česko-anglicko překlad pro "ponechat si"

CS

"ponechat si" anglický překlad

CS

ponechat si {reflexivní sloveso}

volume_up
Při změně poskytovatele musí mít spotřebitelé možnost ponechat si své vlastní číslo a změna musí proběhnout za jeden den.
When changing provider, consumers must be able to keep their own number within a day.
Proč máme členským státům upírat možnost ponechat si rozdílné mechanismy řešení sporů?
Why take away the possibility of choice for Member States keeping different dispute-solving mechanisms?
Nešťastné rozhodnutí Mušarafa ponechat si svoje postavení hlavy armády mělo vliv na sociální rozvoj Pákistánců v posledních letech a oslabilo ho.
The unfortunate decision by Musharraf to keep his position as army chief has had an impact on Pakistan's social development these last few years, and has weakened it.
ponechat si (také: obhájit, podržet si)
Aliance se rozhodla ponechat si jaderné zbraně jako krajní prostředky odstrašování.
The Alliance has decided to retain nuclear weapons as the ultimate deterrent power.
Návrhy, o kterých jsme dnes hlasovali, neskýtají možnost odchylek, které by nám ve Švédsku umožnily ponechat si naše předpisy.
The proposals we voted on today do not offer any scope for an opt-out which would allow us to retain our legislation in Sweden.
(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, mně se zdá zcela na místě, aby výjimka ze současného zákona Společenství dovolila leteckým společnostem ponechat si své letištní časy.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, to me it seems entirely appropriate that the exemption from current Community law should allow airlines to retain their slots.

Příklady použití pro "ponechat si" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEU si musí ponechat vedoucí úlohu a musí jasně projevit své odhodlání pokračovat.
The EU must retain its leading role and clearly show determination to proceed.
CzechAliance se rozhodla ponechat si jaderné zbraně jako krajní prostředky odstrašování.
The Alliance has decided to retain nuclear weapons as the ultimate deterrent power.
CzechPřed zavřením prostředí Windows XP Mode uložte veškerá data, která si chcete ponechat.
Be sure to save any data you want to keep in Windows XP Mode before closing it.
CzechPokud si nechcete ponechat žádná nastavení, soubory ani aplikace, zvolte možnost Nic.
If you want to save none of your settings, files, and apps, choose Nothing.
CzechZemě AKT budou své trhy otevírat postupně, s možností ponechat si výjimky.
ACP countries will only open their markets gradually, with the possibility to maintain exceptions.
CzechProč máme členským státům upírat možnost ponechat si rozdílné mechanismy řešení sporů?
Why take away the possibility of choice for Member States keeping different dispute-solving mechanisms?
CzechCo se týče napomínání občanů za jejich činy, členské státy si chtějí ponechat suverenitu.
When it comes to reprimanding citizens for their actions, Member States have been willing to concede sovereignty.
CzechTo znamená, že členské státy mají dost volného prostoru pro to, aby si mohly ponechat stávající úspěšné systémy.
This means that Member States have enough leeway to retain their existing successful systems.
CzechPři změně poskytovatele musí mít spotřebitelé možnost ponechat si své vlastní číslo a změna musí proběhnout za jeden den.
When changing provider, consumers must be able to keep their own number within a day.
CzechZkontrolujte, že nepřepisujete část kazety obsahující již zaznamenané video, které si chcete ponechat.
You should verify that you are not overwriting a portion of the tape that contains recorded video you want to keep.
CzechMáme záruky, které Irům věci ujasňují, a máme také záruku, že si můžeme ponechat našeho komisaře.
We have guarantees that clarify matters for the Irish people, and we also have a guarantee that we can keep our Commissioner.
CzechTak nějak se obávám, že pokud máme nějaký úzus, je lepší si ho ponechat, a ne nutně měnit předpisy.
I am somewhat afraid because if we have a custom, then it is better to keep it as a custom and not necessarily change the rules.
CzechPokud si chcete ponechat pouze soubory (dokumenty Word, fotografie, filmy a další soubory), zvolte možnost Jenom osobní soubory.
If you only want to keep your files (Word docs, photos, movies, and other files), choose Just personal files.
CzechJe třeba si ponechat čas na přemýšlení a kriticky se podívat na jednotlivé mezníky naší dosavadní cesty.
It is important to have a period of reflection and to take a critical look at different points on the route that we have been following.
CzechJe nejvyšší čas ukončit pokrytecké mentorování o energetické účinnosti, jít příkladem a ponechat si jenom jednu budovu Parlamentu.
It is time to stop the hypocrisy on energy efficiency, to lead by example and to only have one Parliament building.
CzechČlenské státy by si měly ponechat kontrolu nad svými hranicemi a případně spolupracovat na posílení "vnějších" hranic.
Member States should retain full control of their borders and, where applicable, work together to strengthen the 'external' borders.
CzechChceme si ponechat veřejné služby.
CzechNávrhy, o kterých jsme dnes hlasovali, neskýtají možnost odchylek, které by nám ve Švédsku umožnily ponechat si naše předpisy.
The proposals we voted on today do not offer any scope for an opt-out which would allow us to retain our legislation in Sweden.
CzechVěřím proto - pan Schulz má pravdu -, že si musíme ponechat své právo na spolurozhodování a nemůžeme vystavovat žádné bianco šeky.
I therefore believe - Mr Schulz is right - that we must observe our participatory rights and cannot issue any blank cheques.
CzechNaše skupina chce ponechat členským státům, které si zvolí nižší sazbu daně, aby v gastronomii uplatnily jen jednu sníženou sazbu.
Our group wants to leave the choice of applying a single reduced rate for the catering trade to Member States which opt for a reduced rate.

Podobné překlady pro "ponechat si" anglicky

ponechat sloveso
English
si zájmeno
uvědomit si sloveso
zdřímnout si sloveso
English
zvolit si sloveso
vážit si sloveso
vybrat si sloveso
English
uvědomovat si sloveso
cenit si sloveso
oblíbit si sloveso