CS

popisy {mužský rod množné číslo}

volume_up
Ve výchozím nastavení jsou popisy položek v mapě ve formátu prostého textu.
By default the descriptions of your map items are in plain text.
Nesmějí obsahovat popisy navádějící k nepřátelskému postoji vůči ostatním členským státům.
They must not contain descriptions inciting a hostile attitude towards other Member States.
Popisy problémů a řešení se ukládají a můžete je tedy kdykoli zobrazit.
Problem descriptions and solutions are saved, so you can view them at any time.

Příklady použití pro "popisy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPopisy problémů a řešení se ukládají a můžete je tedy kdykoli zobrazit.
Problem descriptions and solutions are saved, so you can view them at any time.
CzechJak procházela různými nabídkami a četla si nahlas popisy, začala se usmívat.
As she looked through the different menus and read the descriptions aloud, she began to smile.
CzechVe výchozím nastavení jsou popisy položek v mapě ve formátu prostého textu.
By default the descriptions of your map items are in plain text.
CzechNesmějí obsahovat popisy navádějící k nepřátelskému postoji vůči ostatním členským státům.
They must not contain descriptions inciting a hostile attitude towards other Member States.
CzechMůžete odebrat popisy tlačítek, aktivovat nebo deaktivovat funkce lišty Toolbar a provádět další nastavení.
Remove button text labels, enable or disable Toolbar features, and more.
CzechTady jsou krátké popisy jednotlivých kategorií.
In this flag, we've listed a few different ways people spam users on the site.
CzechProto navrhujeme dva alternativní popisy.
Thus we suggest two alternative descriptions.
CzechVýchozí písmo ani barvu písma položek systému Windows (jako jsou záhlaví oken, nabídky nebo popisy tlačítek) nelze změnit.
You can't change the default font or font color used for items in Windows (like window title bars, menus, or tooltips).
CzechPřesné popisy ve značce meta mohou pomoci zvýšit vaši míru prokliku. Zde je pár pokynů ke správnému použití popisu ve značce meta.
Accurate meta descriptions can help improve your clickthrough; here are some guidelines for properly using the meta description.
CzechKdyž trochu zabádáte, objevíte opravdu příšerné popisy toho, jak se lidem v podobných zařízeních zachytávaly vlasy a oblečení.
And there are -- when you research this, there are gruesome descriptions of people getting their hair and clothes caught in these devices.
CzechProč tam nejsou popisy případů tuctů křesťanských vesnic ze srebrenické oblasti, které byly vypáleny muslimštími bojovníky?
Why are there no descriptions of the cases of dozens of Christian villages which were burned down in the Srebrenica region by Muslim fighters?
CzechPopisy automaticky vytvářených bodů obnovení odpovídají názvům událostí (například Windows Update - instalace aktualizace).
The descriptions of the restore points that are created automatically correspond with the name of an event, such as Windows Update installing an update.
CzechSpolečnost Google vytváří názvy a popisy (tzv. „úryvky“) stránek zcela automatizovaně, přičemž bere v úvahu jak obsah stránky, tak i odkazy na ni, které se vyskytují na internetu.
Google's generation of page titles and descriptions (or "snippets") is completely automated and takes into account both the content of a page as well as references to it that appear on the web.