česko-anglicko překlad pro "poněkud"

CS

"poněkud" anglický překlad

CS

poněkud {příslovce}

volume_up
poněkud (také: jaksi, trochu)
Definice, které se dovolává, byla poněkud nahrazena vyjmenovanými kritérii.
The definition to which he refers has been somewhat superseded by the criteria listed.
Toto školení je poněkud přehlíženo, zejména v nových členských státech.
Such training has been somewhat neglected, especially in the new Member States.
. - Jsem poněkud překvapen takovou poznámkou.
. - I am somewhat surprised by this kind of comment.
Rád bych rozšířil náš obzor a pohlédl poněkud do budoucnosti, nikoli jen do minulosti.
I would like to expand our vision slightly and look to the future, not just the past.
Musí být chápány v poněkud vyváženějším kontextu.
They have to be seen in a slightly more balanced context.
Za třetí jste prohlásil dvě věci, které mě poněkud znepokojily.
Thirdly, you said two things that worried me slightly.

Příklady použití pro "poněkud" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJsem poněkud skeptický, pokud jde o to, čeho se má navrhovaným řešením dosáhnout.
I am a little sceptical about what the proposed solution is supposed to achieve.
CzechCelkem brzy se jasně ukázalo, že názory v tomto Parlamentu jsou poněkud rozdělené.
It became clear quite early on that opinions in this House are somewhat divided.
CzechJe pravda, že některé názory, které zde dnes zazněly, byly poněkud pesimistické.
It is true that there have been rather pessimistic views expressed here today.
CzechDomnívám se také, že teorie ekonomické nerovnováhy je poněkud vágní a nejasná.
I also think that the theory of economic imbalances is rather vague and unclear.
CzechVýsledky poněkud zaostávají za očekáváními a jejich monitorování je nepřiměřené.
The results leave something to be desired and the monitoring of them is inadequate.
CzechZato situace ohledně míry chyb v oblasti rozvoje venkova je poněkud odlišná.
The situation regarding the error rate in rural development is rather different.
CzechJsem poněkud znepokojen, že máme sklon věnovat větší pozornost kvantitě než kvalitě.
I am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
CzechMyslíme si také, že počet šetření z vlastního podnětu by měl být poněkud vyšší.
We also think that the number of own-initiative inquiries should be somewhat higher.
CzechPodle mého názoru je to poněkud zvláštní závěr a já si nemyslím, že to tak opravdu je.
I find that to be a rather odd conclusion and do not believe it to be the case.
CzechPokud toto nařízení nevstoupí v platnost, všechny nás to poněkud znevýhodní.
If this regulation does not come about, then we will all be disadvantaged somewhat.
CzechTím Aprílem jste mě poněkud přivedl do rozpaků, pane Campbell Bannermane.
I got a little confused there, Mr Campbell Bannerman, with the April Fool thing.
CzechSpolupráce mezi členskými státy v otázkách energetiky je poněkud složitá.
Cooperation between Member States on energy issues has been rather complicated.
CzechNaše rozpravy by možná byly poněkud nudné, kdyby nebyly těmito rozdíly podněcovány.
Without these differences to fuel our debates, these might be a bit boring.
CzechNyní se dostáváme k poněkud zvrácenému postupu, o kterém mluvila paní Bowlesová.
We now come to a rather perverse procedure, as Mrs Bowles has indicated.
CzechMá otázka je možná poněkud neobjektivní, jelikož má historický podtext.
Perhaps my question is a little unfair, because it has a historical perspective.
CzechV posledních letech jsme však byli svědky toho, že se integrace trhu poněkud zastavila.
Recently, however, we have noticed a certain lethargy in the market's integration.
CzechNaprosto s vámi souhlasím, jak jsem řekl, je to poněkud zvrácený postup.
Can I just agree with you that, as I said, this is a rather perverse procedure.
CzechA heslo Evropské unie o lidských právech by skutečně mělo být poněkud jiné.
And the European Union's watchword on human rights should really be rather different.
CzechToto školení je poněkud přehlíženo, zejména v nových členských státech.
Such training has been somewhat neglected, especially in the new Member States.
CzechRád bych však uvedl dva případy, které si vyžadují poněkud jiný přístup.
However, I want to point to two cases which require a somewhat different approach.