česko-anglicko překlad pro "popírání"

CS

"popírání" anglický překlad

EN
CS

popírání {střední rod}

volume_up
popírání (také: odmítání)
volume_up
denying {podstatné jméno}
Stejně jako filozof Bernard-Henri Lévy i já jsem přesvědčena, že popírání genocidy je ve skutečnosti spoluúčastí na ní.
Like the philosopher Bernard-Henri Lévy, I feel that denying genocide is in fact part of the genocide.
Baronka Ashtonová si nesmí nechat líbit, aby ji v tomto parlamentu nazýval komunistkou někdo, koho ve Francii usvědčili z popírání holocaustu.
Baroness Ashton must not allow herself to be called a communist in this Parliament by a man who, in France, has been convicted of denying the Holocaust.
Falšování minulosti se používá i k tomu, aby na ni lidé zapomněli, například popírání holocaustu nebo zakrývání zločinů jiných totalitních režimů.
Falsifying the past is also used to make people forget it, for example denying the Holocaust or covering up the crimes of other totalitarian regimes.

Příklady použití pro "popírání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDnes je velká část mexické společnosti ve stavu popírání situace, ve které se nacházíme.
Today, much of Mexican society is in denial of the situation we're going through.
CzechPopírání holokaustu, třebaže je odpudivé, však v Británii ani v Austrálii není trestné.
Holocaust denial, while repellent, is not illegal in Britain or Australia.
CzechPrvní úroveň, tedy ta nejméně významná forma reakce vůči násilí, je popírání a apatie.
The first level, the weakest level of civil response against violence, is denial and apathy.
CzechPopírání je snadná cesta, ale já jsem nevstoupila do politiky, abych bojovala za snadné cesty.
Denial is the easy option, but I did not go into politics to fight for easy options.
CzechNení snad třeba vyřešit problém popírání změny klimatu, chceme-li zvyšovat své ambice?
Do you not need to address the problem of climate change denial if you are to raise our ambitions?
CzechZa druhé, popírání inflace, která postihla domácnosti od zavedení euro mincí a bankovek.
Secondly, the denial of the inflation suffered by households since the introduction of euro coins and notes.
CzechTak zaprvé jsme slyšeli neco, čemu se říká nezkrácené popírání.
Well first we heard what's known as a non-contracted denial.
CzechUvedu jako příklad otázku trestní postižitelnosti popírání holocaustu, která je v Evropě považována za kontroverzní.
For instance, the question of whether to criminalise Holocaust denial is a controversial one in Europe.
CzechPopírání těchto rozdílů není bojem za rovná práva, ale bojem za shodnost, stejnost obou pohlaví.
To deny such differences is not to fight for equal rights but rather to fight for the conformity and sameness of both sexes.
CzechStejně jako filozof Bernard-Henri Lévy i já jsem přesvědčena, že popírání genocidy je ve skutečnosti spoluúčastí na ní.
Like the philosopher Bernard-Henri Lévy, I feel that denying genocide is in fact part of the genocide.
CzechPaní předsedající, demokratické otevírání ohlášené tureckou vládou se zvrhlo v popírání demokracie.
(NL) Madam President, the democratic opening announced by the Turkish Government has degenerated into a democratic negation.
Czech- (SK) Téměř ve všech evropských zemích se ze zákona tvrdě postupuje proti popírání holocaustu a propagaci fašismu.
- (SK) In almost all European countries there are tough legal measures against holocaust denial and the promotion of fascism.
CzechPaní přesedající, Irsko pravděpodobně nebude poslední v eurozóně, kdo bude potřebovat pomoc v nouzi; navzdory popírání tomu bude naopak.
Madam President, Ireland's bail-out is unlikely to be the last in the eurozone, despite protestations to the contrary.
CzechNaprosté popírání pochybení.
CzechJe potřeba, aby se mexická společnost dostala ze stavu popírání a apatie na další úroveň občanské odpovědnosti, kterou je poznání.
We need to move Mexican society from denial and apathy to the next level of citizen response, which is, effectively, recognition.
CzechBaronka Ashtonová si nesmí nechat líbit, aby ji v tomto parlamentu nazýval komunistkou někdo, koho ve Francii usvědčili z popírání holocaustu.
Baroness Ashton must not allow herself to be called a communist in this Parliament by a man who, in France, has been convicted of denying the Holocaust.
CzechFalšování minulosti se používá i k tomu, aby na ni lidé zapomněli, například popírání holocaustu nebo zakrývání zločinů jiných totalitních režimů.
Falsifying the past is also used to make people forget it, for example denying the Holocaust or covering up the crimes of other totalitarian regimes.
CzechV obou později nastala změna od demokracie k diktátuře a všemu, co s tím souvisí: popírání základních svobod, extrémní chudoba a utlačující vojenský režim.
Both then turned from democracy to oppression and all that goes with it: the denial of basic freedoms, extreme poverty and oppressive militarism.
CzechStejný právní předpis kriminalizuje veřejné schvalování, popírání nebo hrubé zlehčování zločinů genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.
The same piece of legislation makes it a crime to publicly condone, deny or grossly trivialise crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes.
CzechPane předsedo, dámy a pánové, pan Schulz se o mně zmínil - i když mne přímo nejmenoval - že mne francouzský soud obvinil z popírání holocaustu.
Mr President, ladies and gentlemen, Mr Schulz has referred to me - not by name but precisely enough - as having been found guilty of revisionism by the French courts.