česko-anglicko překlad pro "popření"

CS

"popření" anglický překlad

volume_up
popření {stř mn. č.}
EN
volume_up
popřený {příd. jm. m.}
EN
CS

popření {střední rod}

volume_up
volume_up
denial {podstatné jméno}
Protekcionismus je popření globalizace a popření Evropské unie.
Protectionism is a denial of globalisation and a denial of the European Union.
První neměnnou složkou lítosti je v podstatě popření.
So the first consistent component of regret is basically denial.
Je to neuvěřitelné a srdcervoucí popření nejzákladnějších lidských práv myanmarského lidu.
This is unbelievable and a heartbreaking denial of the Burmese people's most basic human right.
popření (také: distancování se, zapření)
volume_up
disavowal {podstatné jméno}
popření (také: zapření)
volume_up
disownment {podstatné jméno}

Příklady použití pro "popření" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProtekcionismus je popření globalizace a popření Evropské unie.
Protectionism is a denial of globalisation and a denial of the European Union.
CzechJe to neuvěřitelné a srdcervoucí popření nejzákladnějších lidských práv myanmarského lidu.
This is unbelievable and a heartbreaking denial of the Burmese people's most basic human right.
CzechJedná se o popření národní suverenity a pohrdání občany a vládami našich zemí.
What a denial of national sovereignty and what contempt for the citizens and governments of our countries.
CzechNěco takového nesmíme dovolit, protože by to znamenalo naprosté popření našich civilizačních hodnot.
We cannot allow such a thing as it would signify the total breakdown of our civilising values.
CzechTo by se v podstatě rovnalo popření politiky solidarity.
In essence, that would amount to negating the policy of solidarity.
CzechZastánci takového popření demokracie by se v dějinách zodpovídali z těžkého břemene zodpovědnosti.
The parties to such a denial of democracy would carry a heavy burden of responsibility before history.
CzechTento vztah pokřivujeme, jestliže požadujeme, aby stav jeho naprostého popření s ním byl zrovnoprávněn.
We pervert it when we demand equality for its very antithesis.
CzechPrvní neměnnou složkou lítosti je v podstatě popření.
So the first consistent component of regret is basically denial.
CzechNakonec jsme se báli, že dospějeme až k popření záření.
In the end we worried that there would be negative radiation.
CzechJde o právní zmetek a závažné popření demokracie.
This is a legal monstrosity and a serious denial of democracy.
CzechPopření reality je projevem hrubé nedbalosti.
The denial of reality is an act of gross negligence.
CzechZměna našeho tradičního způsobu života a popření naší vlastní kultury poskytuje terorismu nejlepší podmínky k růstu.
Changing our traditional lifestyles and denying our own culture provides the best breeding ground for terrorism.
CzechJe to krajní popření lidských práv.
CzechZdá se, že vytváření nadbytečných právních předpisů k podpoře těchto základních práv může být vnímáno jako jednoznačné popření této zásady.
It seems that creating excessive legislation to uphold this fundamental right may be perceived as an outright denial of the principle.
CzechTato radost dokládá krajní nezodpovědnost a popření základních hodnot demokratické politiky, kterou je upřímná starost o obecné dobro.
This glee is evidence of extreme irresponsibility and a denial of fundamental values of democratic policy - prudent care for the common good.
CzechZnamená popření jednoho ze základních principů, ze kterých doposud vycházela činnost Evropského společenství: principu solidarity.
It represents a negation of one of the basic principles on which the operation of the European Community has hitherto been founded: the solidarity principle.
CzechJe-li člověku odepřena možnost podílet se na soukromém i veřejném dialogu, představuje to nejen popření náboženství, ale i popření člověka samotného.
Taking away a man's ability to take part in private and public dialogue is not only a negation of religion, but also a negation of man himself.
CzechVětšina světa prožívá stát jako represivní, jako organizaci, která usiluje o popření práv, popření spravedlnosti, spíše než o jejich zprostředkování.
Most of the globe experiences the state as repressive, as an organization that is concerned about denial of rights, about denial of justice, rather than provision of it.
CzechDovolit manažerům přijmout finanční pomoc bez diktátu vlád, jak s těmito penězi hospodařit, znamená popření principu politické zodpovědnosti.
To allow managers to accept financial assistance without the government dictating how the money should be spent amounts to a denial of the principle of political responsibility.
CzechAgentura Frontex je proto vybavována prostředky pro vedení boje s tzv. nelegální migrací, čímž dochází k naprostému popření myšlenky nestranné přistěhovalecké politiky.
Frontex is therefore being tooled up to wage war on so-called illegal migration, completely obscuring the idea of an unprejudiced immigration policy from view.