česko-anglicko překlad pro "populismus"

CS

"populismus" anglický překlad

CS

populismus {mužský rod }

volume_up
populismus
volume_up
populism {podstatné jméno}
Protekcionismus je krokem zpět, ale populismus je receptem na hospodářský kolaps.
Protectionism is a retrograde step, but populism is a recipe for economic collapse.
Snaha prodávat kvóty pro ženy jako milník je čirý populismus.
. - (DE) Trying to sell women's quotas as a milestone is simply populism.
Podle mého názoru nejde o nic jiného než o populismus na úkor lidských práv.
In my view this is sheer populism at the expense of human rights.

Příklady použití pro "populismus" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProtekcionismus je krokem zpět, ale populismus je receptem na hospodářský kolaps.
Protectionism is a retrograde step, but populism is a recipe for economic collapse.
CzechVeřejné mínění jednoduše nemůžeme ignorovat, ani ho odmítat jako populismus.
We cannot simply ignore public opinion and we cannot simply dismiss it as populism.
CzechKdyž zde však vyjadřují národní zájmy, je to označováno jako "populismus".
Yet when they reflect national interests here, it's labelled 'Populist'.
CzechNěmecká Asociace leteckých společností považuje seznam možných rizik za populismus.
The association of German airlines, however, described the listing of the risks as populism.
CzechPodle mého názoru nejde o nic jiného než o populismus na úkor lidských práv.
In my view this is sheer populism at the expense of human rights.
CzechSnaha prodávat kvóty pro ženy jako milník je čirý populismus.
in writing. - (DE) Trying to sell women's quotas as a milestone is simply populism.
CzechTuto nesprávnou koncepci často vytvářejí ti, kteří z historických událostí ždímají populismus.
That misconception is often created by those who put a populist spin on historical events.
CzechV řadě zemí dochází k nárůstu podpory extremistických názorů a ke slovu se dostává populismus.
More countries are seeing a rise in support for extremist views, and populism is gaining ground.
CzechZatímco populismus prosazoval politiku ukutou v peci strachu, my se musíme postavit tváří v tvář skutečnosti.
While populism has propelled a policy forged in the furnace of fear, let us face the facts.
CzechJediné alternativy, které zbývají, jsou zcela jasně populismus a protekcionismus a ty nepřipadají v úvahu.
The other alternatives, of course, are clearly populism or protectionism, and they are not an option.
CzechTo však není přijetí odpovědnosti, to je populismus.
However, that is not taking responsibility; that is populism.
Czech(RO) Mnozí z nás bohužel nevědí, že se nad Evropou vznáší nový přízrak, konkrétně populismus.
(RO) Unfortunately, a huge number of us are unaware that a new spectre is looming over Europe, namely, that of populism.
CzechTo nám brání používat demagogii a populismus.
This prevents us from engaging in demagogy and populism.
CzechJak se dalo čekat, s blížícími se volbami do EP se stupňuje určitý populismus, směrovaný k voličům.
As was to be expected, the approaching EP elections have seen the onset of a certain degree of populism directed towards the voters.
CzechMáte naprostou pravdu, je to populismus.
CzechJe důležité netolerovat populismus.
CzechDemokracii bohužel v Latinské Americe nahradil populismus, kapitalismus nahradil socialismus, nebo hospodářský populismus.
Unfortunately, democracy has been substituted in Latin America by populism, and capitalism by socialism, or economic populism.
CzechTeď není čas na populismus a krátkozrakou politiku, které Rada podle mého názoru v určité míře čas od času uplatňuje.
This is not a time for populism and short-sighted policy-making, which, in my view, the Council has been doing to some extent sometimes.
Czech(FI) Pane předsedající, rostoucím evropským trendem je v současné době pravicový populismus, jehož hlavní složkou je opozice vůči EU.
(FI) Mr President, a growing European trend at present is rightwing populism, whose core ingredient is opposition to the EU.
CzechChtěla bych vám říci toto: Hlasovat v současnosti pro dvacet týdnů plně placené mateřské dovolené je nezodpovědný populismus.
I would like to say one thing to you: to vote today in favour of 20 weeks' fully paid maternity leave is irresponsible and demagogic.