česko-anglicko překlad pro "poněvadž"

CS

"poněvadž" anglický překlad

CS

poněvadž {spojka}

volume_up
poněvadž (také: jelikož, neboť, protože, že)
Dámy a pánové, nemám víc času, poněvadž čtyři minuty uběhly.
Ladies and gentlemen, I do not have any more time because the four minutes are up.
Je nepřijatelné, že jsme dostatečně nezapojili Europol, poněvadž jde skutečně o zločin.
It is unacceptable that we have not involved Europol sufficiently, because it is really a criminal matter.
Poněvadž pokud je to dovoleno, chtěl bych sem dnes dát evropskou vlajku, mohu-li to udělat.
Because, if it is allowed, I should just like to put the European flag here today, if I may do so.
poněvadž (také: jelikož)
Poněvadž je důležité o tom hovořit, připomenu problematiku třetí možnosti.
Since it is important to talk about it, I will mention the issue of the third option.
Poněvadž výbor zaznamenal, že všechno bylo v pořádku, Parlament mohl schválit všechny mandáty.
Since the Committee has recorded that everything is in order, Parliament may ratify all the mandates.
Zlepšení je nejen pomalé, ale rovněž i dvojznačné, poněvadž toto číslo je nyní vyšší než před dvěma lety.
Improvement is not only slow but also ambiguous, since this figure is higher than it was two years ago.
poněvadž (také: jelikož, ježto)
Na závěr vás mohu ujistit o svém odhodlání, poněvadž souhlasím se vším, co bylo řečeno.
Finally, I can only assure you of my commitment, inasmuch as I agree with everything that has been said.
Roli však hrají i nedostatky ve vnitrostátních politikách a v politice Evropské unie, poněvadž změna klimatu nebyla řádně začleněna do strategie pro životní prostředí.
However, there are also shortcomings in national policies and in the policy of the European Union, inasmuch as climate change has not been properly integrated into the environmental strategy.

Příklady použití pro "poněvadž" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPoněvadž je důležité o tom hovořit, připomenu problematiku třetí možnosti.
Since it is important to talk about it, I will mention the issue of the third option.
CzechDámy a pánové, nemám víc času, poněvadž čtyři minuty uběhly.
Ladies and gentlemen, I do not have any more time because the four minutes are up.
CzechPoněvadž pokud je to dovoleno, chtěl bych sem dnes dát evropskou vlajku, mohu-li to udělat.
Because, if it is allowed, I should just like to put the European flag here today, if I may do so.
CzechZ naší strany jsme připraveni, poněvadž věříme v důležitost tohoto dialogu a schůzky.
For our part, we remain ready to do so, as we believe in the importance of such a dialogue and engagement.
CzechNa závěr vás mohu ujistit o svém odhodlání, poněvadž souhlasím se vším, co bylo řečeno.
Finally, I can only assure you of my commitment, inasmuch as I agree with everything that has been said.
CzechJe nepřijatelné, že jsme dostatečně nezapojili Europol, poněvadž jde skutečně o zločin.
It is unacceptable that we have not involved Europol sufficiently, because it is really a criminal matter.
CzechPoněvadž výbor zaznamenal, že všechno bylo v pořádku, Parlament mohl schválit všechny mandáty.
Since the Committee has recorded that everything is in order, Parliament may ratify all the mandates.
CzechZmiňuji to, poněvadž dnes existují v mnohých zemích otevřené parafašistické a parakomunistické skupiny.
I mention this because today openly para-fascist and para-communist groups exist in many countries.
CzechOpět, nechci předbíhat, poněvadž rozprava o ruských volbách se v tomto Parlamentu uskuteční ve čtvrtek.
Again, I do not want to anticipate, as this House will be debating the Russian elections on Thursday.
CzechTo nám nejenže připadalo možné, ale především vysoce žádoucí, poněvadž by to dalo Evropě jasný signál.
This seemed to us not only possible but also highly desirable as it would send a strong signal to Europe.
CzechZlepšení je nejen pomalé, ale rovněž i dvojznačné, poněvadž toto číslo je nyní vyšší než před dvěma lety.
Improvement is not only slow but also ambiguous, since this figure is higher than it was two years ago.
CzechVyžádali jsme si k tomu případu více informací, poněvadž oblast, o kterou se jedná, má samozřejmě nesmírný význam.
We have asked for more information on that case because clearly that is an area of enormous importance.
CzechPoněvadž musíme čelit těmto dvěma pohromám, jednoduše nestačí udělat jen kosmetické úpravy, například odstranit překážky.
In the face of these two scourges, cosmetic changes, such as the lifting of barriers, is not enough.
Czech(HU) Neodůvodněně velký počet lidí umírá nebo trpí, poněvadž není včas k dispozici orgán pro transplantaci.
(HU) An unreasonably large number of people die or suffer because there is no organ available in time for transplantation.
CzechMohu též dodat, že já osobně mám pro loděnice slabost, poněvadž tam v 50. letech minulého století pracoval i můj otec.
I may also add that I have a personal soft spot for the yards as my father was a dockyard employee in the 1950's.
CzechVíme, že o dodávkách zemního plynu se znovu a znovu vyjedná každý rok, poněvadž Ukrajina i Rusko operují s jednoletými kontrakty.
We know that gas supplies are re-negotiated every year, because Ukraine and Russia work with one-year contracts.
CzechChtěla bych tedy vyjádřit panu Buzkovi svůj nejupřímnější dík, poněvadž z časových důvodů se mi nepodařilo učinit tak již dříve.
I therefore wish to express my warmest thanks to Mr Buzek, since the time factor prevented me from doing so before.
CzechLidé umírají, poněvadž jsou nemocní.
CzechVěřím, že zde v Parlamentu a v Radě se dělá mnoho, abychom si připomínali zapomenuté mrtvé, poněvadž my nemluvíme jako politici.
I believe that it is here in Parliament and in the Council that a great deal has been done to remember the forgotten dead.
CzechVýraz "nový členský stát" dokonce neznamená ani "chudší členský stát", poněvadž několik z nás dostihlo "staré členy".
The term 'new Member State' does not even mean 'poorer Member State' these days, as several of us have caught up with the 'old members'.