česko-anglicko překlad pro "ponaučení"

CS

"ponaučení" anglický překlad

EN
CS

ponaučení {střední rod}

volume_up
ponaučení (také: avízo, oznámení, pokyn, rada, sdělení)
volume_up
advice {podstatné jméno}

Příklady použití pro "ponaučení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechToto je moje osobní ponaučení, které jsem si vzal z mnohých těchto doporučení.
This is the lesson that I personally learn from many of these recommendations.
CzechPokud z Mexického zálivu vyplyne další ponaučení, lze je bez problému uplatnit.
If further lessons emerge from the Gulf, appropriate amendments can be made.
CzechVyvozujeme tedy z krize ponaučení a znovu opakuji, že naše činy nás následují.
We are therefore learning lessons from the crisis, and I repeat, our acts follow us.
CzechVezmeme si proto z toho nějaké ponaučení pro způsob, jímž Evropa postupuje?
Are we therefore going to learn any lessons from this for the way Europe operates?
CzechEvropa si rovněž musí z krize v Libyi a v celém arabském světě vzít ponaučení.
Europe must also learn the lessons from the crisis in Libya and the whole Arab world.
CzechTo je zjevné ponaučení, které krize přinesla, a stejně důležitá je prevence.
This is a clear lesson from the crisis, and prevention is no less important.
CzechPředsednictvo se usneslo, že z této politováníhodné události musíme vyvodit ponaučení.
The Bureau has decided that we must learn the lessons of this unfortunate incident.
CzechMusíme se pokusit najít odpověď na otázku, jaká ponaučení si vezmeme z finanční krize.
We need to face the question of what the lessons of the financial crisis are.
CzechPotřebujeme si vzít ponaučení ze zkušeností Spojených států amerických.
We need to learn a lesson from the experiences of the United States of America.
CzechPonaučení, které si z ní můžeme vzít, je proto potřeba brát i na celosvětové úrovni.
The lessons we need to draw from it must therefore be drawn at a global level as well.
CzechProto si musíme z toho, co se děje ve Fukušimě, vzít důležité ponaučení.
We must therefore learn important lessons from what is happening in Fukushima.
CzechBude se Rada tímto projektem zabývat a zkoumat, jaké si z něj lze vzít ponaučení?
Will the Council examine that project to see what lessons can be drawn?
CzechDomnívám se, že by si členské státy měly vzít nějaké ponaučení z toho, co se nyní děje.
I believe that Member States should understand something about what has happened now.
CzechBohužel v době krize eura jsou pro nás tato ponaučení velmi bolestivá.
Sadly, in this euro crisis, we have learned from experience in a very painful way.
CzechZ toho plyne -- z toho plyne pár ponaučení, která si můžete odnést.
Now there's a couple -- there's a couple of lessons that you can take from this.
CzechPane předsedo, ponaučení z této krize je následující: jednejte čestně a držte slovo.
Mr President, the lesson to be learned from this crisis is: be honest and keep your word.
CzechNejde o žádné ponaučení z provádění, ale především násilně se střetávající stanoviska.
There are no lessons on implementation, at most there are violently clashing statements.
CzechMěli bychom si vzít ponaučení z řecké krize: namísto pouhého reagování musíme jednat.
There is a lesson to be learned from the Greek crisis: we need to act instead of reacting.
CzechDruhé a poslední ponaučení je, že přesto nesmíme podlehnout panice.
The second and final lesson is that we must nevertheless not give in to panic.
CzechProto ústřední otázkou je: Získali jsme z bankovní krize nějaká zásadní ponaučení?
Thus, the central question is: are any serious lessons being learned from the banking crisis?