CS

populace {ženský rod}

volume_up
populace (také: obyvatelstvo)
volume_up
population {podstatné jméno}
Stárnutí populace je výzvou pro evropskou společnost a evropské hospodářství.
Population ageing is a challenge to European society and to Europe's economy.
Před sto lety tvořilo obyvatelstvo Evropy 15 % celosvětové populace.
One hundred years ago, the European population made up 15% of the world population.
Přibližně 1 % evropské populace žije s následky fetálního alkoholového syndromu.
About 1% of the European population live with the effects of foetal alcohol syndrome.
populace (také: lid)
volume_up
populace {podstatné jméno}
EN

populace {podstatné jméno}

volume_up
populace (také: people, masses, folk)
populace (také: population)

Příklady použití pro "populace" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRůst populace je důležitý, ale je to také o tom, kolik každý člověk spotřebuje.
Population growth's important, but it's also about how much each person consumes.
CzechRostoucí počet starší populace v Evropě s sebou přináší problémy a důležité výzvy.
Europe's growing elderly population poses problems and significant challenges.
CzechMusíte zajistit, aby tato společně řízená populace zůstala i v budoucnosti zdravá.
You must ensure that this jointly managed stock remains healthy in the future.
CzechMy se potřebujeme zaměřit na skutečnost, že v Evropě žije stárnoucí populace.
What we really need is to focus on the fact that Europe has an ageing population.
CzechPřibližně 1 % evropské populace žije s následky fetálního alkoholového syndromu.
About 1% of the European population live with the effects of foetal alcohol syndrome.
CzechEvropa se podílí 7 % na celosvětové populace, přičemž před sto lety to bylo 25 %.
Europe's share of the world's population is 7%, down from 25% a century ago.
CzechStárnutí populace je výzvou pro evropskou společnost a evropské hospodářství.
Population ageing is a challenge to European society and to Europe's economy.
CzechA tak došlo k ekologické kalamitě, která ochromila populace ryb v Severním moři.
Hence, the ecological calamity which has befallen stocks in the North Sea.
CzechPodle paní zpravodajky však ještě nedošlo k obnově populace sardele obecné.
However, according to the rapporteur, the anchovy stock has not yet recovered.
CzechZahubilo to 90% populace ptactva, což je tam v těch končinách hodně ptáků.
It killed like 90 percent of the birds, which, for this place, is a lot of birds.
CzechJe to důležité například ve Španělsku, aby se zachovaly populace dravých ptáků.
This is important, for example, in Spain, to maintain the wild bird of prey population.
Czech2,6 milionu lidí z populace, která má okolo 8,6 milionu, naléhavě potřebuje pomoc.
2.6 million people out of a population of around 8.6 million urgently need assistance.
CzechStárnutí populace je jednou z největších výzev, které má Evropa před sebou.
The ageing of the population is one of the biggest challenges that the EU is facing.
CzechJestli to uděláme nyní, budeme to patrně u lovu jedné populace muset udělat i v budoucnu.
If we do it now, we may well have to do it in the future in a one-stock fishery.
CzechToto je procento populace s výskytem duševní poruchy v předchozích letech.
This is the percent of the population with any mental illness in the preceding year.
CzechNáročnost tohoto úkolu se bude nadále zvyšovat spolu s růstem světové populace.
This challenge will continue to grow as the world's population expands.
CzechPro obnovu volně žijící populace lososa je zapotřebí navrhnout speciální program.
We need to draw up a special programme for the recovery of wild salmon.
CzechJedním z témat je nevyhodnocování celé populace země, ale pouze jejích občanů.
One issue is failing to assess the entire population of a country, but only its citizens.
CzechVážným problémem však je, že situace týkající se populace tygrů je kritická.
However, the problem is that the situation regarding tigers is a crisis.
CzechNemluvím teď o radikálním poklesu populace jakého jsme byli svědky například při moru.
Now I'm not talking about a radical drop in population like we saw in the Black Death.

Synonyma (anglicky) pro "populace":

populace