česko-anglicko překlad pro "popředí"

CS

"popředí" anglický překlad

CS

popředí {střední rod}

volume_up
volume_up
forefront {podstatné jméno}
Evropa se toho musí účastnit, a to v popředí, zejména na úrovni skupiny G20.
Europe must be there, at the forefront, especially at the level of the G20.
Domnívám se, že toto téma bude v popředí úsilí, které povedeme.
I believe that this is going to be at the forefront of the work which we are going to lead.
Přicházeli s revolucemi v software a biotechnologiích a udržovali USA v popředí.
And they've gone on to create the revolutions in software and biotechnology and keep the U.S. at the forefront.
Je čas posunout do popředí společné zájmy, a to je důvod, proč potřebujeme regulaci.
It is time to put the common interests at the front, and that is why we need regulation.
Chcete-li vybrat okno, přesuňte je do popředí a pak uvolněte klávesu s logem systému Windows.
To select a window, move it to the front of the stack, and then release the Windows logo key.
Strategie prevence se musí znovu dostat do popředí pozornosti, na titulní strany našich elektronických novin.
Prevention strategies need yet again to be top of the news, on the front pages of our e-newspapers.
popředí (také: přední místo)
volume_up
foreground {podstatné jméno}
Aktuální barvu popředí změníte klepnutím na políčko dostupných barev.
To change the current foreground color, click an available color square.
Chcete-li malovat barvou popředí, přetáhněte ukazatel.
To paint with the selected foreground color, drag the pointer.
Mějte popředí, pozadí, vše v krásných proporcích.
Have a foreground, a background, all in beautiful proportion.
Problém lobbingu v Evropském parlamentu se dostává do popředí s tím, jak narůstají odpovědnosti této sněmovny.
The problem of lobbying at the European Parliament is gaining prominence as the competences of this House increase.

Příklady použití pro "popředí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMy v Evropské unii musíme při podpoře dobrovolnictví ve sportu stát v popředí.
We in the European Union must be to the forefront in supporting volunteerism in sport.
CzechEvropa se toho musí účastnit, a to v popředí, zejména na úrovni skupiny G20.
Europe must be there, at the forefront, especially at the level of the G20.
CzechJe čas posunout do popředí společné zájmy, a to je důvod, proč potřebujeme regulaci.
It is time to put the common interests at the front, and that is why we need regulation.
CzechJde o regiony, kde se zájmy dostávají do popředí a na naše hodnoty se zapomíná.
These are regions where interests often take precedence and our values have been left behind.
CzechV takovém případě však vystupuje do popředí otázka konkurence s Javierem Solanou.
However, then the issue of competition with Javier Solana arises.
CzechEU je, celkem správně, v popředí politického úsilí o řešení změny klimatu.
The EU is - quite rightly - at the forefront of political action to tackle climate change.
CzechNejvíc vystupují do popředí samozřejmě všechny otázky související s kabotáží.
What stands out most is of course everything relating to cabotage.
CzechAktuální barvu popředí změníte klepnutím na políčko dostupných barev.
To change the current foreground color, click an available color square.
CzechNedosáhli ho však, protože do popředí se dostaly zájmy několika národních podniků.
They have not got it, however, as the interests of a few national businesses have come out on top.
CzechKrize znovu vynesla do popředí otázku úlohy ratingových agentur.
The crisis has also once again brought the role of credit rating agencies to the fore.
CzechChcete-li vybrat okno, přesuňte je do popředí a pak uvolněte klávesu s logem systému Windows.
To select a window, move it to the front of the stack, and then release the Windows logo key.
CzechZatřetí jsou zde cestující, kteří jsou v popředí našeho zájmu...
Thirdly, there are the passengers, who are at the heart and the centre of our concerns ...
CzechVedle ochrany práv dítěte se do popředí dostává stále více otázka vzdělání.
Besides the protection of children's rights, the issue of education is becoming more and more topical.
CzechJednodušší a přitom vylepšené uživatelské rozhraní umožňuje, aby se weby dostaly do popředí.
Simplified yet enhanced, the user interface brings sites forward.
CzechSvoboda náboženského vyznání je hodnota, kterou musíme klást do popředí.
Religious freedom is a value that we must bring to the fore.
CzechDomnívám se, že toto téma bude v popředí úsilí, které povedeme.
I believe that this is going to be at the forefront of the work which we are going to lead.
CzechA v popředí této fotografie vidíte jednu z posledních oblastí, která odolává.
And you can see in the foreground of this picture, it's still one of the last areas that was being held up.
CzechPřicházeli s revolucemi v software a biotechnologiích a udržovali USA v popředí.
And they've gone on to create the revolutions in software and biotechnology and keep the U.S. at the forefront.
CzechMěli bychom již vědět, že trh všechno nevyřeší a že je na čase stavět do popředí lidi.
We should already know that the market does not solve everything and that it is time to put people first.
CzechByla jim upřena možnost rozhodování, ale nyní jsou v popředí dění a zvedají vlajku.
And they were excluded from decision-making, and now they are in the forefront of the news, raising the flag.