CS

poplatek {mužský rod }

volume_up
1. generál
volume_up
fee {podstatné jméno}
Příjemci volání může mobilní operátor účtovat poplatek za příchozí volání.
Recipients may be charged a fee by their mobile provider to receive calls.
Poplatek při přijetí žádosti zastupitelským úřadem činí 1 000 CZK.
The fee for submitting an application at an embassy is CZK 1,000.
Poplatek za víza bude bohužel 60 EUR namísto 35 EUR, které navrhoval Parlament.
Unfortunately, the visa fee will be EUR 60 instead of the EUR 35 suggested by Parliament.
Jsem přesvědčena, že je chyba přesouvat tento poplatek na žadatele.
I believe it is wrong to pass this charge on to the applicants.
Dalším problémem je poplatek za službu při outsourcingu.
A further problem is the service charge involved in outsourcing.
Za službu Windows Update není účtován žádný poplatek.
There is no charge to you for the Windows Update service.
volume_up
tax {podstatné jméno}
V některých zemích se navíc musí zaplatit registrační poplatek.
Some countries apply a tax on registration in addition to VAT.
Registrační poplatek například nesmí být vyšší než u podobného automobilu, který je již na Maltě registrován.
For instance, the registration tax should not be higher than the tax value of a similar car already registered in Malta.
Členské země jsou tudíž k tomu, aby vybíraly poplatek při první registraci vozidla na svém území, zcela oprávněny.
EU countries are therefore free to levy a registration tax when a car is registered on their territory for the first time.
poplatek (také: hrana, mostné, mýtné, mýto, vyzvánění)
volume_up
toll {podstatné jméno}
Za každou lokomotivu se platí povinný železniční poplatek za každý ujetý kilometr.
We have a mandatory rail toll for every locomotive for every kilometre travelled.
Kromě toho dálniční poplatek může výrazně snížit poptávku po silniční dopravě.
Furthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
Jinými slovy, některé členské státy vybírají vysoký železniční poplatek, ale žádné silniční mýtné.
In other words, some of our Member States levy a high rail toll but no road tolls at all.
poplatek (také: odvod)
volume_up
levy {podstatné jméno}
Jinými slovy, některé členské státy vybírají vysoký železniční poplatek, ale žádné silniční mýtné.
In other words, some of our Member States levy a high rail toll but no road tolls at all.
Členské země jsou tudíž k tomu, aby vybíraly poplatek při první registraci vozidla na svém území, zcela oprávněny.
EU countries are therefore free to levy a registration tax when a car is registered on their territory for the first time.
Závěrem bych chtěl říci, že si myslím, že je velmi důležité, aby podniky nemusely platit restrukturalizační poplatek, pokud svoji kvótu sníží.
Lastly, I think it is very important that undertakings should not have to pay the restructuring levy if they reduce their quota.
Jakmile bude konečný předpis pro ESAT zveřejněn, vypracujeme samozřejmě konečné posouzení a toto posouzení se bude zabývat i otázkou poplatku ESTA, bude-li poplatek skutečně zaveden.
We will, however, prepare a final assessment once the final rule on ESTA has been published, and this evaluation will also address the question of the ESTA fee if the fee is really put into place.
poplatek (také: povinnost, splatnost)
volume_up
due {podstatné jméno}
volume_up
duty {podstatné jméno}
Avšak pokud se týká mě, zdá se mi to nespravedlivé, protože tento poplatek, euroznámka, navyšuje náklady zemí, jež jsou vzdáleny od středu trhu.
However, in so far as it relates to me it is unfair, as this duty, the Eurovignette, is adding to the costs of countries that are a long distance from the centre of the market.
volume_up
royalty {podstatné jméno}
poplatek (také: linie, rodokmen)
volume_up
lineage {podstatné jméno}
poplatek
volume_up
scot {podstatné jméno}
2. ekonomika
poplatek
volume_up
imposition {podstatné jméno}

Příklady použití pro "poplatek" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZa každou lokomotivu se platí povinný železniční poplatek za každý ujetý kilometr.
We have a mandatory rail toll for every locomotive for every kilometre travelled.
CzechKromě toho dálniční poplatek může výrazně snížit poptávku po silniční dopravě.
Furthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
CzechPodle navrhovaného řešení by si majitelé mohli své domy úředně schválit za poplatek.
The suggested solution is that the owners can have their houses legalised for a fee.
CzechTyto podniky později zjistí, že podepsaly smlouvu obnášející také poplatek.
Signatories later discover that they have signed up to a contract with a fee.
CzechPoplatek za víza bude bohužel 60 EUR namísto 35 EUR, které navrhoval Parlament.
Unfortunately, the visa fee will be EUR 60 instead of the EUR 35 suggested by Parliament.
CzechPříjemci volání může mobilní operátor účtovat poplatek za příchozí volání.
Recipients may be charged a fee by their mobile provider to receive calls.
CzechFakt, že nebude možné snížit poplatek za víza z 60 na 35 EUR, je zklamáním.
The fact that the visa fee could not be reduced from EUR 60 to EUR 35 is disappointing.
CzechPoplatek je nezákonný a brání jak obchodu, tak volnému pohybu osob.
The fee is illegitimate and hinders both business and the free movement of people.
CzechUmožní skenování knih vydaných ve čtyřech zemích a jejich zpřístupnění za poplatek.
It allows titles published in four countries to be scanned and made available against payment.
CzechPoskytovatel internetových služeb zajišťuje přístup k Internetu, obvykle za měsíční poplatek.
An ISP provides you with access to the Internet, usually for a monthly fee.
CzechKomise si však vyhradila právo zavést do roku 2013 povinný poplatek z uhlíkových emisí.
The Commission, however, has reserved the right to make the carbon charge obligatory by 2013.
CzechPoskytovatel služeb Internetu může vyžadovat poplatek za více připojení k Internetu.
Your ISP might charge a fee for multiple Internet connections.
CzechNicméně podle práva EU nemůže Velká Británie zavést poplatek pouze pro zahraniční vozidla.
However, under EU law, the UK cannot introduce a charge applicable only to foreign vehicles.
CzechNa posledním plenárním zasedání jsme museli Komisi upozornit na vstupní poplatek ve výši 14 USD.
At the last plenary session, we had to make the Commission aware of the USD 14 entry fee.
CzechMáme nyní poprvé možnost vybírat poplatek z výfukových plynů.
We now have the ability, for the first time, to charge for exhaust gases.
CzechHledáme vyváženou směrnici, která by zahrnovala elektronickou platformu a jediný poplatek.
We are looking for a balanced directive incorporating the electronic platform and the single fee.
CzechTakový poplatek by byl diskriminační, protože osobní auta také zodpovídají za dopravní zácpy.
Such a charge would be discriminatory, since private cars are also responsible for congestion.
CzechJinými slovy, některé členské státy vybírají vysoký železniční poplatek, ale žádné silniční mýtné.
In other words, some of our Member States levy a high rail toll but no road tolls at all.
CzechTi, kdo se registrují, později zjistí, že podepsali smlouvu obnášející také poplatek.
Those who sign up discover only later that they have put their names to a contract with a fee attached.
CzechPoplatek při přijetí žádosti zastupitelským úřadem činí 1 000 CZK.
The fee for submitting an application at an embassy is CZK 1,000.