česko-anglicko překlad pro "ponížení"

CS

"ponížení" anglický překlad

CS

ponížení {střední rod}

volume_up
ponížení (také: ponižování)
volume_up
humiliation {podstatné jméno}
Pro ně Schengen představuje ponížení, zeď a problém.
For them, Schengen means humiliation, a wall and a problem.
Nebojíš se, že to ponížení z odmítnutí tě zabije?
Aren't you afraid the humiliation of rejection will kill you?
. ~~~ A hrozíte se ponížení z porážky Jaké to má řešení?
You exaggerate your fears, and you're terrified about the humiliation of defeat.
ponížení (také: degradace, dekompozice, sesazení)
volume_up
degradation {podstatné jméno}
Vztek na demonstracích není projevován jen kvůli potravinám, ropě nebo cenám biopaliv; je to protest lidí proti chudobě a ponížení, které je zhoršováno kapitalistickým barbarstvím.
The rage at the demonstrations is not solely over food, petrol or biofuel prices; it is the people's protest about poverty and degradation, which are being aggravated by capitalist barbarity.
ponížení (také: pokoření)
volume_up
abasement {podstatné jméno}
ponížení
volume_up
debasement {podstatné jméno}
ponížení
volume_up
mortification {podstatné jméno}
ponížení (také: degradace, potupa)
volume_up
abjection {podstatné jméno}
ponížení
volume_up
bastardization {podstatné jméno}

Příklady použití pro "ponížení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech. ~~~ A hrozíte se ponížení z porážky Jaké to má řešení?
You exaggerate your fears, and you're terrified about the humiliation of defeat.
CzechChudoba je také stav mysli spojený se ztrátou důstojnosti a pocity ponížení.
Poverty is also the state of mind associated with loss of dignity and humiliation.
CzechMetoda otevřené koordinace se změnila v tajné dohody a otevřené ponížení.
The method of open coordination has turned into a closed collusion and open humiliation.
CzechA rovněž jsou nezbytná slova soucitu, která mohou zastínit ponížení.
And there is also a need for compassionate words, which can efface the humiliations.
CzechPro ně Schengen představuje ponížení, zeď a problém.
For them, Schengen means humiliation, a wall and a problem.
CzechNebojíš se, že to ponížení z odmítnutí tě zabije?
Aren't you afraid the humiliation of rejection will kill you?
CzechPosledních deset let jsem zakoušel bolest a ponížení, doufám, že pro dobrou věc, kterou je sebezdokonalování.
I've spent the last decade subjecting myself to pain and humiliation, hopefully for a good cause, which is self-improvement.
CzechTo z něho nedělá pro mnoho Ukrajinců, kteří se oprávněně cítí poníženi většinou této sněmovny, o nic menšího hrdinu.
This does not make him any less of a hero for many Ukrainians, who rightly feel humiliated by the majority of this House.
CzechZejména proces rozšíření o západní balkánské státy je doprovázen obrovskou akcí na podrobení a ponížení národů těchto zemí.
In particular, the process of enlargement to the Western Balkans is accompanied by a huge operation of subjugating and humiliating the peoples of those countries.
CzechPortugalsko, nestydíš se, že jsi muselo akceptovat ponížení časového rozvrhu stanoveného za německého předsednictví jako součást standardizace?
Portugal, are you not ashamed to have to accept the humiliation of the timetable imposed under the German Presidency as part of standardisation?
CzechDůrazně odsuzujeme tyto rozsudky, které lze vnímat pouze jako součást probíhajícího úsilí o zastrašování a ponížení těchto mírumilovných ženských bojovnic.
We vigorously condemn such sentences, which can only be seen as part of the ongoing effort to intimidate and humiliate these peaceful women campaigners.
CzechVěřím však, že zneužívání a nespravedlnost páchána ve jménu zákona je nepřijatelná, vzbuzuje strach a ponížení a může podněcovat k nenávisti v lidských společenstvích.
But I believe that the abuses and injustice committed in the name of the law are unacceptable, induce fear and humiliation and may instigate hatred within human communities.
CzechTrpěly ponížení nadávek a posílání domů tak dlouho, jak mohly, a posléze se stále a stále častěji rozhodovaly, že se škole vyhnou, za což byli jejich rodiče odsouzeni k vězení.
They endured the humiliation of being scolded and sent home for as long as they could, and eventually chose to avoid school more and more often, for which their parents were sentenced to prison.
CzechVztek na demonstracích není projevován jen kvůli potravinám, ropě nebo cenám biopaliv; je to protest lidí proti chudobě a ponížení, které je zhoršováno kapitalistickým barbarstvím.
The rage at the demonstrations is not solely over food, petrol or biofuel prices; it is the people's protest about poverty and degradation, which are being aggravated by capitalist barbarity.