česko-anglicko překlad pro "popisující"

CS

"popisující" anglický překlad

CS

popisující {přídavné jméno}

volume_up
popisující
Nemůžeme v současné době našim občanům, kteří jsou chyceni ve svých každodenních problémech, předložit klinický soubor popisující stav hospodářství.
We cannot present our citizens, who are caught up in their own everyday problems, with a clinical file describing the state of the economy.
Sem patří informace o nastavení zabezpečení počítače a soubory protokolu popisující ovladače a jiný software, který se zavádí při spouštění počítače.
This information includes information about your PC’s security settings and log files describing the drivers and other software that load while your PC boots.

Příklady použití pro "popisující" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNejvíce šokující jsou ovšem zprávy popisující, jak jsou lidé dokonce přímo zabíjeni.
The most shocking have been the reports that describe people actually being killed.
CzechKdyž na tlačítko ukážete, u většiny z nich se zobrazí text popisující jejich funkci.
Most buttons will also display some text about their function when you point to them:
CzechPokyny popisující, jak se dostat na webovou stránku nastavení, naleznete v dokumentaci ke směrovači.
Check the router's documentation for instructions on how to reach the setup webpage.
CzechKdyž na tlačítko přejdete ukazatelem myši, u většiny z nich se zobrazí text popisující jejich funkci.
Most buttons will also display some text about their function when you point to them:
CzechSlova nebo věty popisující soubor, které přidal do souboru uživatel.
Words or phrases you add to your files to describe them.
CzechProfil barev je soubor popisující charakteristiky barvy konkrétního zařízení v určitém stavu.
A color profile is a file that describes the color characteristics of a specific device while it's in a particular state.
CzechProfil barev je soubor popisující charakteristiky barvy konkrétního zařízení v určitém stavu.
A color profile is a file that describes the color characteristics of a specific device while it is in a particular state.
CzechPod palbu se dokonce dostala i nemocnice humanitární organizace popisující celou situaci jako katastrofální.
A hospital has even come under fire and, according to humanitarian organisations, the overall situation is disastrous.
CzechHarvard Business Review měl nedávno článek "Lidský moment", popisující, jak navázat skutečný kontakt s někým v práci.
The Harvard Business Review recently had an article called "The Human Moment," about how to make real contact with a person at work.
CzechMnoho webů shromažďujících osobní údaje také publikuje zásady ochrany osobních údajů popisující, jak bude server s informacemi o vás zacházet.
Many websites that collect personal information also publish privacy policies that describe how the site will use your information.
CzechNemůžeme v současné době našim občanům, kteří jsou chyceni ve svých každodenních problémech, předložit klinický soubor popisující stav hospodářství.
We cannot present our citizens, who are caught up in their own everyday problems, with a clinical file describing the state of the economy.
CzechNěkolik dní poté dostal dopis od voličky, popisující, jak moc jej obdivuje, jak jej potkala na té slavnosti a přiložila žádost o fotografii s podpisem.
A few days later he received a letter from a constituent saying how much she admired him, had met him at a fete and asking for a signed photograph.
CzechSem patří informace o nastavení zabezpečení počítače a soubory protokolu popisující ovladače a jiný software, který se zavádí při spouštění počítače.
This information includes information about your PC’s security settings and log files describing the drivers and other software that load while your PC boots.
CzechJakmile systém Windows nalezne obrázky, zobrazí se dotaz, zda chcete pro soubory, které importujete, vytvořit značku (slovo nebo krátká fráze popisující skupinu).
After Windows locates your pictures, you're asked if you want to create a tag (a word or a short phrase that describes the group) for the pictures you're importing.
CzechPomocí knihovny obrázků můžete k obrázkům přidat klíčová slova, což jsou smysluplná slova nebo fráze popisující, kdo nebo co je na obrázku a kdy byl obrázek pořízen.
You can use the Pictures library to add tags to your pictures—meaningful words or phrases that describe who or what is in the picture and where the picture was taken.
CzechExistuje nově vytvořené slovo v angličtině popisující ten moment, kdy osoba, se kterou jsme, vytáhne BlackBerry nebo zvedne mobilní telefon a najednou, z ničeho nic, neexistujeme.
There is a newly coined word in the English language for the moment when the person we're with whips out their BlackBerry or answers that cell phone, and all of a sudden we don't exist.