česko-anglicko překlad pro "ponižování"

CS

"ponižování" anglický překlad

CS

ponižování {střední rod}

volume_up
ponižování (také: ponížení)
volume_up
humiliation {podstatné jméno}
Křesťané čelí cílenému pronásledování, ponižování, týrání a vraždění.
Christians are being subjected to a campaign of persecution, humiliation, abuse and murder.
To je typický případ ponižování, nadbytečné regulace a svévolného využívání moci.
This is a typical case of humiliation, superfluous regulation and arbitrary use of power.
Nemá daleko do ponižování milionů lidí - lidí, kteří stojí v těchto frontách.
It is nothing short of a humiliation for millions of people - the people who stand in those queues.

Příklady použití pro "ponižování" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV této Chartě odkazujeme na lidskou důstojnost a zákaz ponižování a krutých trestů.
In it we refer to human dignity and the ban on degrading and cruel punishment.
CzechŽijí tam lidé, kteří nemají žádnou naději, jsou vystaveni represím a ponižování.
There are people there who have no hope, who are being both repressed and humiliated.
CzechOchránci lidských práv je v Tunisku opovrhováno, jsou zatýkáni a ponižováni.
Human rights defenders in Tunisia are being scorned, arrested and humiliated.
CzechTo je typický případ ponižování, nadbytečné regulace a svévolného využívání moci.
This is a typical case of humiliation, superfluous regulation and arbitrary use of power.
CzechV islámských zemích jsou nemuslimové systematicky ponižováni a vražděni.
In Islamic countries, non-Muslims are systematically humiliated and murdered.
CzechTito lidé se stávají extremisty, protože nemají co ztratit a cítí se ponižováni.
These people end up becoming extremists because they have nothing to lose and feel humiliated.
CzechNavíc předsudky vůči těmto lidem a jejich ponižování už trvají příliš dlouho.
In addition, the prejudice against and degradation of these people has gone on long enough.
CzechKřesťané čelí cílenému pronásledování, ponižování, týrání a vraždění.
Christians are being subjected to a campaign of persecution, humiliation, abuse and murder.
CzechNemá daleko do ponižování milionů lidí - lidí, kteří stojí v těchto frontách.
It is nothing short of a humiliation for millions of people - the people who stand in those queues.
CzechNeměli bychom být lhostejní k ponižování našich dětí, nebo k jejich bolesti a pokoření.
We should not be indifferent to the degradation of our children, or to their pain and humiliation.
CzechKaždý den se mnoho žen po celém světě stává obětí znásilnění, ponižování a domácího násilí.
Every day, all over the world, many women are victims of rape, humiliation and domestic violence.
CzechExistuje řada zvěstí o vraždě a tom nejstrašnějším zneužívání a ponižování zadržených.
There are numerous reports of the murder and of the most dreadful abuse and humiliation of the detainees.
Czech(FR) Pane předsedající, dnes zde bylo zmíněno 150 úmrtí a bezpočet případů sexuálního ponižování.
(FR) Mr President, 150 deaths and countless instances of sexual degradation have been recorded today.
CzechNa YouTube nejsou tolerovány žádné útoky, obtěžování, ponižování ani vydávání se za někoho jiného.
"Bullying" refers to harassment. It comes down to respect.
CzechJe nepřijatelné, aby byly ženy každodenně předmětem ponižování a fyzického či psychického násilí.
It is not acceptable for women to be subjected to bullying and physical or psychological violence on a daily basis.
CzechNavrhuji systém pro schvalování uživatelských pasů, aby již nepodstupovali toto pravidelné ponižování.
I propose a system for endorsing users' passports so that they are not subject to this humiliation on a regular basis.
CzechPožaduji, aby španělská vláda v reakci na toto vážné ponižování všech španělských občanů učinila rázné kroky.
I demand firm action from the Spanish Government in response to this serious humiliation of all the Spanish people.
CzechV situacích jako je tato lidé, kteří jsou ponižováni, mohou často představovat přirozenou základnu pro teroristickou činnost.
In a situation like this, the people who have been humiliated can often constitute a natural base for terrorist activity.
CzechBohužel režimy v Libyi a Egyptě využívají násilí jako cestu k zastrašování a ponižování žen a zvyšují tak jejich zranitelnost.
Unfortunately, the regimes in Libya and Egypt use violence as a way to intimidate and degrade women, making them more vulnerable.
CzechFacebook, Twitter a YouTube jsou nejsilnějšími zbraněmi pro ty, kdo jsou ponižováni a bouří se, a jichž je v Íránu mnoho.
Facebook, Twitter and YouTube are the strongest weapons for those who are humiliated and outraged, the numbers of whom in Iran are very large.