česko-anglicko překlad pro "poplatník"

CS

"poplatník" anglický překlad

CS

poplatník {mužský rod }

volume_up
poplatník (také: daňový poplatník)
volume_up
taxpayer {podstatné jméno}
Těžce zkoušený daňový poplatník a samozřejmě a jako obvykle britský daňový poplatník - v neúměrné míře.
The hard-pressed taxpayer and obviously and as usual the British taxpayer - disproportionately.
Daňový poplatník nemůže a není ochoten znovu zachraňovat bankovní systém.
The taxpayer is unable and unwilling to rescue the banking system one more time.
Daňový poplatník ze Spojeného království je bohužel v této pasti nespravedlivě polapen.
Unfortunately and unfairly, the UK taxpayer is caught up in this.
poplatník
volume_up
ratepayer {podstatné jméno}
poplatník
volume_up
tax-payer {podstatné jméno}
Domnívám se, že veřejné mínění, lépe řečeno daňový poplatník, má dobré důvody se na tyto věci často ptát.
I think that public opinion, the tax payer in other words, often questions this, with good reason.

Příklady použití pro "poplatník" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJako vždycky však náklady na tato "efektivní" opatření ponese daňový poplatník.
As always, however, it will be the taxpayer who pays for these 'efficiencies'.
CzechDaňový poplatník nemůže a není ochoten znovu zachraňovat bankovní systém.
The taxpayer is unable and unwilling to rescue the banking system one more time.
CzechEvropský daňový poplatník dosud finančně nesl hlavní tíhu hospodářské krize.
Until now, the European taxpayer has borne the main financial brunt of the economic crisis.
CzechDaňový poplatník ze Spojeného království je bohužel v této pasti nespravedlivě polapen.
Unfortunately and unfairly, the UK taxpayer is caught up in this.
CzechJinými slovy evropský daňový poplatník platí a celá dohoda je zaručena švédskou vládou.
In other words, the European taxpayer pays and the whole deal is underwritten by the Swedish Government.
CzechTrh to zreguloval, ale odnese to americký daňový poplatník.
The market has regulated it, but the US taxpayer is footing the bill.
CzechPokud trh půjčuje peníze, pak by snad trh měl vzít ztrátu na sebe, neměl by ji nést daňový poplatník.
If the market lends the money, then maybe the market should take the loss, not the taxpayer.
CzechNesmí se stát, aby náklady opět nesl daňový poplatník.
What cannot happen is for the taxpayer to have to carry the can again.
CzechJak v Evropě, tak v Americe je to daňový poplatník, kdo musí platit za tuto dravost a nepoctivost.
It is the taxpayer, both in Europe and in America, who has to pay for this rapacity and dishonesty.
CzechTěžce zkoušený daňový poplatník a samozřejmě a jako obvykle britský daňový poplatník - v neúměrné míře.
The hard-pressed taxpayer and obviously and as usual the British taxpayer - disproportionately.
CzechDomnívám se, že veřejné mínění, lépe řečeno daňový poplatník, má dobré důvody se na tyto věci často ptát.
I think that public opinion, the tax payer in other words, often questions this, with good reason.
CzechPodle mého názoru daňový poplatník financuje rozpočet.
From my point of view, the taxpayer finances a budget.
CzechDoposud nesl břemeno finanční a hospodářské krize z roku 2007 a z následujících let jen evropský daňový poplatník.
Until now, only the European taxpayer has borne the brunt of the financial and economic crisis in 2007 and subsequent years.
CzechA konečně, co průměrný daňový poplatník?
CzechNení nutné, aby se pan Blooms a pan Madleners v této sněmovně i mimo ni znepokojovali: daňový poplatník nebude trpět.
There is no need for the Mr Blooms and Mr Madleners in this Chamber, and outside it, to worry: the taxpayer will not suffer.
CzechEIB je aktivní mimo EU, nemám ponětí proč, ale za rozpočet EIB ručí rozpočet EU a prostředky mu dodává daňový poplatník.
The EIB is active outside the EU, no idea why, but the EIB budget is guaranteed by the EU budget and funded by the taxpayer.
CzechKdyž jdou věci dobře, tyto instituce mají zisk, a když se věci vyvíjejí špatně, musí těmto institucím přijít na pomoc daňový poplatník.
When things are going well, they make a fortune, and when things are going badly, it is the taxpayer who has to run to their aid.
CzechUKIP je proti tomu, aby byl britský daňový poplatník nucen dotovat zemědělské podniky v jiných částech Evropy, které konkurují našim zemědělcům.
UKIP opposes the British taxpayer being forced to subsidise farms in other parts of Europe which compete with our own farmers.
CzechNěkteré úvěry skutečně jdou na dobročinné účely, avšak v současné době musí daňový poplatník vědět, co se děje v jeho jménu a z jakého důvodu.
Some of these loans go to worthy causes but, in this day and age, the taxpayer must know what is being done in his name and why.
CzechZásada o znečišťovateli, který platí, nemůže být interpretována tak, aby irský poplatník platil za znečištění v ostatních členských státech EU.
The polluter-pays principle cannot be interpreted to mean that the Irish taxpayer pays for pollution in our fellow EU Member States.