česko-anglicko překlad pro "populační exploze"

CS

"populační exploze" anglický překlad

CS

populační exploze

volume_up
populační exploze
Ve zprávě za rok 2008 se věnuje pozornost potenciálu generace populační exploze.
In the 2008 report, the focus will be on the potential of the baby boom cohorts.
Populační exploze začala před šedesáti lety a generace těchto lidí začíná dosahovat důchodového věku.
The baby boom began 60 years ago and the first baby boomers are now reaching retirement age.

Příklady použití pro "populační exploze" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVe zprávě za rok 2008 se věnuje pozornost potenciálu generace populační exploze.
In the 2008 report, the focus will be on the potential of the baby boom cohorts.
CzechPopulační exploze začala před šedesáti lety a generace těchto lidí začíná dosahovat důchodového věku.
The baby boom began 60 years ago and the first baby boomers are now reaching retirement age.
CzechMnozí příslušníci generace populační exploze mají lepší vzdělání a lepší odbornou přípravu než předchozí generace.
Most of the baby boomers are better educated and better trained than previous cohorts.
CzechPopulační exploze byla nezastavitelná.
CzechVážená paní předsedající, globalizace je viněna ze všeho možného, od populační exploze přes změnu klimatu až po vykořisťování.
Madam President, globalisation is blamed for everything, from population explosion to climate change to exploitation.
CzechPříslušníci stárnoucí generace populační exploze mohou rovněž prospět společnosti jako poskytovatelé neformální péče a jako dobrovolní pracovníci.
The ageing baby boomers can also make a major contribution to society as informal care providers and volunteers.
CzechTato populační exploze nemůže pokračovat bez následků pro prosperující evropský kontinent, který se také musí potýkat s obrovských demografickým deficitem.
This population explosion cannot continue without consequences for a prosperous European continent that also has to contend with a huge demographic deficit.
CzechToto úsilí však má smysl pouze v případě, že se budeme daným problémem zabývat komplexně a budeme se věnovat jeho příčinám, jako je populační exploze a změna klimatu.
However, it makes sense only if we tackle the problem comprehensively and apply ourselves to causally related problems such as population explosion and climate change.
CzechA to je kombinace všeho, o čem jsme zde mluvili: technologie a jejího transformačního účinku na práci a demografie a té obrovské populační exploze.
More people, and it's the combination of all the things we've talked about -- technology and its transformation effect on work, and demography and the huge explosion in population.

Podobné překlady pro "populační exploze" anglicky

exploze podstatné jméno
populační kontrola podstatné jméno
populační ekologie