CS

popel {mužský rod }

volume_up
popel (také: jasanové dřevo, popílek)
volume_up
ash {podstatné jméno}
Z odpadu by vznikl popel a škodlivé a smrtící emise.
The waste would be turned into ash, causing harmful and deadly emissions.
Bohužel sopečný popel se usadil a s ním zmizely i ambice Komise.
Unfortunately, the volcanic ash has settled, and the Commission's ambitions have fallen with it.
Sopečný popel obsahuje řadu problematických látek, které poškozují letadla, zejména jejich motory.
Volcanic ash contains many problematic substances that are harmful to aircraft and, in particular, their engines.
popel (také: oharek, oharky, struska, uhlík, škvára)
volume_up
cinder {podstatné jméno}
popel (také: uhlík)
volume_up
clinker {podstatné jméno}

Příklady použití pro "popel" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBohužel sopečný popel se usadil a s ním zmizely i ambice Komise.
Unfortunately, the volcanic ash has settled, and the Commission's ambitions have fallen with it.
CzechZ odpadu by vznikl popel a škodlivé a smrtící emise.
The waste would be turned into ash, causing harmful and deadly emissions.
CzechSopečný popel obsahuje řadu problematických látek, které poškozují letadla, zejména jejich motory.
Volcanic ash contains many problematic substances that are harmful to aircraft and, in particular, their engines.
CzechPaní předsedající, cestující, jejichž plány zhatil sopečný popel, se potýkají s nejasnostmi ohledně pojištění.
Madam President, travellers whose holiday plans have been ruined by the volcanic ash face confusion over insurance.
CzechVe druhé zóně nebude v zásadě nutné zastavit letecký provoz, i když je zde ještě přítomný popel.
The second of the zones is one which will not, in principle, impede air traffic cooperation being carried out, even though ash is still present.
Czech(DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, sopečný popel nám v loňském roce působivě ukázal, kde jsou naše slabiny.
(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the volcanic ash of last year showed us in an impressive way where our weaknesses lie.
Czechnež bys řekl popel
Czech(GA) Sopečný popel neuznává žádné politické ani fyzické hranice a tato událost nám opět připomněla obrovskou sílu přírodních živlů.
(GA) Volcanic ash does not recognise any political or physical borders and this incident reminded us once more of the immense power of nature.
CzechMají fantastickou nahrávku nazvanou "Tanec na vulkánu", která mi vytanula na mysli tento týden, který ovládal spíše sopečný popel.
They have a fantastic track called 'Dance on a Volcano', and this track came to mind this week, which has been rather dominated by volcanic ash.
Czechsypat si popel na hlavu
Czech"Obrázek v rámečku, popel v láhvi, bezmezná energie obsažená v láhvi, mě nutí se utkávat s realitou, mě nutí přijmout, že jsem dospělá.
"Picture in a frame, ashes in a bottle, boundless energy confined in the bottle, forcing me to deal with reality, forcing me to deal with being grown up.
CzechKostní popel dává kostnímu porcelánu jeho optické vlastnosti a také jeho pevnost, díky nimž lze vytvořit krásné útvary, jako je tenhle srneček.
Of course, the bone in fine-bone china gives it its translucency and also its strength, in order to make these really fine shapes, like this deer.
CzechMůžeme stanovit velikost částic a můžeme posuzovat oblak, ale nikdo nechce vydat hodnocení a říci, že takový popel již není pro motory nebezpečný.
We can determine particle size and we can assess the cloud, but nobody wants to give an assessment and to say that this ash is no longer dangerous for the engines.
CzechJe důležité, aby byla zabezpečena dlouhodobá pomoc v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem, a abychom tak neinvestovali finanční prostředky, které se vzápětí změní v popel.
It is important that the long-term aid is granted in a context of sustainable development so that we do not invest money only for it to be burnt up again.
CzechTe to doutník, a ve skutečnosti je to kubánský doutník, vyrobený z kubánského vepřového sendviče, z koření, které se dává do vepřové krkovičky, jsme vytvořili popel.
This is a cigar, and basically it's a Cuban cigar made out of a Cuban pork sandwich, so we take these spices that go into the pork shoulder, we fashion that into ash.
CzechEvropská unie si nemůže dovolit, aby ji její občané přirovnávali k sopce, která chrlí byrokratický popel pohřbívající snahy o snížení nerovností mezi evropskými regiony.
The European Union cannot allow itself to be compared by EU citizens to a volcano ejecting bureaucratic ash, raining down on the desire to reduce the disparities between Europe's regions.