As an elected representative of the Rhône-Alpes region, I can testify to the failure of many road sectors in the Rhône Valley to adapt.
CzechPocházím ze Severního Porýní - Vestfálska a také já bych byl předsedovi Komise vděčný, kdyby mohl vyjasnit otázku společnosti Nokia.
I too, coming as I do from North Rhine-Westphalia, would be grateful to the President of the Commission if he were able to provide clarification on the subject of Nokia.
CzechTaké to znamená stop německé jaderné účasti, což znamená stažení jaderných zbraní USA z Evropy, například z Büchelu v Porýní-Falcku.
It also means a stop to Germany's nuclear participation, which means the withdrawal of US nuclear weapons from Europe, for example from Büchel in the Rhineland-Palatinate.
CzechV posledních volbách ve spolkových zemích v Německu voliči Severního Porýní-Vestfálska řekli "ne" své koalici a řekli také "ne" transferové unii.
At the last provincial elections in Germany, the voters of North Rhine-Westphalia said 'no' to their coalition and were also saying 'no' to the transfer union.
CzechPřípad Nokie v Severním Porýní-Vestfálsku je názorným dokladem toho, jak může regionům uškodit, když tak zvané subsidy hopping začne platit jako obecně přijímaná norma.
The case of Nokia in North Rhine-Westphalia demonstrates the damage that can be caused to regions when subsidy hopping becomes widely accepted.
CzechZ tohoto důvodu rozhodně vítám investice z fondu EGF v regionu, které mohou zlepšit šanci obyvatel Severního Porýní Vestfálska na získání zaměstnání.
For this reason, I wholeheartedly welcome the investment from EGF in the region as a way of improving employment opportunities for the people of North Rhine-Westphalia.
CzechJsem ze Severního Porýní - Vestfálska a od 2 300 lidí z Bochumu jsem se včera dozvěděl, že společnost Nokia uzavírá výrobní závod a přesouvá se do Rumunska.
I am from North Rhine-Westphalia and learnt from 2 300 people in Bochum yesterday that Nokia are closing their production facilities and will be relocating to Romania.
CzechTento zákon také stanoví, že hlava státu Severní Porýní-Vestfálsko může vydávat pokyny zemskému úřadu pro sdělovací prostředky a ukládat pokuty až do výše 500 000 EUR.
The law also states that the head of the state of North Rhine-Westphalia can give instructions to the state media authority and can impose fines of up to EUR 500 000.
Czech(DE) Paní předsedající, pane Langene, je pravda, že zemský zákon o médiích v Severním Porýní-Vestfálsku vkládá odpovědnost za dohled nad médii do rukou jedné strany?
(DE) Madam President, Mr Langen, is it the case that the state media law in North Rhine-Westphalia puts the responsibility for supervising the media in the hands of one party?
CzechNapříklad v mém státě, německém Severním Porýní - Vestfálsku, jsou veškeré v tuto chvíli realizované nástroje pracovního trhu spolufinancovány Evropským sociálním fondem.
For example, in my state of North Rhine-Westphalia in Germany, all of the labour market instruments that are now implemented there are cofinanced by the European Social Fund.
CzechV mé zemi ministr hospodářství Severního Porýní - Vestfálska nyní tvrdí, že přesídlení závodu Nokia z německého Bochumu do Rumunska by mělo být financováno z fondů EU.
In my country the Minister for Economic Affairs of North Rhine-Westphalia is now asserting that this relocation of Nokia from Bochum in Germany to Romania would be financed by EU funds.