CS

popisovat {sloveso}

volume_up
Tato zpráva uvádí institucionální a právní aspekty, které nyní nebudu popisovat.
This report sets out institutional and legal aspects that I am not going to describe now.
Přemýšlím, zda nejsme příliš svolní popisovat Turecko jako zemi, na kterou se útočí ze všech stran.
I wonder if we are not over-willing to describe Turkey as being attacked on all sides.
Od října roku 2008 již nelze popisovat měnovou politiku ECB jako aktivní a pružnou.
From October 2008 onwards, the ECB's monetary policy can be described as active and flexible.

Příklady použití pro "popisovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPane předsedající, nechci zde popisovat katastrofický scénář, který tu již zazněl.
Mr President, I do not want to depict a doom scenario, as has been done here.
CzechTato zpráva uvádí institucionální a právní aspekty, které nyní nebudu popisovat.
This report sets out institutional and legal aspects that I am not going to describe now.
CzechOd října roku 2008 již nelze popisovat měnovou politiku ECB jako aktivní a pružnou.
From October 2008 onwards, the ECB's monetary policy can be described as active and flexible.
CzechNikdy nepřestal popisovat, jedno po druhém, všechna fakta, které čínská média nemohou říci.
He never stopped describing, one by one, all the realities that the Chinese media cannot say.
CzechPřemýšlím, zda nejsme příliš svolní popisovat Turecko jako zemi, na kterou se útočí ze všech stran.
I wonder if we are not over-willing to describe Turkey as being attacked on all sides.
CzechNikdo nechce popisovat nejhorší možná neštěstí.
None of us wants to go over the top in our descriptions of the dangers.
CzechVe zbývajícím čase nebudu dokola popisovat jednání, která jsem o tomto pilotním projektu absolvovala.
In the time I have I will not go through the negotiations, the back and forth, that have gone on about this pilot project.
CzechBude popisovat jednotlivá opatření krok za krokem.
CzechV domě bydlel také uživatel internetu, student, který měl odvahu ironicky popisovat kroky současné vlády.
The block of flats was home to an Internet user, a student who had the courage to describe the current government's actions ironically.
CzechNechci popisovat katastrofický scénář budoucnosti, ani se nahněvaně vracet k neúspěchu v Kodani - přestože mám zlost.
I do not want to depict a doom scenario for the future, nor do I want to look back in anger about the failure of Copenhagen - although I am angry.
CzechNebudu tu všechno popisovat, řeknu jen tolik, že pokud jde o somálské piráty, od začátku tohoto roku unesli už 26 lodí.
I will not describe it all here, but will say just that, as far as Somali pirates are concerned, they have hijacked 26 ships so far since the beginning of this year.
CzechJe to úžasná vyhlídka, že tento objekt velké matematické krásy by mohl popisovat pravdu o částicových interakcích na nejmenších představitelných škálách.
It's a fantastic prospect that this object of great mathematical beauty could describe the truth of particle interactions at the smallest scales imaginable.
CzechJe to jako kdybychom si představovali své mysli jako dokonale průzračná okna, skrze která bychom mohli zírat a popisovat svět tak jak se před námi rozkládá.
It's like we want to imagine that our minds are just these perfectly translucent windows and we just gaze out of them and describe the world as it unfolds.
CzechA popravdě řečeno, ta jediná reálná a neustálá "neschopnost", se kterou jsem se musela konfontovat je to, že by mě svět mohl považovat a popisovat právě tamtěmi definicemi.
And, truthfully, the only real and consistent disability I've had to confront is the world ever thinking that I could be described by those definitions.
Czech(FR) Pane předsedající, požádal jsem o slovo, když jsem slyšel paní Ibrisagicovou popisovat krizi, která se udála na Balkáně a do níž jsem byl, jak si asi pamatujete, zapojen.
(FR) Mr President, I asked to speak when I heard Mrs Ibrisagic describe the crisis which occurred in the Balkans, in which, as you probably remember, I was involved.
CzechPři respektu pro tisíce lidí, kteří v mnoha zemích světa trpí útlakem a nemožností svobodného projevu je nemorální popisovat italský režim jako režim ničící svobodu.
Out of respect for thousands of people who suffer oppression and a lack of free expression in many countries in the world, it is obscene to describe the Italian regime as a freedom-destroying regime.