česko-anglicko překlad pro "porážky"

CS

"porážky" anglický překlad

volume_up
porážky {ž mn. č.}
EN
CS

porážky {ženský rod množné číslo}

volume_up
porážky
Přesto všechno jsme se dočkali toho, že fotbalisté byli činěni osobně odpovědnými za porážky.
However, there has also been the experience of footballers being made personally responsible for defeats.
Ano, je to pravda, Martine, vy rád obviňujete druhé, ale občas by sociální demokraté měli převzít odpovědnost za své porážky, jinak nikdy nezvítězíme.
Yes, it is true, Martin, you like blaming others, but once in a while, the social democrats should take responsibility for their defeats, otherwise we shall never win.

Příklady použití pro "porážky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech. ~~~ A hrozíte se ponížení z porážky Jaké to má řešení?
You exaggerate your fears, and you're terrified about the humiliation of defeat.
CzechMám konkrétně na mysli návrh, aby všechny porážky probíhaly v jatečních zařízeních.
I particularly refer to the proposal to have all slaughter at slaughter facilities.
CzechKomisařka má dle mého názoru v případě rituální porážky absolutně pravdu.
On religious slaughter, I think the Commissioner is absolutely right.
CzechPřesto všechno jsme se dočkali toho, že fotbalisté byli činěni osobně odpovědnými za porážky.
However, there has also been the experience of footballers being made personally responsible for defeats.
CzechJasným příkladem je otázka rituální porážky.
A conspicuous example is the question of ritual slaughter.
CzechJe zřejmé, že existuje celá řada různých způsobů provádění rituální porážky v členských státech Unie.
It is clear that there are many different practices regarding religious slaughter across the Member States of the Union.
CzechSpotřební cyklus je např. v Belgii mnohem kratší, jelikož produkce se obvykle spotřebuje v měsíci porážky.
Consumption cycles are much shorter in Belgium, for example, as produce is usually consumed in the month of slaughter.
CzechSchválení tohoto pozměňovacího návrhu by odstranilo možnost úplného zákazu rituální porážky na vnitrostátní úrovni.
Voting in favour of this amendment will eliminate the possibility of a total ban on ritual slaughter at national level.
CzechZa druhé, všimněte si prosím pozměňovacího návrhu 28, který se týká kontroverzního a emocionálního problému rituální porážky.
Secondly, please note Amendment 28, which focuses on the controversial and emotional question of ritual slaughter.
CzechHodláme předložit tento návrh v rámci současné práci na nařízení o ochraně zvířat v době porážky.
We aim to put forward this proposal within the framework of the current work on the Regulation on the protection of animals at the time of slaughter.
CzechVýsledek prezidentských voleb se nezveřejnil již po dobu jednoho měsíce, takže rozsah Mugabeho porážky není znám.
The result of the presidential election has been kept secret for a full month already, so the size of Mugabe's defeat remains unknown.
CzechKrize v Pobřeží slonoviny by nyní měla posloužit jako příklad všem, kdo se nehledě na volební porážky odmítají vzdát moci.
The crisis in Côte d'Ivoire should now serve as an example to all those who refuse to give up power despite electoral defeat.
CzechA tak jsem tu - bez jediné porážky.
CzechExistují však praktiky, které způsobují značné znepokojení, a to nejen tradiční rituální porážky zvířat pro určité náboženské účely.
Nevertheless, there are some practices which give great cause for concern, not least ritual slaughter traditions for certain religious purposes.
CzechEvropský fond pro přizpůsobení se globalizaci vznikl v roce 2006 za značného vlivu porážky ústavního referenda ve Francii.
The European Globalisation Adjustment Fund came into being in 2006 under the considerable influence of the defeat of the constitutional referendum in France.
CzechSouhlasíme s úsilím o nahrazení směrnice z roku 1993 způsobem, který by zlepšil a standardizoval podmínky porážky v celé Evropské unii.
We approve of the desire to replace the 1993 directive in a way that improves and standardises conditions of slaughter throughout the European Union.
Czechaž do horké porážky
CzechPane předsedající, chvíle porážky je jednou z nedůležitějších, ale také potenciálně nejcitlivějších otázek, o které může tato sněmovna rozhodovat.
Mr President, the time of killing is one of the most important but potentially one of the most sensitive issues we can legislate for in this House.
CzechPaní Tymošenková se, podle mého názoru, soudní žalobou ohledně své těsné porážky chytá stébla a velmi pochybuji, že to bude mít naději na úspěch.
Mrs Tymoshenko is clutching at straws, in my view, by challenging the result of her narrow defeat in the courts and I doubt very much this will succeed.
CzechZejména pokud se týká skopového masa, u nějž je uváděn původ, uvádí se informace o různých místech narození, chovu a porážky zvířete.
In particular, as regards sheep meat, when origin is mentioned, information on the different locations of birth, rearing and slaughter of the animal shall be provided.