česko-anglicko překlad pro "ponechaný"

CS

"ponechaný" anglický překlad

volume_up
ponechaný {příd. jm. m.}
CS

ponechaný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up

Příklady použití pro "ponechaný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZdroje na Evropský sociální fond by měly být přinejmenším ponechány na současné úrovni.
Financing for the European Social Fund should at least stay at its current level.
CzechMiliony lidí jsou však ponechány napospas hladu, žízni a chorobám.
However, millions of people are being abandoned to hunger, thirst and sickness.
CzechJsou jistě příliš zajímavé na to, aby zůstaly ponechány napospas mrazivému a mocnému zapomnění.
They will be too interesting to be left in the cold and powerful hands of oblivion.
CzechOstrov Lampedusa a Itálie byly ponechány zcela bez odezvy.
The island of Lampedusa and Italy were left without any answers.
CzechAvšak aby k tomuto úspěchu došlo, nesmí být ponechány stranou aspekty jako internetová bezpečnost.
However, in order for this success to become a reality, aspects such as Internet security cannot be left to one side.
CzechPaní Redingová, nikdy nezapomeňte na to, že jsme Parlament a nikoli muzeum, v němž jsou věci ponechány svému postupnému rozpadu.
Mrs Reding, never forget that we are a Parliament and not a museum where things are left to moulder away.
CzechMusíme zajistit, že v této hospodářsky náročné době ženy nebudou ponechány napospas málo placeným, nejistým zaměstnáním.
We must ensure that, in these challenging economic times, women are not left behind in low-paid, low-security jobs.
CzechMusíme ale i nadále zvyšovat tlak, abychom zabránili tomu, že zranitelné osoby budou ponechány bez střechy nad hlavou napospas chladu.
Yet we do have to keep increasing the pressure to prevent vulnerable persons being left out in the cold.
CzechBaltské státy, které jsou od ostatní Evropy oddělené, jsou ponechány na milost dodavatelům plynu z východní Evropy.
The Baltic countries, which are isolated from the rest of Europe, are left to the mercy of gas suppliers from eastern Europe.
CzechV České republice byly Benešovy dekrety ponechány v platnosti, aby Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu.
Well, in the Czech Republic, the Beneš Decrees have currently been left in force so that Václav Klaus will sign the Treaty of Lisbon.
CzechTyto návrhy rovněž doplňují přílohy nařízení 883/04, které byly při přijetí základního nařízení ponechány prázdné.
These resolutions also amend the annexes to Regulation (EC) No 883/2004 that were left empty when the basic Regulation was adopted.
CzechAlbánie a Bosna a Hercegovina nebudou do tohoto prvního rozhodnutí o vízové výjimce zahrnuty, ale nebudou ponechány stranou.
Albania and Bosnia and Herzegovina will not be included in this first decision on visa exemption, but they are not being left in the lurch.
CzechZde se ovšem nenavrhuje pouze další průnik EUROPOLu do oblastí, jež by měly být ponechány pod kontrolou členských států.
But what is being proposed here is not just a further encroachment of EUROPOL into areas that should be left under the control of Member States.
CzechTím jsou osoby pracující v domácnosti bezpochyby ponechány v nejisté situaci a velmi často se musejí spoléhat na dobrou vůli zaměstnavatelů.
Without any doubt, this leaves domestic workers in a precarious position, and very often they have to rely on the goodwill of employers.
CzechZemě se mezitím ponořila do hospodářského chaosu a miliony obyvatel jsou za Mugabeho arogantní diktatury ponechány hladovění a chudobě.
Meanwhile, that country plunges into economic chaos and millions of its people are left starving and destitute under Mugabe's arrogant dictatorship.
CzechPoslanci této sněmovny pokládají otázky právě komisařům, protože jsou tady, a tyto dvě otázky proto mohly být rovnou ponechány stranou.
Members of this House table questions specifically to the Commissioners because they are here, and so those two could have been dispensed with straightaway.
CzechTakže v prostředí jsou spousty PCB, které zde byly ponechány skoro 100 let poté, co lidé věděli, že jsou nebezpečné.
So there are a lot of PCBs out there and they were left out there almost 100 years after we knew there was a problem.
CzechJak je tomu ve Spojených státech zvykem, v určitých chvílích jsou ideologie včetně doktríny laissez-faire ponechány stranou a přijmou se velmi praktické kroky.
As always in the US, at certain times ideologies are laid aside, including the doctrine of laissez-faire, and very practical steps are taken.
CzechVysoce rizikové formy kapitálu jsou schopné ve velmi velké míře poškodit nás a naši ekonomiku, a proto nesmí být ponechány samy sobě nebo spekulantům.
High-risk forms of capital are capable of doing all of us and the economy very great harm and thus must not be left to their own devices or to speculators.
CzechRelevantní v této souvislosti je fakt, že některé členské státy se potýkají se situací, kdy jsou každoročně velké plochy zemědělské půdy ponechány neobdělané.
One relevant factor in this context is that some Member States are facing the situation where huge areas of agricultural land are left uncultivated every year.